Enric Guitart Baraut

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

enricguitart

Nom/Nombre/Name:

 Enric Guitart Baraut

Categoria/Categoría/Category:

 Professor associat / Profesor asociado / Partial Time Lecturer

Àrea/Área/Area:

Ciència de la Computació i Intel.ligència Artificial / Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial / Computational Sciences and Artificial Intelligence

Departament/Departamento/Department:

Enginyeria Informàtica i Disseny Digital / Ingeniería Informática y Diseño Digital / Computer Engineering and Digital Design

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus de Cappont. Edifici EPS. Despatx 2.16 / Campus de Cappont. Edificio EPS. Despacho 2.16Campus of Cappont. EPS Building. Office 2.16

enrique.guitart@udl.cat

+34 973 70 27 72

Code ORCID:

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Enginyer Superior en Informàtica
 • Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes
EspLOGO
 • Ingeniero Superior en Informática
 • Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas
EngLOGO
 • Senior Computer Engineer
 • Technical Engineer in Computer Systems

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO

2012 -2013 : Telefónica de España S. A.

    Assessor Base Dept. Ibercom

 • Cap de projectes
 • Auditoria de xarxes de dades
 • Assessorament tècnic xarxes de dades i ToIP

1996 – 2012: Telefónica de España S. A.

    Operador Tècnic / Assessor Base Dept. Empreses

 • Gestió i seguiment de projectes
 • Anàlisi de xarxes de dades
 • Assessorament tècnic xarxes de dades
 • Configuració, administració i manteniment de xarxes de dades, VoIP i WiFi

1988 – 1996 : Telefónica de España S. A.

    Operador Tècnic Dept. Transmissió

 • Instal·lació, configuració, diagnòstic i reparació d’equipament i circuits de transmissió de dades.

1986 -1988: Telefónica de España S. A.

    Auxiliar Tècnic Dept. Assistència Tècnica

 • Manteniment de terminals d’usuari de circuits de transmissió de dades

1986 – 1988: Nixdorf Computer

    Programador Col·laborador a temps parcial

 • Programació d’aplicacions en sistema operatiu multitasca/multiusuari NIROS

1979 – 1986: Telefónica de España S. A.

    Mecànic Dept. Commutació

Manteniment en central de commutació electromecànica

EspLOGO

2012 -2013 : Telefónica de España S. A.

    Asesor Base Dpto. Ibercom

 • Jefe de proyectos
 • Auditoria de redes de datos
 • Asesoramiento técnico en redes de datos i ToIP

1996 – 2012: Telefónica de España S. A.

    Operador Técnico / Asesor Base Dpto. Empresas

 • Gestión y seguimiento de proyectos
 • Análisis de redes de datos
 • Asesoramiento técnico en redes de datos
 • Configuración, administración y mantenimiento de redes de datos, VoIP i WiFi

1988 – 1996 : Telefónica de España S. A.

    Operador Técnico Dpto. Transmisión

 • Instalación, configuración, diagnostico y reparación de equipamiento y circuitos de transmisión de datos.

1986 -1988: Telefónica de España S. A.

    Auxiliar Técnico Dept. Asistencia Técnica

 • Mantenimiento de terminales de usuario de circuitos de transmisión de datos

1986 – 1988: Nixdorf Computer

    Programador Colaborador a tiempo parcial

 • Programación de aplicaciones en sistema operativo multitarea/multiusuario NIROS

1979 – 1986: Telefónica de España S. A.

    Mecánico Dept. Conmutación

Mantenimiento en central de conmutación electromecánica

EngLOGO

2012 -2013: Telefónica de España S.A.

    Base Advisor at the Ibercom Department

 • Project Manager
 • Audit of data networks
 • Technical advice on data networks and ToIP

1996 - 2012: Telefónica de España S.A.

    Technical Operator / Base Department Business Advisor

 • Project management and monitoring
 • Analysis of data networks
 • Technical advice on data networks
 • Configuration, administration and maintenance of data networks, VoIP and WiFi

1988 - 1996: Telefónica de España S.A.

    Technical Operator Transmission Department

 • Installation, configuration, diagnosis and repair of equipment and data transmission circuits.

1986 -1988: Telefónica de España S.A.

    Technical Assistant Dept. Technical Assistance

 • Maintenance of user terminals of data transmission circuits

1986 - 1988: Nixdorf Computer

    Part-time collaborator programmer

 • Programming of applications in NIROS multitasking / multiuser operating system

1979 - 1986: Telefónica de España S.A.

    Mechanic Dept. Switching

    • Maintenance in electromechanical switching center

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Doble Grau en Enginyeria Informàtica i ADE
EspLOGO
 • Grado en Ingeniería Informática
 • Doble Grado en Ingeniería Informática y ADE
EngLOGO
 • Degree in Computer Engineering
 • Double Degree in Computer Engineering and Business Administration and Management

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
EspLOGO

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
EspLOGO
EngLOGO

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
EspLOGO
   Darrera modificació: