Valentí Pardo Casanovas

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Pardo

Nom/Nombre/Name:

 Valentí Pardo Casanovas

Categoria/Categoría/Category:

 Professor associat / Profesor asociado / Partial Time Lecturer

Àrea/Área/Area:

Arquitectura i Tecnologia de Computadors / Arquitectura y Tecnología de Computadores / Architecture and Technology of Computers

Departament/Departamento/Department:

Enginyeria Informàtica i Disseny Digital / Ingeniería Informática y Diseño Digital / Computer Engineering and Digital Design

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus de Cappont. Edifici EPS. Despatx 1.06 / Campus de Cappont. Edificio EPS. Despacho 1.06Campus of Cappont. EPS Building. Office 1.06

valenti.pardo@udl.cat

+34 973 70 21 89

Code ORCID:

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO

 Enginyer en Informàtica

 

EspLOGO

 Ingeniero en Informática

 

EngLOGO

 Computer science engineer

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • 2004-
  • Universitat de Lleida. Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial. Arquitectura i Tecnologia de Computadors
  • - Professor associat -
 • 2007-:
  • Universitat de Lleida. Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicacions
  • - Analista/Programador -
 • 2004-2007:
  • Universitat de Lleida. Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicacions
  • - Programador -
 • 2002-2003:
  • Oficina de Cooperación Universitaria. Lleida.
  • - Analista -
 • 2002-2003:
  • Oficina de Cooperación Universitaria. Lleida.
  • - Analista -
 • 1999-2002:
  • Oficina de Cooperación Universitaria. Lleida.
  • - Programador -
 • 1997-1999:
  • Universitat de Lleida. Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicacions
  • - Becari de col·laboració -
 • 1997:
  • Academia British Center. Almacelles.
  • - Professor ofimàtica -
EspLOGO
 • 2004-
  • Universitat de Lleida. Departamento de Informática e Ingeniería Industrial. Arquitectura y Tecnología de Computadores.
  • - Profesor asociado -
 • 2007-:
  • Universitat de Lleida. Área de Sistemas de Información y Comunicaciones
  • - Analista/Programador -
 • 2004-2007:
  • Universitat de Lleida. Área de Sistemas de Información y Comunicaciones
  • - Programador -
 • 2002-2003:
  • Oficina de Cooperación Universitaria. Lleida.
  • - Analista -
 • 2002-2003:
  • Oficina de Cooperación Universitaria. Lleida.
  • - Analista -
 • 1999-2002:
  • Oficina de Cooperación Universitaria. Lleida.
  • - Programador -
 • 1997-1999:
  • Universitat de Lleida. Área de Sistemas de Información y Comunicaciones
  • - Becario de colaboración -
 • 1997:
  • Academia British Center. Almacelles.
  • - Profesor ofimática -
EngLOGO
 • 2004-
  • University of Lleida. Department of Informatics and Industrial Engineering. Computer Architecture and Technology
  • - Associate professor T2 -
 • 2007-:
  • University of Lleida. Information and Communication Systems Service
  • - Programmer analyst -
 • 2004-2007:
  • University of Lleida. Information and Communication Systems Service
  • - Software developer -
 • 2002-2003:
  • Oficina de Cooperación Universitaria. Lleida.
  • - Analyst -
 • 2002-2003:
  • Oficina de Cooperación Universitaria. Lleida.
  • - Analyst -
 • 1999-2002:
  • Oficina de Cooperación Universitaria. Lleida.
  • - Software developer -
 • 1997-1999:
  • University of Lleida. Information and Communication Systems Service
  • - Intern -
 • 1997:
  • Academia British Center. Almacelles.
  • - Office professor -

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Grau en Enginyeria Mecànica
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat
 • Doble Grau en Enginyeria Informàtica i ADE
 • Doble Grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat
 • Màster Universitari en Enginyeria Informàtica

   

EspLOGO
 • Grado en Ingeniería Informática
 • Grado en Ingeniería Mecánica
 • Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
 • Grado en Ingeniería de la Energía y Sostenibilidad
 • Doble Grado en Ingeniería Informática y ADE
 • Doble Grado en Ingeniería Mecánica e Ingeniería de la Energía y Sostenibilidad
 • Máster Universitario en Ingeniería Informática
 
EngLOGO
 • Degree in Computer Engineering
 • Degree in Mechanical Engineering
 • Degree in Industrial and Automatic Electronic Engineering
 • Degree in Energy Engineering and Sustainability
 • Double Degree in Computer Engineering and Business Administration
 • Double Degree in Mechanical Engineering and Energy and Sustainability Engineering
 • Master's Degree in Computer Engineering
 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
EspLOGO

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
EspLOGO
EngLOGO

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO

1 Denominació d'el projecte: Gestió de recursos en sistemes de còmput heterogenis

Entitat de realització: Universitat de Lleida (UdL)

Investigador / s responsable / s: Concepcion Roig Mateu

Nombre d'investigadors / es: 10

Entitat / s finançadora / s: Ministeri d'Educació i Ciència

Codi. segons finançadora: TIN2008-05913

Data d'inici: 2009, 3 anys

Quantia total: 91,960

 

2 Denominació d'el projecte: Implantació de metodologies actives i l'aprenentatge basat en competències en la matèria de sistemes operatius

Entitat de realització: Universitat de Lleida (UdL)

Investigador / s responsable / s: Manuel Fernando Cores Prado

2b5a55af6a6da094dd7596694a2873b4

Nombre d'investigadors / es: 8

Entitat / s finançadora / s: Universitat de Lleida (UdL)

Codi. segons finançadora: 9/2008

Data d'inici: 2008, 3 anys

Quantia total: 3,000

 

3 Denominació d'el projecte: CoDiP2P: Computació en Xarxa en entorns Peer-to-Peer

Entitat de realització: Universitat de Lleida (UdL)

Investigador / s responsable / s: Francisco Jose Gine de Sola

Nombre d'investigadors / es: 8

Entitat / s finançadora / s: Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç

Codi. segons finançadora: TSI-020100-2008-21

Data d'inici: 2008, 1 any

Quantia total: 61,320

 

4 Denominació d'el projecte: CoDiP2P: Computació en Xarxa en entorns Peer-to-Peer

Entitat de realització: Universitat de Lleida (UdL)

Investigador / s responsable / s: Francisco J. Solsona Tehas

Nombre d'investigadors / es: 6

Entitat / s finançadora / s: Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç

Codi. segons finançadora: FIT-340000-2007-44

Data d'inici: 2007, 1 any

Quantia total: 124,975

EspLOGO
 1. Denominación del proyecto: Gestión de recursos en sistemas de cómputo heterogéneos

Entidad de realización: Universitat de Lleida (UdL)

Investigador/es responsable/es: Concepcion Roig Mateu

Número de investigadores/as: 10

Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Educación y Ciencia

Cód. según financiadora: TIN2008-05913

Fecha de inicio: 2009, 3 años

Cuantía total: 91,960

2 Denominación del proyecto: Implantación de metodologías activas y el aprendizaje basado en

competencias en la materia de sistemas operativos

Entidad de realización: Universitat de Lleida (UdL)

Investigador/es responsable/es: Manuel Fernando Cores Prado

2b5a55af6a6da094dd7596694a2873b4

 

Número de investigadores/as: 8

Entidad/es financiadora/s: Universitat de Lleida (UdL)

Cód. según financiadora: 9/2008

Fecha de inicio: 2008, 3 años

Cuantía total: 3,000

3 Denominación del proyecto: CoDiP2P: Computación en Red en entornos Peer-to-Peer

Entidad de realización: Universitat de Lleida (UdL)

Investigador/es responsable/es: Francisco Jose Gine de Sola

Número de investigadores/as: 8

Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Cód. según financiadora: TSI-020100-2008-21

Fecha de inicio: 2008, 1 año

Cuantía total: 61,320

 

4 Denominación del proyecto: CoDiP2P: Computación en Red en entornos Peer-to-Peer

Entidad de realización: Universitat de Lleida (UdL)

Investigador/es responsable/es: Francisco J. Solsona Tehas

Número de investigadores/as: 6

Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Cód. según financiadora: FIT-340000-2007-44

Fecha de inicio: 2007, 1 año

Cuantía total: 124,975

EngLOGO

 

 1. Name of the project: Resource management in heterogeneous computing systems

Entity carrying out: Universitat de Lleida (UdL)

Researcher / s responsible: Concepcion Roig Mateu

Number of researchers: 10

Funding entity / ies: Ministry of Education and Science

Cod. according to financier: TIN2008-05913

Start date: 2009, 3 years

Total amount: 91,960

2 Name of the project: Implementation of active methodologies and learning based on

competencies in the field of operating systems

Entity carrying out: Universitat de Lleida (UdL)

Researcher / s responsible: Manuel Fernando Cores Prado

2b5a55af6a6da094dd7596694a2873b4

 

Number of researchers: 8

Funding entity / ies: University of Lleida (UdL)

Cod. according to financier: 9/2008

Start date: 2008, 3 years

Total amount: 3,000

3 Project name: CoDiP2P: Network Computing in Peer-to-Peer environments

Entity carrying out: Universitat de Lleida (UdL)

Researcher / s responsible: Francisco Jose Gine de Sola

Number of researchers: 8

Funding entity / ies: Ministry of Industry, Tourism and Trade

Cod. according to financier: TSI-020100-2008-21

Start date: 2008, 1 year

Total amount: 61,320

 

4 Project name: CoDiP2P: Network Computing in Peer-to-Peer environments

Entity carrying out: Universitat de Lleida (UdL)

Researcher / s responsible: Francisco J. Solsona Tehas

Number of researchers: 6

Funding entity / ies: Ministry of Industry, Tourism and Trade

Cod. according to financier: FIT-340000-2007-44

Start date: 2007, 1 year

Total amount: 124,975

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: