Curs zero Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives

 Descarregar Pdf

Fitxa del curs

TÍTOL: Curs zero de disseny digital i tecnologies creatives

DATES CURS:  De l’1 al 9 de setembre de 2022

DURADA: 25 hores

HORARI: 

 • Dies 1 i 2 de setembre, de 15:30h a 19:30h – PROGRAMACIÓ
 • Dies 5, 6 i 8 de setembre, de 15:30h a 18:30h - MATEMÀTIQUES
 • Dies 7 i 9 de setembre, de 15:30h a 19:30h – EXPRESSIÓ GRÀFICA

LLOC: EPS – Campus de Cappont  (Lleida)

PREU: 90€

INFORMACIÓ ADDICIONAL: És molt important dur a la part d’expressió gràfica un bloc de dibuix DINA3, llapis, goma i un joc d’escaire i cartabó.

Matrícula (*)

PERIODE DE MATRÍCULA: Del 15 al 30 de juliol de 2022

LLOC DE MATRÍCULA: Seu Electrònica UdL

INFORMACIÓ I CONSULTES: Secretaria acadèmica de l’EPS (Jaume II, 69)

* El curs no s’oferirà si no hi ha un mínim de 15 alumnes matriculats

Objectiu

L’expressió gràfica, les matemàtiques i la programació estan presents en moltes titulacions de l’àmbit de les ciències, la tecnologia i les humanitats. Són disciplines que pel seu caràcter pràctic i transversal, es consideren imprescindibles per cursar assignatures posteriors més especialitzades. En l’actualitat,  l’accés dels estudiants de nou ingrés als estudis de grau és molt divers, i per aquest motiu el nivell de coneixements bàsics en aquestes àrees és poc homogeni.

Així doncs, l’objectiu principal del curs és el de revisar i refrescar conceptes de geometria, matemàtiques, programació, perspectiva i dibuix artístic ja presentats en el Batxillerat, per tal d’igualar els nivells de coneixement en aquest àmbit i, per tant, garantir un seguiment adequat de les assignatures de primer curs del Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives.

Cal remarcar que es tracta d'un curs preliminar al que s'imparteix en les assignatures reglades del grau i, per tant, conté conceptes bàsics de repàs i revisió a fi de refrescar coneixements ja adquirits.

A qui va adreçat?

 • Estudiants que provenen de Cicles Formatius de Grau Superior i accedeixen a la titulació del grau de Disseny Digital i Tecnologies Creatives.
 • Estudiants que provenen de Batxillerat i accedeixen als estudis del grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives però mai han cursat assignatures de dibuix artístic, dibuix tècnic o programació.
 • Qualsevol estudiant de nou ingrés que accedeixi a la titulació de grau de Disseny Digital i Tecnologies Creatives de l’EPS i no hagi treballat mai en l’àmbit del dibuix tècnic, dibuix a mà alçada o necessiti refrescar conceptes matemàtics.

És recomanable per tots aquells estudiants que no hagin cursat assignatures de dibuix tècnic, dibuix artístic, programació o matemàtiques en la seva etapa formativa.

Professorat

Coordinador del curs: Dra. Maite Grau

Professorat del curs: Eva Salas, Maite Grau i Jordi Gervàs (Professorat de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida al Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives).

 

Estructura i Metodologia

El curs s’imparteix durant 25 hores (2,5 crèdits ECTS) durant el mes de setembre. El curs s’organitza en 4 sessions de 4 hores i 3 sessions de 3 hores.

L’enfocament és eminentment pràctic. En cadascuna de les sessions s’abordarà un dels temes del programa, presentant primer, i breument, els coneixements teòrics bàsics, per abordar tot seguit el plantejament i resolució de pràctiques a l’aula (bé individualment o en grup). 

* És molt important dur a la part d’expressió gràfica un bloc de dibuix DinA3, llapis, goma i un Joc d’escaire i cartabó.

Programa

PART I: EXPRESSIÓ GRÀFICA

 • La perspectiva i la geometria. (4H)
  • La geometria en l’art.
  • La perspectiva cònica i la perspectiva axonomètrica.
  • Conceptes bàsics.
  • Planta, alçat i perfil.
  • Treball a partir de plans geomètrics.
  • Les acotacions.
 • El Dibuix a mà alçada. Tècniques de dibuix i materials. (4H)
  • Els materials de dibuix.
  • Tècniques de dibuix.
  • L’esbós.
  • El dibuix artístic i les seves aplicacions.
  • Les proporcions del rostre i el cos humà.

 

PART II: MATEMÀTIQUES

 • Càlculs elementals. (3H)
  • Operacions amb fraccions.
  • Potències i arrels.
  • Equacions de primer grau.
  • Equacions de segon grau.
  • Manipulació d'expressions algebraiques.
  • Congruències: mòdul d’un enter respecte d’un altre.
 • Geometria plana. (3H)
  • Representació de punts en eixos de coordenades
  • Coordenades cartesianes.
  • Coordenades polars.
  • Transformacions afins: rotacions, simetries, homotècies.
  • Translacions en el pla afí.
 • Funcions elementals. (3H)
  • Definició de funció i representació gràfica.
  • La paràbola.
  • Funcions racionals.
  • Funció exponencial i logaritme.
  • Funcions trigonomètriques.

 

PART III: PROGRAMACIÓ

 • Hola! (4H)
  • Accions quotidianes de la vida aplicades a la programació
  • Com ens relacionem amb les màquines
  • Fonaments dels llenguatges de programació
 • Programació visual (4H)
  • Dibuix
  • Animació
  • Interacció

 

 

Nom
Escola Politècnica Superior
Ciutat
Lleida
Adreça

Jaume II, 69

   Darrera modificació: