Informe AQU sobre la inserció laboral dels graduats i graduades de les universitats catalanes 2023

Enginyeries és l’àmbit de coneixement amb un percentatge d’ocupació més elevat

Descarregar Pdf

Aquest informe presenta els resultats de la vuitena edició de l’estudi d’inserció laboral de les persones titulades de grau a les universitats catalanes. Es tracta, com en les edicions anteriors, d’un conjunt d’evidències que AQU Catalunya ofereix a tots els actors del sistema universitari català amb l’objectiu de promoure l’anàlisi i la reflexió orientada a la millora dels graus, des de la perspectiva de l’ocupabilitat de les persones graduades i de la seva satisfacció amb la formació rebuda.

Tenir estudis superiors (professionals o universitaris) afavoreix clarament la participació en el mercat laboral i l’ocupació; i, en conseqüència, protegeix en més mesura contra l’atur.

Aquesta estabilitat laboral dels titulats universitaris ha augmentat en els últims tres anys, ja que gairebé tots els titulats de grau, doctorat o màster, 9 de cada 10, tenen feina, la majoria amb contractes a jornada completa, i han vist augmentar els seus sous els últims anys. En dades concretes, l'ocupabilitat d'aquestes promocions és del 91% dels titulats amb grau universitari, del 94% dels que tenen un màster i del 96% dels doctorats. Aquestes dades representen una millora de 0,8 punts percentuals respecte de l’edició anterior de l’estudi.

A més a més, també ha millorat l'estabilitat laboral global gràcies al fet que els contractes fixos ha passat del 56,3% el 2020, al 64% el 2023.

Els contactes personals i familiars continuen sent la primera via per aconseguir una primera feina, però comença a reduir-se en benefici de les pràctiques d'estudi (sobretot en l’àmbit de les enginyeries) i l'accés a processos de selecció de portals web com ara LinkedIn o InfoJobs. Cal destacar que 7 de cada 10 persones graduades s’insereixen en el mercat laboral en menys de tres mesos des de l’obtenció del títol.

La gran majoria de persones graduades ocupades fan funcions específiques de la seva titulació a la feina (72,5%). Si prenem en consideració les persones que fan funcions universitàries, encara que no específiques de la seva titulació, gairebé 9 de cada 10 tenen una qualificació ajustada a la seva feina.

Tots els titulats superiors puntuen amb un notable (un 8 sobre 10) el grau de satisfacció global amb la seva feina.

Així mateix, cal destacar que el nombre de persones graduades que continuen estudiant continua creixent: gairebé 6 de cada 10 opten per estudiar un postgrau, màster o doctorat, més de 4 punts percentuals més que el 2020. Tot i això, les Enginyeries és un dels àmbits on hi ha menys continuació en els estudis de postgrau, màster o doctorat.

Pel que fa als estudis amb una major inserció laboral, Enginyeries és l’àmbit de coneixement amb un percentatge d’ocupació més elevat, seguit de Salut i de Socials. La taxa d’atur se situa a la ratlla del llindar del qué es coneix com a plena ocupació (5%), molt lluny del 9,3% del conjunt de la població catalana de 25 a 54 anys (Idescat, 1r trimestre 2023).

L'estudi també revela que el 12% dels estudiants d'Enginyeria estan treballant fora de Catalunya, i d’aquests, el 7,8% ho fan fora de l’estat espanyol. 

Malauradament, les enginyeries també són de les titulacions on encara hi ha una bretxa de gènere més destacada, amb un 70% d'homes davant el 30% de les dones titulades.

La majoria dels estudiants enquestats (7 de cada 10)  repetiria els estudis que ha fet, tant els de grau com els doctorats o màsters que han cursat. Aquesta dada augmenta al 85% en el cas de les enginyeries.

En el moment de valorar les competències adquirides, tots els titulats coincideixen en un dèficit d'anglès i en l'expressió oral i escrita. Els titulats de grau, a més, reconeixen que, en el moment d'entrar al mercat laboral, els ha faltat formació en planificació i organització i en resolució de problemes.