Bases Convocatòria Premi AETI

PREMI AETI al Projecte Informàtic

Bases de la convocatòria

 

L’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) i l’Associació d’Empreses de Tecnologia i Sistemes d’Informació de Lleida (AETI) convoquen els premis AETI al Projecte Informàtic al:

 • Millor Treball Final de Grau (TFG) del Grau en Enginyeria Informàtica.
 • Millor Treball Final de Grau (TFG) del Doble Grau en Enginyeria Informàtica i ADE
 • Millor Treball Final de Màster (TFM) del Màster en Enginyeria Informàtica.

1. Objectius

Els objectius d'aquest premi són els següents:

 • Estimular la confecció de treballs de final de grau i màster d'alt nivell.
 • Donar a conèixer els projectes i nivell dels alumnes de l'EPS.
 • Reforçar els vincles i interacció de l'EPS i els seus estudiants amb les empreses de tecnologies de la informació i comunicacions de la ciutat i el seu entorn.

2. Participants

Poden participar en aquest premi tots els estudiants del Grau en Enginyeria Informàtica, del Doble Grau en Enginyeria Informàtica i ADE i del Màster en Enginyeria Informàtica de l'EPS que hagin defensat i aprovat el Treball Fi de Grau i Màster durant el curs anterior a la convocatòria

3. Premis

S’estableixen els següents premis:

 • Premi dotat amb 600€ per al Grau en Enginyeria Informàtica.
 • Premi dotat amb 600€ per al Doble Grau en Enginyeria Informàtica i ADE
 • Premi dotat amb 600€ per al Màster en Enginyeria Informàtica.

4. Documentació

Per optar al premi els participants hauran de lliurar a la secretaria de l'EPS, juntament amb la documentació requerida per la defensa del Treball Fi de Grau i Màster, un resum del projecte que haurà d'incloure:

 • Títol del Treball.
 • Autor/a/s i director/a/s.
 • Direcció, telèfon i adreça electrònica del autor/a/s i director/a/s.

I com a mínim les següents seccions:

 • Resum (breu descripció dels objectius i resultats del treball).
 • Introducció (antecedents i/o objectius del treball).
 • Plantejament del treball i/o Desenvolupament del treball i/o Resultats obtinguts.
 • Conclusions.

El resum podrà tenir una extensió màxima de dues cares en un full DIN -A4 amb el text principal en format de doble columna (en la web de l'EPS es troben disponibles plantilles i exemples amb el format d'edició recomanat). El resum s'haurà de lliurar imprès i en forma d'arxiu informàtic en format Adobe (.pdf). El nom del arxiu haurà de coincidir amb el/s primer/s cognom/s del autor/e/s. Un exemplar del Treball estarà a disposició del jurat.

5. Terminis

Aquesta convocatòria restarà oberta fins ¡ a l'1 de gener de l'any posterior al curs en que s'ha defensat el Treball Final de Grau o Màster.

6. Jurat

El jurat estarà format pel director i un professor proposat per l’EPS (el qual actuarà com a secretari) i dos representants d’empreses de Lleida del sector TIC designats per AETI.

El jurat es convocarà una vegada finalitzat el període de presentació dels treballs.

7. Veredicte

El concurs es regirà d'acord amb les bases de la convocatòria.

El jurat disposarà dels resums dels Treballs de final de grau i màster presentats per fer una primera selecció.

El jurat desestimarà els resums corresponents a Treballs de final de grau i màster que no hagin estat avaluats i aprovats.

El jurat disposarà dels originals dels Treballs de final de grau i màster seleccionats per dictar el veredicte final.

La valoració dels treballs es farà atenent als següents criteris:

 • Nivell tecnològic i científic.
 • Possibilitats d’aplicació real i/o comercial, validesa i viabilitat del mateix.
 • Estudi de costos i de viabilitat econòmica de la seva implementació i explotació.
 • Col·laboració durant la confecció del treball amb empreses del sector TIC o de la ciutat i el seu entorn.

El jurat podrà declarar deserts els premis.

El veredicte del jurat serà inapel·lable.

La participació en el concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases.

8. Entrega dels premis

L’entrega dels premis objecte del present concurs, és durà a terme durant el Sopar anual d'Antics Alumnes, PDI i PAS de l’EPS.

9. Difusió dels treballs

L’EPS i AETI es reserven el dret de difondre els resums del treballs que participin en el Premi. La difusió d'aquests resums no generarà en cap cas ingressos en concepte de drets d'autor.