Bases Convocatòria Distinció Docent EPS "Joan Gimbert"

 

L’Escola Politècnica Superior (EPS) vol fomentar la qualitat de la docència del seu professorat atorgant uns premis que permetin reconèixer la tasca docent realitzada i animin el professorat a seguir treballant en la millora de la qualitat de la docència.

Aquest premi porta el nom d’en Joan Gimbert, qui fou professor de l’EPS des dels seus inicis, i qui destacà per la seva dedicació a la docència i a la innovació a l’aula per tal d’apropar les matemàtiques als seus alumnes, i es preocupà especialment per mostrar-los les seves aplicacions en el camp de les enginyeries.

Així doncs, aquest premi neix amb la voluntat de promoure i donar visibilitat a la tasca docent del professorat universitari, i fer dels millors docents un referent.

Objectius

L'Escola Politècnica Superior atorga la Distinció docent EPS “Joan Gimbert” amb periodicitat anual, amb l'objectiu de:

 • Promoure l’excel·lència de la docència universitària a l’EPS
 • Reconèixer la tasca del professorat de l’EPS que hagi destacat per la seva dedicació en tasques docents.

Premis i mencions

Cada curs acadèmic s’atorgaran,

 • Un premi al millor docent, i
 • Una menció per a cadascun dels altres graus de l’EPS íntegrament desplegats, incloent el Tronc Comú de les titulacions del campus de Lleida i el Tronc Comú de les titulacions del campus d’Igualada.

Requisits

Podran optar al premi i mencions tots el professors/es amb una dedicació docent a l’EPS superior a 12  ECTS, i que tinguin docència assignada en alguna de les titulacions de grau que ofereix l’EPS. En el cas de professors amb reducció docent per càrrecs de gestió, aquesta dedicació docent podrà ser menor, a criteri de la Comissió Avaluadora.

Comissió avaluadora i resolució

La Comissió Avaluadora del premi està formada per

 • Director/a de l’EPS.
 • Caps d’Estudis de l’EPS.
 • Directors/es dels departaments adscrits a l’EPS.
 • Dos/dues representants del consell de l’estudiantat.

Per tal de resoldre l’adjudicació dels premis, la Comissió Avaluadora consultarà les dades proporcionades per l’Oficina de Qualitat de la Universitat de Lleida, referents als resultats de les enquestes d’opinió dels/les estudiants. En particular, el procediment serà el següent:

 • Per cada professor/a, es consideraran els resultats a la pregunta És un/a bon/a professor/a? per cadascuna de les assignatures en les que ha impartit docència, i per les que s’hagin recollit un mínim de 10 enquestes o, en el cas d’haver-se recollit un nombre d’enquestes entre 5 i 10, que aquestes representin una participació igual o major al 70% dels estudiants matriculats en l’assignatura. Siguin e1,...,en els resultats corresponents a les n assignatures que imparteix un professor/a donat.
 • Sigui mi la mitjana aritmètica de les respostes a la pregunta És un/a bon/a professor/a? corresponent a tots els professors/es que han impartit docència en el curs i-èssim d’un determinat grau.
 • Per cadascuna de les assignatures on un professor/a hagi impartit docència, es calcularà la ratio rj=ej/mi, si l’assignatura a la que fa referència l’índex ej correspon a curs i-èssim del grau corresponent a mi.
 • Així doncs, cada ratio rj és un indicador de la bondat del resultat de les enquestes d’un professor/a en una assignatura, en comparació amb les dels seus companys/es que imparteixen docència en assignatures del mateix curs i grau.
 • Per cada professor/a, es considerarà l’índex r, definit com la mitjana aritmètica de cada una de les ratios rj  obtingudes per el professor.

La Comissió Avaluadora atorgarà el premi al professor/a de l’EPS que presenti un millor índex r, i una menció als professors/es amb successius millors índexs r de les titulacions completament desplegades incloent també els troncs comuns de Lleida i Igualada.

Un professor/a només podrà rebre el premi o una menció un cop cada 5 anys. Un professor que hagi rebut una menció, podrà optar a rebre el premi en les successives convocatòries.

En cas d’empat tècnic o per altres incidències no contemplades en les presents bases, la Comissió Avaluadora resoldrà, tenint en compte la dedicació docent dels professors, la resta d’indicadors de les assignatures i els resultats de les enquestes de cursos anteriors.

Entrega del premi i mencions

L'entrega del premi i les mencions es durà a terme en un acte públic, mitjançant l’entrega d’un diploma de reconeixement a la tasca docent. El professor/a al que s’atorgui el premi, rebrà també 500 euros que s’hauran de destinar a material d’ús docent.