Logotipo EPS

Pla d'Internacionalització de l'Escola Politècnica Superior

(Aprovat per Junta d’Escola de 19 de juliol de 2013)
 

Introducció

Aquest Pla d’Internacionalització estableix els objectius i les accions a dur a terme per tal d’assolir la internacionalització dels estudis impartits a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida.

 

La posta en marxa i implementació del present pla és responsabilitat de l’equip de Direcció de l’EPS mitjançant el sots-director de Relacions Internacionals.

 

Objectius

El pla d’internacionalització de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida té dos objectius principals.

 • Augmentar el nombre d’estudiants sortints (outgoing students), és a dir, els estudiants de l’EPS que puguin realitzar part dels seus estudis en una altra universitat, ja sigui d’Europa o de la resta del món
 • Incrementar el nombre d’estudiants entrants (incoming students), estudiants estrangers que venen a realitzar part dels seus estudis a l’EPS

Per tal d’aconseguir aquests objectius, el Pla d’Internacionalització ha de comptar no tan sols amb el lideratge de la Direcció de l’Escola, sinó que ha se suposar la complicitat de tots i cadascun dels membres de l’escola, del PDI, del PAS i dels estudiants.

 

Accions a desenvolupar

Per assolir aquests objectius, les accions que es proposen són les següents:

 • Primera acció: increment del nombre de convenis amb països de la unió europea (anglès)
 • Segona acció: establiment de convenis amb d’altres universitats de la resta del món fora de l’àmbit europeu (anglès i castellà)
 • Tercera acció: realització d’un protocol d’actuació per part del PDI per tal de que aquest col·lectiu faciliti les dades de les universitats i els contactes amb els que té col·laboracions de recerca
 • Quarta acció: assoliment d’un paquet d’intercanvi de com a mínim 60 crèdits ECTS en anglès en totes les titulacions de graus de l’EPS
 • Cinquena acció: establiment de dobles titulacions amb universitats estrangeres per als diferents graus i màsters que s’imparteixen en l’EPS
 • Sisena acció: organització d’una sèrie d’activitats complementaries (visites a empreses de l’entorn, llocs d’interès cultural, etc.) amb la complicitat del Consell de l’Estudiantat de l’EPS
 • Accions de difusió:

o   Visibilitat a la web de l’EPS

o   Presentació estàndard de l’EPS amb l’oferta acadèmica en anglès

o   Xerrades informatives: als estudiants entrants/sortints, i famílies

 

Motivació

Per tal d’incrementar el nombre d’estudiants sortints de l’EPS que van a realitzar una part dels seus estudis a l’estranger és fonamental tenir una bona oferta d’universitats estrangeres on els estudiants puguin anar.

 

Molts dels estudiants que marxen actualment el que busquen és, a més a més de l’experiència personal que això suposa, millorar el seu nivell d’anglès. És per això que les destinacions més buscades són les de països on l’oferta docent sigui en anglès. Un bon exemple d’això són les universitats dels països nòrdics on una gran part del seu currículum docent s’imparteix també en anglès, fent també que les universitats tinguin un gran volum d’estudiants estrangers, enriquint la interacció dels estudiants locals, i ajudant al tant desitjat efecte per part de la UdL de l’”Internationalization at home”.

 

Actualment l’EPS ja disposa d’un nombre considerable de destinacions europees que compleixen aquests requisits, essent majoritàriament països nòrdics els principals destinataris dels nostres estudiants. Però aquests països també es caracteritzen per tenir un nivell de vida elevat, fet que pot provocar que alguns estudiants desisteixin de viure l’experiència de la mobilitat per raons econòmiques.

 

Així doncs, la primera acció a dur a terme serà incrementar el nombre de convenis amb països de la unió europea avantatjosos des d’un punt de vista econòmic per a l’estudiant, a més a més dels ja existents com són els dels països nòrdics i els de parla anglesa (Regne Unit i Irlanda) amb oferta docent en anglès.

 

D’altra banda, s’ha de tenir en compte la possibilitat d’establir convenis amb universitats de la resta del món, a més de la Unió Europea. En aquest àmbit, l’EPS ja disposa de convenis amb moltes universitats mexicanes (algunes d’elles entre les millors del mon), i altres també de Sud-Amèrica. Cal tenir en compte que hi ha altres països en els quals la situació econòmica és molt més favorable que a Espanya i la Unió Europea i que poden ser font de futurs llocs de treball per als nostres estudiants, beques d’estudis i altres oportunitats. Així mateix, aquests països poden aportar a l’EPS estudiants interessats en completar els seus estudis (graus o màsters). Alguns exemples d’aquests països són la Índia, Emirats Àrabs, Xile, Brasil, Colòmbia, etc.

