Informe FOBSIC. Situació i perspectives laborals dels professionals amb ensenyaments tècnics a Catalunya

Descarregar Pdf

ingenieria

La Fundació Privada Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC), que té com a funció principal la de proporcionar elements de referència als agents decisoris de la societat, especialment a les administracions públiques, quant a la promoció de l'ús de les TIC per part de ciutadans i empreses i a l'impuls del sector TIC català, ha estimat necessari realitzar un estudi sobre la situació i les perspectives laborals dels professionals amb ensenyaments tècnics a Catalunya. Aquest projecte està també impulsat pel Programa Enginycat, que tracta de promocionar les enginyeries i les vocacions en l'àmbit científico-tècnic al país.

En aquest context, la FOBSIC i el Programa Enginycat han identificat com una de les necessitats bàsiques d'informació el disposar de dades actualitzades i reals sobre professionals de diferents sectors, i a nivell de diferents àmbits d'anàlisi: vocació, satisfacció, desenvolupament professional, sector empresarial, etc.

El resultat es l'informe "La situació laboral, oportunitats i perspectives dels professionals tècnics qualificats a Catalunya". Aquest informe s'ha centrat en el col·lectiu de professionals amb formació universitària en les àrees de TIC, construcció i producció, és a dir, en els àmbits de l'arquitectura i de les enginyeries. Més de 40 entitats han col·laborat en l'estudi, des de col·legis professionals fins a centres formatius o instituts de recerca.

De l' informe se'n desprén  alguna dada força positiva respecte a la situació laboral del titulats en carreres univeristàries d'àrea tècnica:

D'un total del 24,4 % de treballadors de la societat catalana amb títol universitari, el 3,8%  d'aquests treballadors són professionals amb títol universitari en estudis de l'àrea tècnica. Aquest 3,8%  representa 121.600,treballadors, dels quals 46.500 són de l'àreaTIC, 41.130 són de l'àrea de producció, i 33.970 són de l'àrea de construcció.

Des del curs 2001-2002, el percentatge de titulats d'estudis d'àrees tècniques s'ha mantingut estable. El 96,4% d'aquests titulats menors de 30 anys s'introdueix en el mercat laboral, i d'aquests el 87,4% troba una feina relacionada amb els estudis que han cursat.  D'aquests joves, 6 de cada 10 cobra més de 22.100 euros bruts anuals (salari mig anual brut a Catalunya). A més cobren més de 36.000 euros bruts anuals un 27,7% dels tècnics, un 66,6% dels comandaments intermedis i un 84,6% dels diretius. Per contra, hi ha una escassa proporció de mileuristes, només el 5,7% cobra menys de 18.000 euros bruts anuals.

Un 30,6% d'aquests titulats en estudis de l'àrea tècnica ocupats treballen per compte propi. D'entre els ocupats per compte aliè, el 85,1% té un contracte indefinit, i la seva taxa de temporalitat se situa en el 14,9%, uns cinc punts inferior a la mitjana catalana.

La taxa d'atur entre els titulats en estudis tècnics és del 7,6% respecte al 17,9% de la mitjana de la societat catalana, és a dir, 10 punts inferior.

Podeu consultar l'informe complet a  INFORME FOBSIC

UdL-EPS