Estudi sobre l'impacte de la Industria 4.0 a Catalunya: més ocupació que requerirà una bona formació acadèmica

segons indica l’informe, el desenvolupament de la Indústria 4.0 crearà fins a 13.000 nous llocs de feina abans del 2030, en el sector dels serveis lligats a la indústria, les TIC i els perfils STEM

Descarregar Pdf

L’Observatori de la Indústria, en el marc del Pacte Nacional per a la Indústria , ha publicat l’estudi sobre L’impacte laboral de la Indústria 4.0 a Catalunya, on s’analitzen els canvis que es produiran en el mercat laboral amb la implantació de les noves tecnologies a les empreses catalanes.

L’estudi conclou que a Catalunya el 35% dels llocs de treball tenen una alta probabilitat de ser automatitzats en l’horitzó 2030 com a conseqüència de la implementació de la industria 4.0, si bé això no vol dir que tots ells seran substituïts per robots, totes aquelles tasques relacionades amb la interacció humana i la creativitat no corren perill de ser automatitzades.

L’automatització de la industria comportarà la desaparició de tasques repetitives, de poca formació i amb salaris baixos que no aportin valor i d’algunes no rutinàries que podran ser programades. No obstant, malgrat aquest fet a Catalunya es crearà ocupació com a conseqüència de la digitalització: segons indica l’informe, el desenvolupament de la Indústria 4.0 crearà fins a 13.000 nous llocs de feina abans del 2030, amb el sector dels serveis lligats a la indústria al capdavant.

A més, d’espera que altres mercats com el de les TIC també es vegi afectat en positiu per aquest implementació i creï un gran nombre de llocs de treball relacionats amb els tècnics web, els tècnics de xarxes informàtiques, els analistes, les programadors i dissenyadors de pàgines web, els especialistes en bases de dades i xarxes informàtiques o els administradors de sistemes i xarxes informàtiques; També es preveu aquest increment en altres ocupacions STEM: matemàtics, enginyers, arquitectes, ...

L’informe també destaca que la implementació de la Industria 4.0 també provocarà un canvi organitzacional que es pot simplificar en tres eixos: una major flexibilitat exterior i externalització del risc (crowdsourcing, subcontractació, contractes d’obra i servei, empreses de treball temporal, ...), una major flexibilitat interior (modalitats més flexibles i àgils de treballar i contractar, un treball més autònom i holístic, equips més independents, ...) i descentralització espacial i virtualització (teletreball, equips virtuals, espais de coworking, ...)

Finalment l’estudi destaca que la majoria d’aquests nous llocs de feina requeriran una bona formació acadèmica, fet que es tradueix en millors sous. Per tant hi una un consens generalitzat que el focus principal haurà de ser la formació:

  • Atès que es crearan nous llocs de treball d’alta qualificació, sobretot vinculats a les TIC i a les habilitats digitals , caldrà augmentar l’oferta formativa en aquest àmbits a tots els nivells (professional, contínua i universitària). En l’àmbit universitari, es pot estimar que els proper 5 anys faltaran a l’entorn de, com a mínim, 500 graduats STEM cada any.
  • Caldrà ensenyar habilitats no cognitives (capacitat de síntesi, anàlisi, persuasió, raonament, relació, creació, ...) i estimular les ganes d’aprendre de forma continuada per adaptar-se a una realitat canviant.
  • Caldrà estimular la demanda de formació professional per mitjà el foment de les vocacions industrials, sobretot entre les dones, així com adaptar els continguts curriculars a la industria 4.0