Jérôme Barrau

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

 Jérôme Barrau

Categoria/Categoría/Category:

Agregat / Agregado / Aggregate

Àrea/Área/Area:

Física Aplicada / Física Aplicada / Applied Physics

Departament/Departamento/Department:

Medi Ambient i Ciències del Sòl / Medio Ambiente i Ciencias del Suelo / Department of Environment and Soil Sciences

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus de Cappont. Edifici CREA. Despatx 0.16 / Campus de Cappont. Edificio CREA. Despacho 0.16. / Cappont campus. CREA building. Office 0.16

Jerome.barrau@udl.cat

+34 973 00 37 03

Code ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-2601-9856

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Enginyer Superior Industrial per Institut Universitaire des Systèmes Thermiques et Industriel (IUSTI, Marseille, França), 1998. Homologat a Espanya al 2007.
 • Doctor per la Universitat de Lleida, 2008.
EspLOGO
 • Ingeniero Superior Industrial por el Institut Universitaire des Systèmes Thermiques et Industriel (IUSTI, Marseille, Francia), 1998. Homologo en España en 2007.
 • Doctor por la Universidad de Lleida, 2008.
EngLOGO
 • Industrial Engineer by the Institut Universitaire des Systèmes Thermiques et Industriel (IUSTI, Marseille, France), 1998. Homologated in Spain in 2007.
 • Doctor by the University of Lleida, 2008.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Enginyer Industrial en diferents empreses i amb diferents funcions. 1999-2004.
 • Professor Associat. Universitat de Lleida. 2004-2010.
 • Professor Especialista i Professor Col·laborador. INEFC Lleida. 2007-2009.
 • Professor Lector. Universitat de Lleida. 2010-2015.
 • Professor Agregat. Universitat de Lleida. 2015-actualitat.
EspLOGO
 • Ingeniero Industrial en diferentes empresas y con diferentes funciones. 1999 a 2004.
 • Profesor Asociado. Universidad de Lleida. 2004-2010.
 • Profesor Especialista y Profesor Colaborador. INEFC Lleida. 2007-2009.
 • Profesor Lector. Universidad de Lleida. 2010-2015.
 • Profesor Agregado. Universidad de Lleida. 2015-actualidad.
EngLOGO
 • Industrial Engineer in different companies and different functions. 1999-2004.
 • Associate Professor. University of Lleida. 2004-2010.
 • Specialist Professor and Collaborating Professor. INEFC Lleida. 2007-2009.
 • Reader Professor. University of Lleida. 2010-2015.
 • Aggregate Professor. University of Lleida. 2015-current

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

 • Grau d’Arquitectura Tècnica i Edificació
 • Grau d’Enginyeria Mecànica
 • Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària
 • Màster en Enginyeria Industrial
EspLOGO
 • Grado de Arquitectura Técnica y Edificación
 • Grado de Ingeniería Mecánica
 • Grado en Ingeniería Agraria y Alimentaria
 • Master en Ingeniería Industrial
EngLOGO
 • Degree in Technical Architecture and Building
 • Degree in Mechanical Engineering
 • Degree in Agricultural and Food Engineering
 • Master in Industrial Engineering

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

 • Coordinador Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació. 2017-2018.
 • Cap d’estudis titulacions Industrials i arquitectura tècnica. 2018-actualitat.
 • Coordinador Grado en Arquitectura Técnica y Edificación. 2017 a 2018.
 • Jefe de estudios titulaciones Industriales y arquitectura técnica. 2018-actualidad.
 • Coordinator Degree in Technical Architecture and Building. 2017-2018.
 • Head of studies Degrees Industrial and technical architecture. 2018-current.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
 • Energia Solar
 • Sistemes d’extracció d’altes densitats de calor
 • Construcció Sostenible (Energia)
EspLOGO
 • Energía Solar
 • Sistemas de extracción de altas densidades de calor
 • Construcción Sostenible (Energía)
 • Solar energy
 • Systems of extraction of high densities of heat
 • Sustainable Construction (Energy)

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
 • Trams de recerca: 2 (2017).
 • Tesis doctorals dirigides: 1 codirigida, i 3 en curs, codirigides.
 • Publicacions totals: 33
 • Publicacions amb citació: 24
 • Total de publicacions de primer quartil: 12
 • Total de cites: 291
 • Mitja anual de cites (darrers 5 anys): 47
 • h-index: 9
 • 3 patents
 • Participació en projectes europeus darrers 5 anys:
  • Smart Technologies for eneRgy Efficient Active cooling in advanced Microelectronic Systems. H2020. 2016-2019. (IP)
  • Master of Wood Energy. Lifelong Learning Programme. 2012-2015.
 • Participació en altres projectes de recerca darrers 5 anys:
  • Concentradores solares híbridos térmico-fotovoltaicos de selección espectral para integración en edificios (SECONPVT). MEYC - Ministerio de Economía y Competitividad. 2016-2019
  • Miliconcentradores dieléctricos multifase para integración arquitectónica en fachada de sistemas solares híbridos. MEYC - Ministerio de Economía y Competitividad. 2014-2017.
 • Publicacions (les 5 darreres/més importants):
  • Assessment of the impact of non-uniform illumination and temperature profiles on a dense array CPV receiver performance. Solar Energy 2018.
  • Experimental and numerical study of micro-pin-fin heat sinks with variable density for increased temperature uniformity. International Journal of Thermal Sciences 2018.
  • Numerical parametric study of a hotspot-targeted microfluidic cooling array for microelectronics. Applied Thermal Engineering 2018.
  • Nozzle to plate optimization of the jet impingement inlet of a tailored-width microchannels. Experimental Thermal and Fluid Science 2015.
  • Impact of the optimization criteria on the determination of optimum insulation thickness. Energy and Buildings 2014.
EspLOGO
 • Tramos de investigación: 2 (2017).
 • Tesis doctorales dirigidas: 1 codirigida, i 3 en curso, codirigidas.
 • Publicaciones totales: 33
 • Publicaciones con citación: 24
 • Total de publicaciones de primer quartil: 12
 • Total de citas: 291
 • Media anual de cites (últimos 5 años): 47
 • h-index: 9
 • 3 patentes
 • Participación en proyectos europeos últimos 5 años:
  • Smart Technologies for eneRgy Efficient Active cooling in advanced Microelectronic Systems. H2020. 2016-2019. (IP)
  • Master of Wood Energy. Lifelong Learning Programme. 2012-2015.
 • Participación en otros proyectos de investigación últimos 5 años:
  • Concentradores solares híbridos térmico-fotovoltaicos de selección espectral para integración en edificios (SECONPVT). MEYC - Ministerio de Economía y Competitividad. 2016-2019
  • Miliconcentradores dieléctricos multifase para integración arquitectónica en fachada de sistemas solares híbridos. MEYC - Ministerio de Economía y Competitividad. 2014-2017.
 • Publicaciones (las 5 últimas/más importantes):
  • Assessment of the impact of non-uniform illumination and temperature profiles on a dense array CPV receiver performance. Solar Energy 2018.
  • Experimental and numerical study of micro-pin-fin heat sinks with variable density for increased temperature uniformity. International Journal of Thermal Sciences 2018.
  • Numerical parametric study of a hotspot-targeted microfluidic cooling array for microelectronics. Applied Thermal Engineering 2018.
  • Nozzle to plate optimization of the jet impingement inlet of a tailored-width microchannels. Experimental Thermal and Fluid Science 2015.
  • Impact of the optimization criteria on the determination of optimum insulation thickness. Energy and Buildings 2014.
EngLOGO
 • Directed PhD theses: 1 co-directed, and 3 in progress, co-directed.
 • Total publications: 33
 • Publications with citation: 24
 • Total first quartile publications: 12
 • Total citations: 291
 • Annual average citations (last 5 years): 47
 • h-index: 9
 • 3 patents
 • Participation in European projects last 5 years:
  • Smart Technologies for eneRgy Efficient Active cooling in advanced Microelectronic Systems. 2016-2019. (IP)
  • Master of Wood Energy. Lifelong Learning Programme. 2012-2015.
 • Participation in other research projects for the last 5 years:
  • Concentradores solares híbridos térmico-fotovoltaicos de selección espectral para integración en edificios (SECONPVT). MEYC - Ministerio de Economía y Competitividad. 2016-2019
  • Miliconcentradores dieléctricos multifase para integración arquitectónica en fachada de sistemas solares híbridos. MEYC - Ministerio de Economía y Competitividad. 2014-2017.
 • Publications (5, the last/most important ones):
  • Assessment of the impact of non-uniform illumination and temperature profiles on a dense array CPV receiver performance. Solar Energy 2018.
  • Experimental and numerical study of micro-pin-fin heat sinks with variable density for increased temperature uniformity. International Journal of Thermal Sciences 2018.
  • Numerical parametric study of a hotspot-targeted microfluidic cooling array for microelectronics. Applied Thermal Engineering 2018.
  • Nozzle to plate optimization of the jet impingement inlet of a tailored-width microchannels. Experimental Thermal and Fluid Science 2015.
  • Impact of the optimization criteria on the determination of optimum insulation thickness. Energy and Buildings 2014.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: