Ajuts per la promoció de l'Excel·lència als Màsters de l'EPS

Resolució Ajuts per la Promoció de l'Excel·lencia

Convocatòria Ajuts la promoció de l'Excel·lència als Màsters EPS. Curs 2023-2024

D’acord amb la resolució de Junta de Centre del 14 de juliol de 2017, pel qual s’aprova la concessió d’ajuts EPS als estudiants dels màsters oficials de l’Escola, la direcció de l’Escola Politècnica Superior de la UdL, fa públiques les bases que hauran de regir la concessió dels ajuts de promoció de l’excel·lència de l’EPS del curs acadèmic 2023-2024.

Convocatòria i característiques

 1. L’objectiu d’aquests ajuts és promoure la formació en Màsters oficials per aquells estudiants de l’Escola Politècnica Superior que hagin demostrat un millor rendiment acadèmic en els seus estudis de grau.
 1. El curs acadèmic 2023-2024 es convoquen:
 • Tres ajuts pel Màster en Enginyeria Informàtica pels titulats de la branca en Informàtica de l’EPS (GEI, GEIADE, TIDIC) amb qualificació mitjana d’expedient superior o igual a 7. S’atorgarà un màxim d’un ajut per titulació de grau.
 • Un ajut pel Màster en Enginyeria del Cuir pels titulats de la branca en Enginyeria Industrial de l’EPS (GEQ) amb qualificació mitjana d’expedient superior o igual a 7. S’atorgarà un màxim d’un ajut per titulació de grau.
 • Cinc ajuts pel Màster en Enginyeria Industrial pels titulats dels graus de la branca d’Enginyeria Industrial de l’EPS (GEM, GEQ, GEEIA, GEOIL, GEEES) amb qualificació mitjana d’expedient superior o igual a 7. S’atorgarà un màxim d’un ajut per titulació de grau.
 1. La dotació econòmica és equivalent a la valoració de 30 crèdits de la matrícula del primer curs d’un dels màsters oficials de l’Escola Politècnica Superior de la UdL, segons el preu fixat pel Decret de la Generalitat pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya pels màsters professionalitzadors, curs acadèmic 2023-2024. (Preus pendents de publicació per la Generalitat a data de la publicació d’aquest ajut).
 1. Aquesta dotació econòmica es farà efectiva al llarg del primer semestre del curs acadèmic en el que s’han atorgat els ajuts

Bases:

 1. Les persones aspirants han de ser:
 • Estudiants amb una qualificació mitjana d’expedient en la titulació de grau superior o igual a 7
 • Estudiants que hagin finalitzat els estudis de Grau a l’EPS i estiguin matriculats a un dels màsters de l’Escola Politècnica Superior: Màster en Enginyeria Informàtica, Màster en Enginyeria del Cuir o Màster en Enginyeria Industrial durant el curs acadèmic de la convocatòria.
 1. La qualificació mitjana dels estudis de grau de l’estudiant ha de ser superior o igual a 7.
 1. Presentació de sol·licituds:

Hi haurà un únic termini de presentació de sol·licituds fins el 30 de setembre de 2023. S’haurà d’emplenar l’imprès normalitzat de sol·licitud que s’adjunta a l’annex II de la convocatòria, acompanyat d’un breu currículum vitae.

Les sol·licituds i la documentació necessària s’hauran de presentar mitjançant instància genèrica al Registre Electrònic de la Seu Electrònica de la Universitat de Lleida, https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php, adreçades a L’Escola Politècnica Superior de la UdL, en els terminis que marca la convocatòria.

 1. Els criteris de selecció es basen en els criteris següents:
 • Qualificació mitjana de l’expedient acadèmic.
 • Per cada Màster, la classificació dels estudiantes es farà per titulació de grau i s’atorgarà un màxim d’un ajut per titulació de grau d’aquell màster.
 • Durada dels estudis de grau
 • Participació en l’organització d’activitats de l’EPS.
 1. L’examen de les sol·licituds i la concessió de l’ajut anirà a càrrec d’una Comissió d’Avaluació, formada per dos representants de la Direcció de l’Escola, un d’ells actuarà com a president i l’altre com a secretari i els coordinadors de les titulacions de Màsters de l’EPS que actuaran com a vocals, que es reunirà en el termini de 10 dies a comptar, des de l’endemà de l’últim dia de presentació de les sol·licituds.
 1. La publicació del resultat de la selecció amb les puntuacions atorgades, es farà públic a la web de l’Escola Politècnica Superior en el termini de 30 dies naturals a partir de l’endemà del darrer dia de presentació de la sol·licitud.
 1. Aquest ajut és incompatible amb la percepció d’un altre ajut o premi atorgat pel mateix concepte per part de la UdL.
 1. Aquest ajut és compatible amb qualsevol altra beca o ajut.
 1. En qualsevol moment, si es demostra incompliment de les condicions pactades, falsejament o ocultació de dades, la Comissió d’Extensió Universitària podrà revocar la beca i reclamar les quantitats atorgades.
 1. Qualsevol reclamació s’haurà de presentar a la Direcció del Centre.
 1. És competència de la Secretaria Acadèmica de l’EPS l’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases.
 1. Contra les decisions adoptades per la Comissió d’Avaluació es pot recórrer davant la Direcció del centre.
 1. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes bases.

 

Sol·licitud Ajuts per la Promoció de l'Excel·lencia

SOL·LICITUD PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER LA PROMOCIÓ DE L’EXCEL·LÈNCIA DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR CURS___________

 

 

En/na_______________________________________________________________amb domicili al

carrer/plaça/avinguda______________________________________ núm. ________, pis  _______, CP_________, població_______________________ telèfon de contacte_____________________,

amb NIF núm.___________________, he cursat el Grau en ________________ ___________________________________________  a l’Escola Politècnica Superior, 

 

SOL·LICITO:

 

Que m’admeteu a la convocatòria d’ajuts de promoció de l’excel·lència de l’Escola Politècnica Superior de la UdL al llarg del període de matriculació del Màster en ____________________curs ________, les bases de la qual accepto, per a la qual cosa hi adjunto la documentació exigida i

 

DECLARO SOTA JURAMENT/PROMESA:

 

Que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sol·licitud i que reuneixo els requisits exigits en la convocatòria.

 

I, perquè consti, signo aquest document.

 

(signatura)

 

 

 

 

 

Lleida,_____ de _____________ de

 

 

DIRECTORA DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA