Ingrid Martorell i Boada

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

Ingrid Martorell i Boada

Categoria/Categoría/Category:

Agregada Serra Húnter / Agregada Serra Húnter / Associated professor

Àrea/Área/Area:

Màquines i Motors Tèrmics / Máquinas y Motores Térmicos / Thermal Engineering

Departament/Departamento/Department:

Enginyeria Industrial i de l'Edificació / Ingeniería Industrial y de la Edificación / Industrial and Building Engineering

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus de Cappont. Edifici CREA. Despatx 1.01 / Campus de Cappont. Edificio CREA. Despacho 1.01Campus of Cappont. CREA Building. Office 1.01

ingrid.martorell@udl.cat

+34 973 00 37 05

Code ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-3400-8249

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Llicenciada en Ciències Químiques, especialitat Química Industrial per la Universitat Rovira i Virgili, (URV), 1996
 • Doctora en Enginyeria Química per la Universitat Rovira i Virgili (URV), 2001
EspLOGO
 • Licenciada en Ciencias Químicas, especialidad Química Industrial por la Universitat Rovira i Virgili, (URV), 1996
 • Doctora en Ingeniería Química por la Universitat Rovira i Virgili (URV), 2001
EngLOGO
 • Bachelor’s Degree in Chemistry, especialty in Chemical Engineering, Universitat Rovira i Virgili, (URV), 1996
 • PhD in Chemical Engineering at the Universitat Rovira i Virgili (URV), 2001

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Becària en Pràctiques a HOESCHT IBÉRICA (Tarragona), 1994 i 1995
 • Becària predoctoral URV, 1996-2001
 • Investigadora postdoctoral a UCI, Irvine, CA, USA, 2002-2003
 • Investigadora postdoctoral a CSUF, Fullerton, CA, USA, 2004
 • Investigadora C-RED, Universitat de Lleida, Departament de Pedagogia i Psicologia, 2005-2007
 • Professora lectora, Universitat de Lleida, Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial, 2007-2014
 • Professora agregada Serra Húnter, Universitat de Lleida, 2015-actualitat
EspLOGO
 • Becaria en prácticas en HOESCHT IBÉRICA (Tarragona), 1994 i 1995
 • Becaria predoctoral URV, 1996-2001
 • Investigadora postdoctoral en UCI, Irvine, CA, USA, 2002-2003
 • Investigadora postdoctoral en CSUF, Fullerton, CA, USA, 2004
 • Investigadora C-RED, Universitat de Lleida, Departament de Pedagogia i Psicologia, 2005-2007
 • Profesora lectora, Universitat de Lleida, Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial, 2007-2014
 • Profesora agregada Serra Húnter, Universitat de Lleida, 2015-actualitat
EngLOGO
 • Practicum at HOESCHT IBÉRICA (Tarragona), 1994 and 1995
 • Predoctoral fellow URV, 1996-2001
 • Postdoctoral researcher at UCI, Irvine, CA, USA, 2002-2003
 • Postdoctoral researcher at CSUF, Fullerton, CA, USA, 2004
 • C-RED researcher (Catalan Governement), Universitat de Lleida, Pedagogy and Psicology Department, 2005-2007
 • Lecturer at Universitat de Lleida, Computer and Industrial Engineering Department, 2007-2014
 • Associated professor Serra Húnter, Universitat de Lleida, 2015-nowadays

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau d’Enginyeria Mecànica
 • Grau d’Enginyeria en Energia i Sostenibilitat
 • Màster en Enginyeria Industrial
EspLOGO
 • Grado en Ingeniería Mecánica
 • Grado en Ingeniería en Energía y Sostenibilidad
 • Máster en Ingeniería Industrial
EngLOGO
 • Degree in Mechanical Engineering
 • Degree in Energy and Sustainability Engineering
 • Master 's Degree in Industrial Engineering

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
 • Cap de la unitat de Programes Específics-Programa Sénior, ICE-CFC, Universitat de Lleida, 2009-2010
EspLOGO
 • Directora de la unidad de Programas Específicos – Programa Sénior, ICE-CFC, Universitat de Lleida, 2009-2010
EngLOGO
 • Head of the specific programs unit-Senior Program at ICE-CFC, Universitat de Lleida, 2009-2010

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
 • Sistemes tèrmics avançats
 • Refrigeració radiant
 • Energia distribuïda
 • Eficiència energètica en edificis i indústria
 • Emmagatzematge d’energia tèrmica
 • Innovació docent
EspLOGO
 • Sistemas térmicos avanzados
 • Refrigeración radiante
 • Energía distribuída
 • Eficiéncia energética en edificios e indústria
 • Almacenaje de energía tèrmica
EngLOGO
 • Advanced thermal systems
 • Radiant cooling
 • Distributed energy
 • Energy efficiency in buildings and industry
 • Thermal Energy Storage
 • Teaching Innovation

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
 • Trams de recerca: 2 (2015).
 • Tesis doctorals dirigides: 1
 • Publicacions totals: 34
 • Total de publicacions de primer quartil: 25
 • Total de cites: in Web of Science: 2244, Scopus: 2207 , in Google Scholar: 3724
 • Mitja anual de cites (darrers 5 anys): 346 in Web of Science; 330 in Scopus; 481 in Google Scholar
 • h-index: 19, in Scopus: 19, in Google Scholar: 26

Participació en projectes europeus darrers 5 anys:

INNOSTORAGE - Use of innovative thermal energy storage for marked energy savings and significant lowering of CO2 emissions, 2013-2017, European Project - IRSES funded by the European Commission, Ref: PIRSES-GA-2013-610692, Budget: 89,300.00 € (IP: Luisa F. Cabeza, UdL).

MERITS: More effective use of Renewables Including compact seasonal Thermal energy Storage, 2012-2016, financiado por la Unión Europea, Ref: 295983, Importe: 351.095 €. (IP: Luisa Fernanda Cabeza Fabra).

Participació en altres projectes de recerca darrers 5 anys (tres seleccionats):

 • Desarrollo y evaluación de un equipo para producción combinada de frío y calor mediante refrigeración radiante y captación solar, Fundación Iberdrola, 18,984.00 € (IP: Albert Oriol Castell Casol), 2019-2020.
 • Grup de recerca Sustainable Energy, Machinery and Buildings (SEMB), funded by Departament d'Economia i Coneixement (Generalitat de Catalunya), Budget: 36,000.00 € (IP: Marc Medrano Martorell), 2017-19.
 • El almacenamiento de energía térmica como herramienta de mejora de la eficiencia energética en la industria (TES in industry), Ministerio de Ciencia e Innovación, Ref: ENE2011-22722, 231.110 €. (IP: Luisa Fernanda Cabeza Fabra), 2012-2014.

 Publicacions (5 seleccionades):

 • Rincón, A. Carrobé, I.Martorell, M. Medrano, Improving thermal comfort of earthen dwellings in sub-Saharan Africa with passive design. Journal of Building Engineering, 24, 100732, 2019.
 • Oró, R. Allepuz, I. Martorell, J. Salom, 2018, Design and economic analysis of liquid cooled data centres for waste heat recovery: A case study for an indoor swimming pool, Sustainable Cities and Society, 36, 185-203. citas: 1
 • Solé, I. Martorell, L.F. Cabeza, 2015, State of the art on gas-solid thermochemical energy storage systems and reactors for building applications. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 47, 386-398. citas: 37.
 • Pérez, J. Coma, I. Martorell, L.F. Cabeza, 2014, Vertical Greenery Systems (VGS) for energy saving in buildings: a review, Renewable & Sustainable Energy Reviews, 39, 139-165. citas: 71.
 • Gil, M. Medrano, I. Martorell, A. Lázaro, P. Dolado, B. Zalba, LF. Cabeza, 2010, State of the art on high temperature thermal energy storage for power generation. Part 1-Concepts, materials and modellization, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14 (1), 31-55. citas: 980.

Patents:

 • Canela R, Balcells M, Eras J, Sala N, Yara E, Escribà M, Barreneche C, Martorell I, Cabeza LF, Sales de bisimidazolio para el almacenamiento de energía, P201531615, 2015.
EspLOGO
 • Tramos de investigación: 2 (2015).
 • Tesis doctorales dirigidas: 1
 • Publicaciones totales: 34
 • Total de publicaciones de primer quartil: 25
 • Total de citas: in Web of Science: 2244, Scopus: 2207 , in Google Scholar: 3724
 • Media annual de citas (últimos 5 años): 346 en Web of Science; 330 en Scopus; 481 en Google Scholar
 • h-index: 19, en Scopus: 19, en Google Scholar: 26

Participación en proyectos europeos últimos 5 años:

INNOSTORAGE - Use of innovative thermal energy storage for marked energy savings and significant lowering of CO2 emissions, 2013-2017, European Project - IRSES funded by the European Commission, Ref: PIRSES-GA-2013-610692, Budget: 89,300.00 € (IP: Luisa F. Cabeza, UdL).

MERITS: More effective use of Renewables Including compact seasonal Thermal energy Storage, 2012-2016, financiado por la Unión Europea, Ref: 295983, Importe: 351.095 €. (IP: Luisa Fernanda Cabeza Fabra).

Participación en otros proyectos de investigación en los últimos 5 años (tres seleccionados):

 • Desarrollo y evaluación de un equipo para producción combinada de frío y calor mediante refrigeración radiante y captación solar, Fundación Iberdrola, 18,984.00 € (IP: Albert Oriol Castell Casol), 2019-2020.
 • Grup de recerca Sustainable Energy, Machinery and Buildings (SEMB), funded by Departament d'Economia i Coneixement (Generalitat de Catalunya), Budget: 36,000.00 € (IP: Marc Medrano Martorell), 2017-19.
 • El almacenamiento de energía térmica como herramienta de mejora de la eficiencia energética en la industria (TES in industry), Ministerio de Ciencia e Innovación, Ref: ENE2011-22722, 231.110 €. (IP: Luisa Fernanda Cabeza Fabra), 2012-2014.

 Publicaciones (5 seleccionadas):

 • Rincón, A. Carrobé, I.Martorell, M. Medrano, Improving thermal comfort of earthen dwellings in sub-Saharan Africa with passive design. Journal of Building Engineering, 24, 100732, 2019.
 • Oró, R. Allepuz, I. Martorell, J. Salom, 2018, Design and economic analysis of liquid cooled data centres for waste heat recovery: A case study for an indoor swimming pool, Sustainable Cities and Society, 36, 185-203. citas: 1
 • Solé, I. Martorell, L.F. Cabeza, 2015, State of the art on gas-solid thermochemical energy storage systems and reactors for building applications. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 47, 386-398. citas: 37.
 • Pérez, J. Coma, I. Martorell, L.F. Cabeza, 2014, Vertical Greenery Systems (VGS) for energy saving in buildings: a review, Renewable & Sustainable Energy Reviews, 39, 139-165. citas: 71.
 • Gil, M. Medrano, I. Martorell, A. Lázaro, P. Dolado, B. Zalba, LF. Cabeza, 2010, State of the art on high temperature thermal energy storage for power generation. Part 1-Concepts, materials and modellization, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14 (1), 31-55. citas: 980.

Patentes:

 • Canela R, Balcells M, Eras J, Sala N, Yara E, Escribà M, Barreneche C, Martorell I, Cabeza LF, Sales de bisimidazolio para el almacenamiento de energía, P201531615, 2015.
EngLOGO
 • Research sections: 2 (2015).
 • Directed doctoral theses: 1
 • Total publications: 34
 • Total first quartile publications: 25
 • Total citations: in Web of Science: 2244, in Scopus: 2207 , in Google Scholar: 3724
 • Annual average citations (last 5 years): 346 in Web of Science;  330 in Scopus; 481 in Google Scholar
 • Index h: 19, in Scopus: 19,  in Google Scholar: 25

Participation on European projects during the last five years:

INNOSTORAGE - Use of innovative thermal energy storage for marked energy savings and significant lowering of CO2 emissions, 2013-2017, European Project - IRSES funded by the European Commission, Ref: PIRSES-GA-2013-610692, Budget: 89,300.00 € (IP: Luisa F. Cabeza, UdL).

MERITS: More effective use of Renewables Including compact seasonal Thermal energy Storage, 2012-2016, financiado por la Unión Europea, Ref: 295983, Importe: 351.095 €. (IP: Luisa Fernanda Cabeza Fabra).

Participation on other research projects during the last five years:

 • Desarrollo y evaluación de un equipo para producción combinada de frío y calor mediante refrigeración radiante y captación solar, Fundación Iberdrola, 18,984.00 € (IP: Albert Oriol Castell Casol), 2019-2020.
 • Grup de recerca Sustainable Energy, Machinery and Buildings (SEMB), funded by Departament d'Economia i Coneixement (Generalitat de Catalunya), Budget: 36,000.00 € (IP: Marc Medrano Martorell), 2017-19.
 • El almacenamiento de energía térmica como herramienta de mejora de la eficiencia energética en la industria (TES in industry), Ministerio de Ciencia e Innovación, Ref: ENE2011-22722, 231.110 €. (IP: Luisa Fernanda Cabeza Fabra), 2012-2014.

 Publications (5 selected):

 • Rincón, A. Carrobé, I.Martorell, M. Medrano, Improving thermal comfort of earthen dwellings in sub-Saharan Africa with passive design. Journal of Building Engineering, 24, 100732, 2019.
 • Oró, R. Allepuz, I. Martorell, J. Salom, 2018, Design and economic analysis of liquid cooled data centres for waste heat recovery: A case study for an indoor swimming pool, Sustainable Cities and Society, 36, 185-203. citas: 1
 • Solé, I. Martorell, L.F. Cabeza, 2015, State of the art on gas-solid thermochemical energy storage systems and reactors for building applications. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 47, 386-398. citas: 37.
 • Pérez, J. Coma, I. Martorell, L.F. Cabeza, 2014, Vertical Greenery Systems (VGS) for energy saving in buildings: a review, Renewable & Sustainable Energy Reviews, 39, 139-165. citas: 71.
 • Gil, M. Medrano, I. Martorell, A. Lázaro, P. Dolado, B. Zalba, LF. Cabeza, 2010, State of the art on high temperature thermal energy storage for power generation. Part 1-Concepts, materials and modellization, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14 (1), 31-55. citas: 980.

Patents:

 • Canela R, Balcells M, Eras J, Sala N, Yara E, Escribà M, Barreneche C, Martorell I, Cabeza LF, Sales de bisimidazolio para el almacenamiento de energía, P201531615, 2015.

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: