Xavier F. Rodríguez Padilla

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Xaviuer rodriguez

Nom/Nombre/Name:

 Xavier F. Rodríguez Padilla

Categoria/Categoría/Category:

 Professor associat / Profesor asociado / Partial Time Lecturer

Àrea/Área/Area:

BIM, Expressió Gràfica, Construcció, Rehabilitació / BIM, Expresión Gráfica, Construcción, Rehabilitación / BIM, Graphic Expression, Construction, Rehabilitation, Monumental Restoration

Departament/Departamento/Department:

Enginyeria Industrial i de l'Edificació / Ingeniería Industrial y de la Edificación / Industrial and Building Engineering

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus de Cappont. Edifici EPS. Despatx 1.06 / Campus de Cappont. Edificio EPS. Despacho 1.06Campus of Cappont. EPS Building. Office 1.06

xavier.rodriguezpadilla@udl.cat

+34 973 70 27 20 / (+34)973.24.96.55

Code ORCID:

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO

 Arquitecte Superior. Màster per l’UPC

EspLOGO

 Arquitecto Superior. Máster por la UPC. 

EngLOGO

 Senior Architect. Catalonia Polithecnical University Master.

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO

2002:

 • Arquitecte Superior ETSAB-UPC: Especialista Estructures Arquitectòniques.

2003-2004:

 • Máster en Tecnologies para Càlcul, la execució i el control en la edificació (UPC).

2002-2003:

 • Postgrau en Tècniques actuals del càlcul estructural.

2003-2004:

 • Postgrau en Noves tecnologies de materials, sistemes constructius i instal·lacions en edificació.

2002-2005:

 • Director Facultatiu de l’obra per al nou Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal.

2003-2004:

 • Arquitecte del Servicio de Arquitectura de la Diputació de Lleida (Segrià).

2004-2007:

 • Arquitecte Territorial de los Serveis Territorials de Lleida del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.

2004-Actual:

 • Arquitecte Soci Fundador de la empresa B mes R 29 arquitectes, slp.

2005-2006:

 • Vocal de la Demarcació Territorial de Lleida per la AADIPPA (Agrupació d’Arquitectes per la Defensa i Protecció del Patrimoni Arquitectònic).

2006-2008:

 • Vocal de Projecció, comunicació i Relacions Institucionals del COAC a la Demarcació Territorial de Lleida.

2008-Actual :

 • Arquitecte Soci Fundador de l’empresa AREN Consultors, slp.

2008-2010:

 •  Tresorer del COAC a la Demarcació Territorial de Lleida.

2009- Actual:

 • Professor Associat d’Expressió Gràfica, Rehabilitació, Restauració Patrimonial i Sistemes Constructius de la Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida (UdL).

2009- Actual:

 • Director de la gestió executiva externa del Pla de Inversions de la Universitat de Lleida (UdL).

2011-Actual:

 • Arquitecte Soci Fundador de l’empresa BeAT Associates International sl

2011-Actual:

 • Arquitecte Soci Fundador de l’empresa BeAT Associates Chile ltda

2014-Actual:

 • Director del Programa Màster BIM del Centre de Formació Continua de  la Universitat de Lleida (UdL).

 

EXPERIÈNCIA DOCENT: EXPERIÈNCIA DOCENT:

2009-Actual:

 • Professor Associat del Grau d’Arquitectura Tècnica de l’Escola Politècnica Superior de La Universitat de Lleida (UdL).

2009-Actual:

 • Director i Membre de Tribunal d’avaluació de Treballs Final de Grau d’Arquitectura tècnica de l’Escola Politècnica Superior de La Universitat de Lleida (UdL).

2014-Actual:

 • Director i professor titular del Programa Màster BIM del Centre de Formació Continua de  la Universitat de Lleida (UdL).

2015-Actual:

 • Formador BIM de professors universitaris de la Universitat de Lleida (UdL).

2015-Actual:

 • Formador BIM de professionals del sector de la construcció i les AEC.
EspLOGO

2002:

 • Arquitecto Superior ETSAB-UPC: Especialista Estructuras Arquitectónicas.

2003-2004:

 • Máster en Tecnologías para Cálculo, la ejecución y el control en la edificación (UPC).

2002-2003:

 • Postgrado en Técnicas actuales del cálculo estructural.

2003-2004:

 • Postgrado en Nuevas tecnologías de materiales, sistemas constructivos e instala • instalaciones en edificación.

2002-2005:

 • Director Facultativo de la obra para el nuevo Museo de Lleida, Diocesano y Comarcal.

2003-2004:

 • Arquitecto del Servicio de Arquitectura de la Diputación de Lleida (Segrià).

2004-2007:

 • Arquitecto Territorial de los Servicios Territoriales de Lleida del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalidad de Cataluña.

2004-Actual:

 • Arquitecto Socio Fundador de la empresa B mes R 29 arquitectos, slp.

2005-2006:

 • Vocal de la Demarcación Territorial de Lleida por la AADIPPA (Agrupación de Arquitectos para la Defensa y Protección del Patrimonio Arquitectónico).

2006-2008:

 • Vocal de Proyección, comunicación y Relaciones Institucionales del COAC en la Demarcación Territorial de Lleida.

2008-Actual:

 • Arquitecto Socio Fundador de la empresa Arena Consultores, slp.

2008-2010:

 •  Tesorero del COAC en la Demarcación Territorial de Lleida.

2009- Actual:

 • Profesor Asociado de Expresión Gráfica, Rehabilitación, Restauración Patrimonial y Sistemas Constructivos de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Lleida (UdL).

2009- Actual:

 • Director de la gestión ejecutiva externa del Plan de Inversiones de la Universidad de Lleida (UdL).

2011-Actual:

 • Arquitecto Socio Fundador de la empresa Beats Associates International sl

2011-Actual:

 • Arquitecto Socio Fundador de la empresa Beats Associates Chile ltda

2014-Actual:

 • Director del Programa Master BIM del Centro de Formación Continua de la Universidad de Lleida (UdL).

 

EXPERIENCIA DOCENTE: EXPERIENCIA DOCENTE:

2009-Actual:

 • Profesor Asociado del Grado de Arquitectura Técnica de la Escuela Politécnica Superior de La Universidad de Lleida (UdL).

2009-Actual:

 • Director y Miembro de Tribunal de evaluación de Trabajos Fin de Grado de Arquitectura técnica de la Escuela Politécnica Superior de La Universidad de Lleida (UdL).

2014-Actual:

 • Director y profesor titular del Programa Master BIM del Centro de Formación Continua de la Universidad de Lleida (UdL).

2015-Actual:

 • Formador BIM de profesores universitarios de la Universidad de Lleida (UdL).

2015-Actual:

 • Formador BIM de profesionales del sector de la construcción y las AEC.
EngLOGO

2002:

 • Senior Architect ETSAB-UPC: Architectural Structures Specialist.

2003-2004:

 • Master in Technologies for Calculation, execution and control in the building (UPC).

2002-2003:

 • Postgraduate in Current Techniques of Structural Calculation.

2003-2004:

 • Postgraduate degree in New materials technologies, construction systems and building installations.

2002-2005:

 • Facultative director of the work for the new Museum of Lleida, Diocesan and Regional.

2003-2004:

 • Architect of the Architecture Service of the Diputació de Lleida (Segrià).

2004-2007:

 • Territorial Architect of the Territorial Services of Lleida of the Department of Culture and Media of the Generalitat de Catalunya.

2004-Current:

 • Architect Founding partner of the company B month R 29 arquitectes, slp.

2005-2006:

 • Member of the Territorial Demarcation of Lleida for the AADIPPA (Association of Architects for the Defense and Protection of Architectural Heritage).

2006-2008:

 • Member of Projection, Communication and Institutional Relations of the COAC in the Territorial Demarcation of Lleida.

2008-Current:

 • Architect Founding Partner of the company AREN Consultors, slp.

2008-2010:

 • Treasurer of the COAC in the Territorial Demarcation of Lleida.

2009- Current:

 • Associate Professor of Graphic Expression, Rehabilitation, Heritage Restoration and Construction Systems at the Polytechnic School of the University of Lleida (UdL).
 • Director of the external executive management of the Investment Plan of the University of Lleida (UdL).

2011-Current:

 • Architect Founding Partner of the company BeAT Associates International sl

2011-Current:

 • Architect Founding Partner of the company BeAT Associates Chile ltda

2014-Current:

 • Director of the BIM Master's Program at the Continuing Education Center of the University of Lleida (UdL).

 

TEACHING EXPERIENCE: TEACHING EXPERIENCE:

2009-Current:

 • Associate Professor of the Degree in Technical Architecture at the Polytechnic School of the University of Lleida (UdL).

2009-Current:

 • Director and Member of the Final Evaluation Tribunal for the Degree in Technical Architecture at the Polytechnic School of the University of Lleida (UdL).

2014-Current:

 • Director and full professor of the BIM Master's Program at the Continuing Education Center of the University of Lleida (UdL).

2015-Current:

 • BIM trainer for university professors at the University of Lleida (UdL).

2015-Current:

 • BIM trainer for professionals in the construction sector and AECs.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
 • Programa Màster BIM – FC-UdL: Cursos d’Especialista, Postgraus, Màster
 • Programes formatius BIM per a titulats superiors e intermitjos del sector de la Construcció i les AEC.
EspLOGO
 • Grado en Arquitectura Técnica y Edificación
 • Programa Máster BIM - FC-UdL: Cursos de Especialista, Postgrados, Master
 • Programas formativos BIM para titulados superiores e intermedios del sector de la Construcción y las AEC.
EngLOGO
 • Degree in Technical Architecture and Building
 • FC-UdL: Specialist Courses, Postgraduate, Master’s
 • BIM training programs for senior and intermediate graduates in the construction sector and the AEC.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
EspLOGO

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO

BIM, Construcció, Rehabilitació

EspLOGO

BIM, Construcción, Rehabilitación

EngLOGO

BIM, Construction, Rehabilitation

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO

Col.laboracions estables amb els grups de Recerca e investigadors següents de l’UdL:

 • Luisa F. Cabeza
 • Albert Castell
 • Marc Medrano
 • Gabriel Pérez
 • Alvaro de Gracia
 • Julià Coma
EspLOGO

Colaboraciones estables con los grupos de R+D+I de los siguientes investigadores de la UdL:

 • Luisa F. Cabeza
 • Albert Castell
 • Marc Medrano
 • Gabriel Pérez
 • Alvaro de Gracia
 • Julià Coma
EngLOGO

 Stable collaborations with the following research groups and researchers from UdL:

 • Luisa F. Cabeza
 • Albert Castell
 • Marc Medrano
 • Gabriel Pérez
 • Alvaro de Gracia
 • Julià Coma

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: