Grau Baquero Armans

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

 Grau Baquero Armans

Categoria/Categoría/Category:

Professora Agregada / Profesor Contratado Doctor / Equivalent to Associate Professor

Àrea/Área/Area:

Enginyeria Mecànica / Ingeniería Mecánica / Mechanical Engineering

Departament/Departamento/Department:

Informàtica i Enginyeria Industrial / Informática e Ingeniería Industrial / Industrial Engineering and Computer Science

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus d'Igualada. Despatx Sostsdirecció 3.02 / Campus de Igualada. Despacho Subdirección 3.02Campus of Igualada. Deputy director office 3.02

grau.baquero@udl.cat

+34 938035300

Code ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-7954-5825

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Enginyer Industrial per la Universitat de Girona, 2005.
 • Doctor en enginyeria per la Universitat Politècnica de Catalunya, 2011.

 

Altres activitats de formació

Nom de l'activitat

Curs Acadèmic / Any

Durada

Centre / Lloc de realització

Postgrau Tècniques d’Adoberia

2015-16

180 hores

Centre de formació contínua UPC, Igualada

CE i CE3X: Eines per a la certificació energètica d’edificis existents

2012-13

16 hores

Unió Empresarial de l’Anoia (UEA), Igualada.

16è Curs sobre immersió en la indústria del paper

2011-12

18 hores

Instituto Papelero Español (IPE), Igualada

Fabricació de papers per a embalatges de cartró ondulat

2008-09

7 hores

Instituto Papelero Español (IPE), Igualada

Eines informàtiques associades a l’ACV

2007-08

10 hores

XARXA Catalana d’Anàlisi del Cicle de Vida, Bellaterra

10è Curs de Fabricació de paper o cartró a partir de paper recuperat

2007-08

18 hores

Lepamap. Universitat de Girona, Girona

 

EspLOGO
 • Ingeniero Industrial por la Universitat de Girona, 2005.
 • Doctor en ingeniería por la Universitat Politècnica de Catalunya, 2011.

 

Otras actividades de formación

Nombre de la actividad

Curso Académico / Año

Duración

Centro / Lugar de realización

Postgrado Técnicas de Curtidos

2015-16

180 horas

Centre de formació contínua UPC, Igualada

CE i CE3X: Herramientas para la certificación energética de edificios existentes

2012-13

16 horas

Unió Empresarial de l’Anoia (UEA), Igualada.

 16º Curso sobre inmersión en la industria del papel

2011-12

18 horas

Instituto Papelero Español (IPE), Igualada

Fabricación de papeles para embalajes de cartón ondulado

2008-09

7 horas

Instituto Papelero Español (IPE), Igualada

Herramientas informáticas asociadas al ACV

2007-08

10 horas

XARXA Catalana d’Anàlisi del Cicle de Vida, Bellaterra

10º Curso de Fabricación de papel o cartón a partir de papel recuperado

2007-08

18 horas

Lepamap. Universitat de Girona, Girona

 

EngLOGO
 • Industrial engineer by Universitat de Girona, 2005.
 • Engineering phD by Universitat Politècnica de Catalunya, 2011.

 

Other training activities

Activity name

Academic course / Year

Duration

Center / Place of development

Postgraduate Tanned Techniques

2015-16

180 hours

Centre de formació contínua UPC, Igualada

CE i CE3X: Tools for energy certification of existing buildings

2012-13

16 hours

Unió Empresarial de l’Anoia (UEA), Igualada.

16th Course on immersion in the paper industry

2011-12

18 hours

Instituto Papelero Español (IPE), Igualada

Manufacture of papers for corrugated cardboard packaging

2008-09

7 hours

Instituto Papelero Español (IPE), Igualada

Computer tools associated with the ACV

2007-08

10 hours

XARXA Catalana d’Anàlisi del Cicle de Vida, Bellaterra

10th Course of Manufacture of paper or cardboard from recovered paper

2007-08

18 hours

Lepamap. Universitat de Girona, Girona

 

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Ajudant mecànic, Deloule Española S.A., juliol i agost de 2001 i 2002
 • Becari de recerca, Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, 2003
 • Becari de recerca, Grupalia Tecnologia Alimentaria S.A.L, 2004
 • Enginyer dedicat a les instal·lacions de fred industrial, Grupalia Pack S.L. / Prata Tecal S.A., 2005-2007
 • Professor ajudant, Escola d’Enginyeria d’Igualada, Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-2011
 • Professor ajudant doctor, Escola d’Enginyeria d’Igualada, 2011-2012
 • Professor contractat laboral, Escola d’Enginyeria d’Igualada, Consorci Escola Tècnica d’Igualada, 2012-2018
 • Professor contractat laboral, Universitat de Lleida, 2018
 • Professor Agregat/Profesor Contratado Doctor, Universitat de Lleida, 2018-actualitat
EspLOGO
 • Ayudante mecánico, Deloule Española S.A., julio y agosto de 2001 y 2002
 • Becario de investigación, Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, 2003
 • Becario de investigación, Grupalia Tecnologia Alimentaria S.A.L, 2004
 • Ingeniero dedicado a instalaciones de frío industrial, Grupalia Pack S.L. / Prata Tecal S.A., 2005-2007
 • Profesor ayudante, Escola d’Enginyeria d’Igualada, Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-2011
 • Profesor ayudante doctor, Escola d’Enginyeria d’Igualada, 2011-2012
 • Profesor contratado laboral, Escola d’Enginyeria d’Igualada, Consorci Escola Tècnica d’Igualada, 2012-2018
 • Profesor contratado laboral, Universitat de Lleida, 2018
 • Profesor Agregado/Profesor Contratado Doctor, Universitat de Lleida, 2018-actualitat
EngLOGO
 • Mechanical assistant, Deloule Española S.A., julio y agosto de 2001 y 2002
 • Research fellow, Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, 2003
 • Research fellow, Grupalia Tecnologia Alimentaria S.A.L, 2004
 • Engineer dedicated to industrial refrigeration facilities, Grupalia Pack S.L. / Prata Tecal S.A., 2005-2007
 • Assistant Professor, Escola d’Enginyeria d’Igualada, Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-2011
 • Doctor Assistant Professor, Escola d’Enginyeria d’Igualada, 2011-2012
 • Hired professor, Escola d’Enginyeria d’Igualada, Consorci Escola Tècnica d’Igualada, 2012-2018
 • Hired professor, Universitat de Lleida, 2018
 • Associate Professor, Universitat de Lleida, 2018-actualitat

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Enginyeria Química
 • Grau en Enginyeria Industrial i Logística
 • Màster en Enginyeria del Cuir
EspLOGO
 • Grado en Ingeniería Química
 • Grado en Ingeniería en Organización Industrial y Logística
 • Master en Ingeniería del Cuero
EngLOGO
 • Chemical Engineering Degree
 • Industrial Management and Logistics Engineering Degree
 • Degree in Law (Minor in European Law)
 • Master’s Degree in Leather Engineering

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
 • Sotsdirector d’estudis de l’Escola d’Enginyeria d’Igualada, Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-2018
 • Cap d’estudis de l’Escola d’Enginyeria d’Igualada, Universitat de Lleida, 2018-actualitat.
EspLOGO
 • Subdirector de estudios de la Escola d’Enginyeria d’Igualada, Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-2018
 • Jefe de estudios de la Escola d’Enginyeria d’Igualada, Universitat de Lleida, 2018-actualitat.
EngLOGO
 • Deputy Director of Studies from Escola d’Enginyeria d’Igualada, Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-2018
 • Head of studies from Escola d’Enginyeria d’Igualada, Universitat de Lleida, 2018-actualitat.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
 • Sostenibilitat
 • Anàlisi de cicle de vida
 • Biocombustibles
 • Curtits
EspLOGO
 • Sostenibilidad
 • Análisis de ciclo de vida
 • Biocombustibles
 • Curtidos
EngLOGO
 • Sustainability
 • Life Cycle Analysis
 • Biofuels
 • Tanning

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO

Publicacions totals: 18

Total de publicacions de primer quartil: 11

Total de cites: 458 (Scopus)

h-index: 10 (Scopus)

Participació en projectes europeus

 • FENIX: Finding regional environmental life cycle information on packaging waste management thorough flexible software tools and databases. European Commission. LIFE08 ENV/E/000135. 2010-2012. IP: Fullana i Palmer, Pere.

Participació en altres  projectes de recerca

 • Innovador proceso de curtición para la obtención de cueros biodegradables mediante recursos naturales sostenibles procedentes de los residuos de la explotación forestal del pino. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). IDI-20160185. 2016-2017. IP: Bacardit Dalmases, Anna.
 • Técnicas innovadoras para la obtención de cueros de curtición vegetal repelentes al agua y suciedad. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). IDI-20140661. 2014-2016. IP: Bacardit Dalmases, Anna; Combalia Cendra, Felip.

Publicacions (les 5 darreres/més importants)

 • Environmental assessment of dehydration processes for bovine leather. Baquero, G., Sorolla, S., Ollé, L., Bacardit, A. 2017. Journal of the American Leather Chemists Association, vol. 112, núm. 3, pàgs. 102-108
 • Environmental life cycle assessment of rapeseed straight vegetable oil as self-supply agricultural biofuel. Baquero, G.; Esteban, B.; Puig, R.; Riba, J.; Rius, A. 2013. Renewable energy , vol. 50, pàgs. 142-149
 • Temperature dependence of density and viscosity of vegetable oils. Esteban, B.; Riba, J.; Baquero, G.; Rius, A.; Puig, R. 2012. Biomass and bioenergy, vol. 42, pàgs. 164-171
 • An evaluation of the life cycle cost of rapeseed oil as a straight vegetable oil fuel to replace petroleum diesel in agriculture. Baquero, G.; Esteban, B.; Riba, J.; Rius, A.; Puig, R. 2011. Biomass and bioenergy, vol. 35, núm. 8, pàgs. 3687-3697
 • From life cycle assessment to life cycle management: A case study on industrial waste management policy making. Fullana, P.; Puig, R.; Bala, A.; Baquero, G.; Riba, J.; Raugei, M. 2011. Journal of industrial ecology, vol. 15, núm. 3, pàgs. 458-475

Contribució a congressos

 • Análisis del ciclo de vida de un cuero vegetal hidrofugado. 65 Congreso de la Asociación Química Española de la Industria del Cuero. Barcelona, Espanya. 2018.
 • Comparative assessment of greenhouse gas emissions and energy consumption of biodiesel from fleshings and petroleum diesel. 10th Asian International Conference on Leather Science and Technology. Okayama, Japan. 2014.
 • Comparative life cycle analysis between traditional and organic farming local rotations to produce straight vegetable oil used as self−supply biofuel in agriculture used as self−supply biofuel in agriculture. European Biomass Conference and Exhibition 2012. Milà, Itàlia. 2012.
EspLOGO

Publicaciones totales: 18

Total de publicaciones de primer quartil: 11

Total de citas: 458 (Scopus)

h-index: 10 (Scopus)

Participación en proyectos europeos

 • FENIX: Finding regional environmental life cycle information on packaging waste management thorough flexible software tools and databases. European Commission. LIFE08 ENV/E/000135. 2010-2012. IP: Fullana i Palmer, Pere.

Participación en otros proyectos de investigación

 • Innovador proceso de curtición para la obtención de cueros biodegradables mediante recursos naturales sostenibles procedentes de los residuos de la explotación forestal del pino. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). IDI-20160185. 2016-2017. IP: Bacardit Dalmases, Anna.
 • Técnicas innovadoras para la obtención de cueros de curtición vegetal repelentes al agua y suciedad. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). IDI-20140661. 2014-2016. IP: Bacardit Dalmases, Anna; Combalia Cendra, Felip.

Publicaciones (les 5 últimas/mas importantes)

 • Environmental assessment of dehydration processes for bovine leather. Baquero, G., Sorolla, S., Ollé, L., Bacardit, A. 2017. Journal of the American Leather Chemists Association, vol. 112, núm. 3, pàgs. 102-108
 • Environmental life cycle assessment of rapeseed straight vegetable oil as self-supply agricultural biofuel. Baquero, G.; Esteban, B.; Puig, R.; Riba, J.; Rius, A. 2013. Renewable energy , vol. 50, pàgs. 142-149
 • Temperature dependence of density and viscosity of vegetable oils. Esteban, B.; Riba, J.; Baquero, G.; Rius, A.; Puig, R. 2012. Biomass and bioenergy, vol. 42, pàgs. 164-171
 • An evaluation of the life cycle cost of rapeseed oil as a straight vegetable oil fuel to replace petroleum diesel in agriculture. Baquero, G.; Esteban, B.; Riba, J.; Rius, A.; Puig, R. 2011. Biomass and bioenergy, vol. 35, núm. 8, pàgs. 3687-3697
 • From life cycle assessment to life cycle management: A case study on industrial waste management policy making. Fullana, P.; Puig, R.; Bala, A.; Baquero, G.; Riba, J.; Raugei, M. 2011. Journal of industrial ecology, vol. 15, núm. 3, pàgs. 458-475

Contribución a congresos

 • Análisis del ciclo de vida de un cuero vegetal hidrofugado. 65 Congreso de la Asociación Química Española de la Industria del Cuero. Barcelona, Espanya. 2018.
 • Comparative assessment of greenhouse gas emissions and energy consumption of biodiesel from fleshings and petroleum diesel. 10th Asian International Conference on Leather Science and Technology. Okayama, Japan. 2014.
 • Comparative life cycle analysis between traditional and organic farming local rotations to produce straight vegetable oil used as self−supply biofuel in agriculture used as self−supply biofuel in agriculture. European Biomass Conference and Exhibition 2012. Milà, Itàlia. 2012.
EngLOGO

Total publications: 18

Total publications in the first quartile (Q1): 11

Citations: 458 (Scopus)

h-index: 10 (Scopus)

Participation in European projects

 • FENIX: Finding regional environmental life cycle information on packaging waste management thorough flexible software tools and databases. European Commission. LIFE08 ENV/E/000135. 2010-2012. IP: Fullana i Palmer, Pere.

Participation in other research projects

 • Innovador proceso de curtición para la obtención de cueros biodegradables mediante recursos naturales sostenibles procedentes de los residuos de la explotación forestal del pino. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). IDI-20160185. 2016-2017. IP: Bacardit Dalmases, Anna.
 • Técnicas innovadoras para la obtención de cueros de curtición vegetal repelentes al agua y suciedad. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). IDI-20140661. 2014-2016. IP: Bacardit Dalmases, Anna; Combalia Cendra, Felip.

Publications (the last 5 / most important)

 • Environmental assessment of dehydration processes for bovine leather. Baquero, G., Sorolla, S., Ollé, L., Bacardit, A. 2017. Journal of the American Leather Chemists Association, vol. 112, núm. 3, pàgs. 102-108
 • Environmental life cycle assessment of rapeseed straight vegetable oil as self-supply agricultural biofuel. Baquero, G.; Esteban, B.; Puig, R.; Riba, J.; Rius, A. 2013. Renewable energy , vol. 50, pàgs. 142-149
 • Temperature dependence of density and viscosity of vegetable oils. Esteban, B.; Riba, J.; Baquero, G.; Rius, A.; Puig, R. 2012. Biomass and bioenergy, vol. 42, pàgs. 164-171
 • An evaluation of the life cycle cost of rapeseed oil as a straight vegetable oil fuel to replace petroleum diesel in agriculture. Baquero, G.; Esteban, B.; Riba, J.; Rius, A.; Puig, R. 2011. Biomass and bioenergy, vol. 35, núm. 8, pàgs. 3687-3697
 • From life cycle assessment to life cycle management: A case study on industrial waste management policy making. Fullana, P.; Puig, R.; Bala, A.; Baquero, G.; Riba, J.; Raugei, M. 2011. Journal of industrial ecology, vol. 15, núm. 3, pàgs. 458-475

Contribution to congresses

 • Análisis del ciclo de vida de un cuero vegetal hidrofugado. 65 Congreso de la Asociación Química Española de la Industria del Cuero. Barcelona, Espanya. 2018.
 • Comparative assessment of greenhouse gas emissions and energy consumption of biodiesel from fleshings and petroleum diesel. 10th Asian International Conference on Leather Science and Technology. Okayama, Japan. 2014.
 • Comparative life cycle analysis between traditional and organic farming local rotations to produce straight vegetable oil used as self−supply biofuel in agriculture used as self−supply biofuel in agriculture. European Biomass Conference and Exhibition 2012. Milà, Itàlia. 2012.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: