Xavier Domingo Albin

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

Xavier Domingo Albin

Categoria/Categoría/Category:

Professor Associat T2 / Profesor Asociado T2 / Partial Time Lecturer, T2

Àrea/Área/Area:

Llenguatges i Sistemes Informàtics / Lenguajes y Sistemas Informáticos / Computer Science Languages and Systems

Departament/Departamento/Department:

Enginyeria Informàtica i Disseny Digital / Ingeniería Informática y Diseño Digital / Computer Engineering and Digital Design

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus de Cappont. Edifici EPS. Despatx 1.06 / Campus de Cappont. Edificio EPS. Despacho 1.06Campus of Cappont. EPS Building. Office 1.06

xavier.domingo@udl.cat

+34 973 70 27 20

Code ORCID:

http://orcid.org/0000-0002-8363-9082

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Diploma Estudis Avançat (DEA) per la Universitat de Lleida (2006)
 • Enginyer Informàtic per la Universitat Politècnica de Catalunya (2005)
 • Enginyer Tècnic Informàtica de Gestió per la Universitat de Lleida (2003)
EspLOGO
 • Diploma Estudios Avanzados (DEA) por la Universitat de Lleida (2006)
 • Ingeniero Informático por la Universitat Politècnica de Catalunya (2005)
 • Ingeniero Técnico Informático de Gestión por la Universitat de Lleida (2003)
EngLOGO
 • Master of Advanced Studies in Artificial Intelligence (EQF 7), Universitat de Lleida, 2005-2006
 • Computer Engineer (EQF 7), Universitat Politècnica de Catalunya, 2003-2005
 • Technical Engineering in Computer Science, Universitat de Lleida, 2000-2003

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Cap línia de recerca Intel·ligència Artificial Aplicada a Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya (2011 – Actualitat)
 • CIO a Atlantis IT (2014 – Actualitat)
 • Professor Associat a la Universitat de Lleida (2007 – Actualitat)
 • Cap departament Desenvolupament i IT a GPS Microsat (2005 – 2011)
 • Analista consultor freelance (2002 – 2005)
 • Administrador de sistemes en beca de col·laboracio a Universitat de Lleida (2003 – 2005)
 • Desenvolupador a Tools Online SL (2001 – 2002)
EspLOGO
 • Responsable línea de investigación Inteligencia Artificial Aplicada en Eurecat, Centro Tecnológico de Catalunya (2011 – Actualidad)
 • CIO en Atlantis IT (2014 – Actualidad)
 • Profesor Asociado en la Universitat de Lleida (2007 – Actualidad)
 • Jefe departamento Desarrollo e IT en GPS Microsat (2005 – 2011)
 • Analista consultor freelance (2002 – 2005)
 • Administrador de sistemas en beca de colaboración en Universitat de Lleida (2003 – 2005)
 • Desarrollador en Tools Online SL (2001 – 2002)
EngLOGO
 • Applied Artificial Intelligence Research Line Manager, Eurecat, 2011 – ongoing
 • CIO, Atlantis IT, 2014 – ongoing
 • Partial Time Lecturer, Universitat de Lleida, 2007 – ongoing
 • Head of R&D and IT departments, GPS Microsat, 2005 – 2011
 • Consultant Analyst, Freelance, 2002 – 2005
 • System Administrator fellowship, Universitat de Lleida, 2003 – 2005
 • Computer Engineer, Tools Online, 2001 – 2002

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Doble Grau en Enginyeria Informàtica i ADE
 • Grau en Enginyeria Informàtica
EspLOGO
 • Doble Grado en Ingeniería Informática y ADE
 • Grado en Ingeniería Informática
EngLOGO
 • Double Degree in Computer Science grade and Business Management
 • Degree in Computer Science

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
 • N/A a la Universitat de Lleida, veure experiències de gestió en altres empreses.
EspLOGO
 • N/A en la Universidad de Lleida, ver experiencia de gestión en otras compañías.
EngLOGO
 • N/A in Universitat de Lleida, see management experience at other companies.

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
 • Intel·ligència Artificial aplicada a la Indústria, companyies de serveis públics, i sectors agroalimentari i mediambiental
 • Arquitectures d’alt rendiment híbrides IoT/Big Data, repositoris poliglotes i capacitats per analítica en temps real i/o per lots
EspLOGO
 • Inteligencia Artificial aplicada a la Industria, compañías de servicios públicos, y sectores agroalimentario y medioambiental
 • Arquitecturas de alto rendimiento híbridas IoT/Big Data, repositorios políglotas, y capacidades para analítica en tiempo real y/o por lotes
EngLOGO
 • Applied Artificial Intelligence in industry, utilities, agrifood, and environmental sectors.
 • High performance hybrid IoT/Big Data architectures, with polyglot repositories, and real time/batch analytical capabilities

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO

Participació en projectes Europeus:

 • Líder de paquet de treball a FIWARE4WATER (H2020 GA 821036, 2019-2022): FIWARE com a base de la nova generació de serveis de l’Aigua
 • Líder de paquet de treball a SIM4NEXUS (H2020 GA 689150, 2016-2020): generació de models per cobrir els buits tecnològics i de coneixement entre els diferents elements del Nexus: aigua, energia, aliments, i ús del sòl, sota els efectes del canvi climàtic
 • Coordinador Tècnic a WIDEST (H2020 GA 642423, 2015-2017): tecnologia de la informació i eines pel sector europeu de l’aigua
 • Participació a WatERP, projecte coordinat (FP7 GA 318603, 2012-2015): sistemes intel·ligents per quadrar subministrament amb la demanda d’aigua

 

Participació altres projectes de recerca:

 • MESbook (Acción Estratégica Economía y Sociedad Digital – AEESD, Mincotur, 2018 - 2019): seqüenciació i planificació de processos de fabricació industrials mitjançant optimització i altres mètodes de la Intel·ligència Artificial
 • IGNITE (RIS3CAT, 2018 - 2021): Arquitectura escalable, flexible, estandard i segura d’intercanvi d’informació en plantes industrials
 • iCODER (Retos de colaboración, Mineco, 2013 - 2016): Nova generació de codificadors òptics digitals en forma de Cyber Physical Systems, preparats per la Indústria 4.0
 • CutRob+ (FP7 Manunet, 2013 - 2015): combinació de la visió per computador, connectivitat, intel·ligència artificial i dades CAD/CAM per millorar la soldadura amb plasma.
 • SOM (CDTI PID, 2010 - 2013): Plataforma de gestió de forces de treball.
 • HENUFOOD (CDTI CENIT, 2010-2013): Plataforma analítica per suportar processos de descobriment de coneixement en l’àmbit de la Nutrició personalitzada.

 

Recerca sector privat més rellevant (noms d’empreses sota NDA):

 • Plataforma analítica pel sector miner (2017 - 2019)
 • Plataforma analítica per la millora del control de plantes depuradores d’aigua (2018 - 2019)
 • Plataforma IoT per a la gestió de actius mòbils (2018 - 2019)

 

Publicacions i participació en congressos (últimes 5):

 • Evans, B., Vamvakeridou-Lyroudia, L., Susnik, J., Trabucco, A., Mereu, S., Domingo Albin, X., … Savic, D. (2018). SIM4NEXUS – Coupling a System Dynamic Model with Serious Gaming for Policy Analysis. In HIC 2018 (Vol. 3, pp. 676–667). https://doi.org/10.29007/w5vl
 • Sušnik, J., Mereu, S., Trabucco, A., Evans, B., Khoury, M., Domingo, X., … Dragan, A. (2018). Serious Gaming To Explore the Water-Energy- Food-Land-Climate Nexus With Multi-Stakeholder Participation : the Sim4Nexus Approach. In 1st International WSDA / CCWI 2018 Joint Conference. Kingston, Ontario, Canada.
 • Sušnik, J., Chew, C., Domingo, X., Mereu, S., Trabucco, A., Evans, B., … Brouwer, F. (2018). Multi-stakeholder development of a serious game to explore the water-energy-food-land-climate nexus: The SIM4NEXUS approach. Water (Switzerland), 10(2), 139. https://doi.org/10.3390/w10020139
 • Brouwer, F., Giampietro, M., Anzaldi, G., Blanco, M., Bukkens, S., Castro, B., … Witmer, M. (2017). The Nexus : efficient approaches. Pan European Networks: Science & Technology, (25), 1–4. Retrieved from http://edition.pagesuite-professional.co.uk/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=c780812e-ef43-4ea4-bf5a-7c8f0cfe1e7d
 • Laspidou, C., Witmer, M., Vamvakeridou, L. S., Domingo, X., Brouwer, F., Howells, M., … Papadopoulus, M. P. (2017). The water-land-food-energy-climate Nexus for a resource efficient Europe The water-land-food-energy-climate Nexus for a resource efficient Europe. In 15th International Conference on Environmental Science and Technology.
EspLOGO