 

Atès que alguns d’aquests països són de l’àmbit llatinoamericà, no es pot deixar de banda la possibilitat d’oferir docència no només en anglès sinó també en castellà com a mitjà d’internacionalització de l’EPS.

 

Per tant, una segona acció serà establir convenis amb d’altres universitats de la resta del món fora de l’àmbit europeu, contemplant aquí la possibilitat de docència en castellà per tal de tenir en compte les universitats llatinoamericanes.

 

En el procés de recerca de noves universitats amb les que establir conveni, és imprescindible la col·laboració del PDI, ja que no tan sols coneix millor els plans d’estudis de les titulacions, sinó que a més sovint fa contactes amb professorat d’altres universitats a través de la seva activitat de recerca (congressos, projectes europeus, etc.). A partir d’aquests contactes que actualment queden restringits a la recerca se’n poden derivar interessants convenis de docència si el professorat subministra les dades oportunes.

 

Així doncs la tercera acció a concretar serà l’establiment d’un protocol d’actuació per part del PDI per tal de que aquest col·lectiu faciliti les dades de les universitats i els contactes amb els que té col·laboracions de recerca.

 

Per tal d’incrementar el nombre d’estudiants entrants que venen a l’EPS és important tenir una bona i atractiva oferta docent en una llengua que pugui ser del seu interès. Així doncs, l’EPS arrel de la doble titulació signada amb la VIA University College de Dinamarca, va aconseguir oferir en el grau d’Arquitectura Tècnica un conjunt d’assignatures en anglès que sumava 60 ECTS, l’equivalent a un curs acadèmic complet.

 

Arrel d’això, ja per al proper curs 2013-14 també hi ha un nombre important d’assignatures en els diferents graus de l’EPS que seran impartides en anglès, fent que un estudiant estranger pugui cursar aquí tot un any acadèmic. El llistat d’assignatures es completa amb la possibilitat de realitzar les Pràctiques Tutelades en Empresa, així com el Treball Final de Grau/Màster.

 

Aquest Pla d’Internacionalització preveu la possibilitat d’assolir un paquet d’intercanvi de 60 crèdits ECTS en anglès en totes les titulacions de graus de l’EPS, com a punt de partida per a poder, no tan sols rebre estudiants estrangers amb facilitat, sinó establir dobles titulacions amb d’altres universitats de la resta del món. La quarta acció doncs, serà d’assoliment d’un paquet d’intercanvi de com a mínim 60 crèdits ECTS en anglès en totes les titulacions de graus de l’EPS.

 

D’altra banda, la cinquena acció d’aquest Pla d’Internacionalització serà l’establiment de dobles titulacions amb universitats estrangeres per als diferents graus i màsters que s’imparteixen en l’EPS. Això s’ha iniciat amb l’esmentada doble titulació del Grau d’Arquitectura Tècnica – Civil Engineering amb la VIA UC. Però es desitja que la resta d’estudis de l’EPS també disposin d’aquesta oportunitat, preferentment buscant titulacions complementàries. És a dir, una doble titulació amb Enginyeria Mecànica es podria complementar amb una titulació d’Enginyeria Elèctrica, per exemple.

 

Aquest fet pot suposar la consecució d’un model de graus i màsters de l’EPS molt útil i atractiu tant per als estudiants locals com per als estrangers.

 

Finalment, s’entén que un estudiant de mobilitat entrant no tant sols ve per cursar unes assignatures o una titulació, sinó també per l’experiència personal que això li comporta, conèixer l’idioma, la cultura, la societat i el sector empresarial. És per això que es planteja una sisena acció per organitzar una sèrie d’activitats complementaries, com per exemple, visites a empreses de l’entorn o llocs d’interès cultural, etc. Per tal d’assolir aquesta acció, és imprescindible la complicitat i col·laboració del Consell de l’Estudiantat de l’EPS.

 

Beneficis derivats de la implantació del Pla d’Internacionalització

El procés d’implantació del Pla d’Internacionalització ha de comptar amb la unió, suport i col·laboració de tota la comunitat universitària de l’EPS. A la vegada, també ha de repercutir de forma positiva en els seus participants.

 

Com a Escola, el fet de tenir més estudiants i que aquests matriculin més crèdits, també suposa un benefici en el seu pressupost, que alhora també pot repercutir de forma positiva en els estudiants i en la docència, així com l’establiment d’un model d’Escola i de docència amb un elevat nivell de mobilitat internacional, que pot també dur beneficis per a la societat i l’entorn empresarial.

 

Per als estudiants, tant els que marxin com els que no, els ha de permetre tenir contacte amb estudiants de fora i fer-los conèixer una altra realitat diferent que la que viuen en el seu dia a dia. A més a més, les possibilitats laborals d’avui en dia han de ser globals, i per a que així sigui, el domini d’una altra llengua és fonamental. A més a més, en el cas de les dobles titulacions, aquestes permeten assolir no tant sols la competència d’idioma, sinó que també un altre títol que permet complementar la formació de l’EPS amb els coneixements adquirits en l’altra universitat.

 

Amb la intenció de que la docència en anglès tingui un caràcter permanent, s’han establert una sèrie de mesures que beneficiïn als professors que imparteixin la docència en aquest idioma (impartir les classes, materials...) que es negociaran cada curs acadèmic amb els Vicerectorats corresponents i l’EPS:

 • L’assignació dels assistents de docència per part de l’EPS es prioritzarà preferentment per a professors que facin docència en anglès
 • Vetllar per la formació dels professors, donant continuïtat a cursos de formació de metodologies docents en anglès, així com d’altres cursos més concrets i específics en funció de les temàtiques

 

En el cas dels graus, a més a més:

 • Les assignatures impartides en anglès tindran un còmput major de crèdits durant els 2 primers anys de la impartició de l’assignatura
 • Portar estudiants nadius en anglès i especialistes en el tema per a ajudar als professors amb el material docent a través del programa Erasmus Pràctiques
 • Realització de les Pràctiques en Empresa dels estudiants d’Estudis Anglesos donant suport als professors que realitzin docència en anglès, assessorant-los amb el material, vocabulari, etc.

 

Accions complementàries del Pla d’Internacionalització

Caldria aprofitar la mobilitat del professorat visitant a la UdL per a facilitar l’accés de tots els estudiants EPS a l’experiència internacional i l’expertesa dels docents visitants.

 

En el marc d’aquest Pla d’Internacionalització es considera important fomentar la mobilitat del PAS i del PDI per a que participin de l’experiència internacional, tot visitant altres universitats estrangeres, aprofitant els diferents ajuts existents.

 

Abast dels convenis de l’EPS amb altres universitats estrangeres

L’interès de l’escola és que els acords signats siguin el més amplis possibles, és a dir que abastin el màxim nombre possible de titulacions de l’EPS. A més a més, cal que siguin també el més generals possibles, de manera que hi hagi intercanvi d’estudiants (de grau i màster), de doctorands, de professors així com també de PAS, de forma que es pugui demanar un ajut econòmic per tal de visitar a l’altra universitat si és el cas.

 

Aquests acords acadèmics no s’han de restringir només a l’àmbit europeu, sinó que cal que siguin extensius a la resta del món.

 

Accions de difusió

Amb l’objectiu de difondre el Pla d’Internacionalització EPS es preveuen tot un seguit d’accions que permetran als estudiants sortints i entrants conèixer els convenis vigents i els nous que se signin, les possibilitats d’intercanvi, la normativa vigent, etc.

 

1)      Visibilitat a la web de l’EPS: Pestanya de Mobilitat a la web amb els convenis i destinacions i oferta acadèmica

2)      Presentació estàndard de l’EPS amb l’oferta acadèmica en anglès, disponible per a qualsevol persona de la comunitat educativa de l’EPS (PDI i PAS) per a quan viatgin a d’altres institucions. Com s’ha esmentat anteriorment, per a l’èxit del Pla d’Internacionalització de l’EPS és necessària la col·laboració de tots els membres de l’Escola; estudiants, PAS i PDI.

3)      Realització de xerrades informatives:

 • Per als estudiants sortints (outgoing): reunió anual sobre mobilitat. En aquesta es preveurà l’assistència d’algun estudiant que hagi tingut l’experiència d’haver anat de mobilitat
 • Per als estudiants sortints (incoming): establir una planificació de visites a centres estrangers amb les que es vol intensificar la relació o iniciar-la de nou, tant per part del coordinador de mobilitat com per part d’altres membres de l’EPS
 • Per a les famílies: presència i informació en les xerrades informatives de l’EPS

 

Relació del Pla d’Internacionalització de l’EPS amb el Pla Operatiu d’Internacionalització (POI) de la UdL

Aquest Pla d’Internacionalització es complementa amb el Pla Operatiu d’Internacionalització (POI) de la UdL, fet pel qual en tot moment es tindran en compte les accions empreses pel POI i pel Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació per tal de buscar complicitats i sinèrgies comuns.