Participación en proyectos Europeos:

 • Líder de paquete de trabajo en FIWARE4WATER (H2020 GA 821036, 2019-2022): FIWARE como base de la nueva generación de servicios del Agua
 • Líder de paquete de trabajo en SIM4NEXUS (H2020 GA 689150, 2016-2020): generación de modelos para cubrir los vacíos tecnológicos y de conocimiento entre los diferentes elementos del Nexus: agua, energía, alimentos, y uso del suelo, bajo los efectos del cambio climático
 • Coordinador Técnico en WIDEST (H2020 GA 642423, 2015-2017): tecnología de la información y herramientas para el sector europeo del agua
 • Participación en WatERP, proyecto coordinado (FP7 GA 318603, 2012-2015): sistemas inteligentes para cuadrar el subministro con la demanda de agua

 

Participación otros proyectos de investigación:

 • MESbook (Acción Estratégica Economía y Sociedad Digital – AEESD, Mincotur, 2018 - 2019): secuenciación y planificación de procesos de fabricación industriales mediante optimización y otros métodos de la Inteligencia Artificial
 • IGNITE (RIS3CAT, 2018 - 2021): Arquitectura escalable, flexible, estándar y segura de intercambio de información en plantas industriales
 • iCODER (Retos de colaboración, Mineco, 2013 - 2016): Nueva generación de codificadores ópticos digitales en forma de Cyber Physical Systems, preparados para la Industria 4.0
 • CutRob+ (FP7 Manunet, 2013 - 2015): combinación de la visión por computador, conectividad, inteligencia artificial y datos CAD/CAM para la mejora de soldadura por plasma
 • SOM (CDTI PID, 2010 - 2013): Plataforma de gestión de fuerzas de trabajo.
 • HENUFOOD (CDTI CENIT, 2010-2013): Plataforma analítica para soportar procesos de descubrimiento de conocimiento en el ámbito de la nutrición personalizada.

 

Investigación aplicada en el sector privado (nombres de empresas bajo NDA):

 • Plataforma analítica para el sector minero (2017 - 2019)
 • Plataforma analítica para la mejora del control de plantes depuradoras de agua (2018 - 2019)
 • Plataforma IoT per a la gestión de activos móviles (2018 - 2019)

 

Publicaciones y participación en congresos (últimas 5):

 • Evans, B., Vamvakeridou-Lyroudia, L., Susnik, J., Trabucco, A., Mereu, S., Domingo Albin, X., … Savic, D. (2018). SIM4NEXUS – Coupling a System Dynamic Model with Serious Gaming for Policy Analysis. In HIC 2018 (Vol. 3, pp. 676–667). https://doi.org/10.29007/w5vl
 • Sušnik, J., Mereu, S., Trabucco, A., Evans, B., Khoury, M., Domingo, X., … Dragan, A. (2018). Serious Gaming To Explore the Water-Energy- Food-Land-Climate Nexus With Multi-Stakeholder Participation : the Sim4Nexus Approach. In 1st International WSDA / CCWI 2018 Joint Conference. Kingston, Ontario, Canada.
 • Sušnik, J., Chew, C., Domingo, X., Mereu, S., Trabucco, A., Evans, B., … Brouwer, F. (2018). Multi-stakeholder development of a serious game to explore the water-energy-food-land-climate nexus: The SIM4NEXUS approach. Water (Switzerland), 10(2), 139. https://doi.org/10.3390/w10020139
 • Brouwer, F., Giampietro, M., Anzaldi, G., Blanco, M., Bukkens, S., Castro, B., … Witmer, M. (2017). The Nexus : efficient approaches. Pan European Networks: Science & Technology, (25), 1–4. Retrieved from http://edition.pagesuite-professional.co.uk/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=c780812e-ef43-4ea4-bf5a-7c8f0cfe1e7d
 • Laspidou, C., Witmer, M., Vamvakeridou, L. S., Domingo, X., Brouwer, F., Howells, M., … Papadopoulus, M. P. (2017). The water-land-food-energy-climate Nexus for a resource efficient Europe The water-land-food-energy-climate Nexus for a resource efficient Europe. In 15th International Conference on Environmental Science and Technology.
EngLOGO

European research projects:

 • Work package leader in FIWARE4WATER (H2020 GA 821036, 2019-2022): FIWARE for next generation of water services
 • Work package leader in SIM4NEXUS (H2020 GA 689150, 2016-2020): generation of models to fill the gap in technologies and knowledge around the different elements of the Nexus: water, energy, food, land use, under climate change
 • Technical Coordinator in WIDEST (H2020 GA 642423, 2015-2017): ICT technologies and tools for the European water sector
 • Participation in WatERP, coordinated project (FP7 GA 318603, 2012-2015): intel·ligent systems to match water supply with demand

 

Participation in other research proects:

 • MESbook (Acción Estratégica Economía y Sociedad Digital – AEESD, Mincotur, 2018 - 2019): definition, development, and implementation of an intelligent planning and sequencing engine to be integrated into a Manufacturing Execution System (MES).
 • IGNITE (RIS3CAT, 2018 - 2021): research, design and develop an efficient, flexible, standard and secure information exchange architecture
 • iCODER (Retos de colaboración, Mineco, 2013 - 2016): Development of new optical encoders empowered increased precision capacities
 • CutRob+ (FP7 Manunet, 2013 - 2015): CUTROB+ proposes the combination of computer vision, interconnectivity, artificial intelligence and CAD/CAM data for improving robot trajectories
 • SOM (CDTI PID, 2010 - 2013): optimize in near real time workforce management applying state of the art optimization algorithms.
 • HENUFOOD (CDTI CENIT, 2010-2013): development of new methodologies and emerging technologies for showing foods with health properties for reducing chronic disease risk since the average age of life

 

Most relevant research in private sector (company’s names under NDA):

 • Analytical platform for the mining sector (2017 - 2019)
 • Analytical platform for the management of water treatment plants (2018 - 2019)
 • IoT Platform for the management of mobile assets (2018 - 2019)

 

Scientific publications and congress participations (last 5):

 • Evans, B., Vamvakeridou-Lyroudia, L., Susnik, J., Trabucco, A., Mereu, S., Domingo Albin, X., … Savic, D. (2018). SIM4NEXUS – Coupling a System Dynamic Model with Serious Gaming for Policy Analysis. In HIC 2018 (Vol. 3, pp. 676–667). https://doi.org/10.29007/w5vl
 • Sušnik, J., Mereu, S., Trabucco, A., Evans, B., Khoury, M., Domingo, X., … Dragan, A. (2018). Serious Gaming To Explore the Water-Energy- Food-Land-Climate Nexus With Multi-Stakeholder Participation : the Sim4Nexus Approach. In 1st International WSDA / CCWI 2018 Joint Conference. Kingston, Ontario, Canada.
 • Sušnik, J., Chew, C., Domingo, X., Mereu, S., Trabucco, A., Evans, B., … Brouwer, F. (2018). Multi-stakeholder development of a serious game to explore the water-energy-food-land-climate nexus: The SIM4NEXUS approach. Water (Switzerland), 10(2), 139. https://doi.org/10.3390/w10020139
 • Brouwer, F., Giampietro, M., Anzaldi, G., Blanco, M., Bukkens, S., Castro, B., … Witmer, M. (2017). The Nexus : efficient approaches. Pan European Networks: Science & Technology, (25), 1–4. Retrieved from http://edition.pagesuite-professional.co.uk/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=c780812e-ef43-4ea4-bf5a-7c8f0cfe1e7d

Laspidou, C., Witmer, M., Vamvakeridou, L. S., Domingo, X., Brouwer, F., Howells, M., … Papadopoulus, M. P. (2017). The water-land-food-energy-climate Nexus for a resource efficient Europe The water-land-food-energy-climate Nexus for a resource efficient Europe. In 15th International Conference on Environmental Science and Technology.

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: