Jordi Casanovas Salas

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

 Jordi Casanovas Salas

Categoria/Categoría/Category:

Professor Titular d’Universitat / Profesor Titular de Universidad / Associate Professor

Àrea/Área/Area:

Enginyeria Química, Química-Física / Ingeniería Química, Química-Física / Chemical Engineering, Physical-Chemistry

Departament/Departamento/Department:

Química, Física, Ciències Ambientals i del Sòl / Química, Física, Ciencias Ambientales y del Suelo / Chemistry, Physics, Environmental and Soil Sciences

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus de Cappont. Edifici EPS. Despatx 2.14 / Campus de Cappont. Edificio EPS. Despacho 2.14Campus of Cappont. EPS Building. Office 2.14

jordi.casanovas@udl.cat

+34 973 70 27 83

Code ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-4914-9194

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Doctor en Ciències Químiques, especialitat Química-Física, per la Universitat de Barcelona, 1995
 • Llicenciat amb Grau en Ciències Químiques, Universitat de Barcelona, 1989
EspLOGO
 • Doctor en Ciencias Químicas, especialidad Química-Física, por la Universidad de Barcelona, 1995
 • Licenciado con Grado en Ciencias Químicas, Universidad de Barcelona, 1989
EngLOGO
 • Sc. in Chemistry, Universitat de Barcelona (Spain), 1989
 • PhD in Physical Chemistry, Univ. de Barcelona, 1995

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Professor Titular d’Universitat, Universitat de Lleida, des de Juny 2008
 • Professor Titular d’Escola Universitària, Universitat de Lleida, 12/05/2000 - 04/06/2008
 • Professor Titular d’Escola Universitària Interí, Universitat de Lleida, 16/02/1998 - 11/05/2000
 • Professor Associat, Universitat Rovira i Virgili, 01/10/1994 - 15/02/1998
EspLOGO
 • Profesor Titular de Universidad, Universidad de Lleida, desde Junio 2008
 • Profesor Titular de Escuela Universitaria, Universidad de Lleida, 12/05/2000 - 04/06/2008
 • Profesor Titular de Escuela Universitaria Interino, Universidad de Lleida, 16/02/1998 - 11/05/2000
 • Profesor Asociado, Universidad Rovira i Virgili, 01/10/1994 - 15/02/1998
EngLOGO
 • Associate professor (different levels) at Universitat de Lleida, from 1998 until now
 • Assistant professor at Universitat Rovira i Virgili, 01/10/1994 - 15/02/1998

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Enginyeria Mecànica
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • Grau en Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat
EspLOGO
 • Grado en Ingeniería Mecánica
 • Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
 • Grado en Ingeniería de la Energía y Sostenibilidad
EngLOGO
 • Degree in Mechanical Engineering
 • Degree in Automation and Industrial Electronic Engineering
 • Degree in Energy and Sustainability Engineering

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
 • Vicedirector de l'Escola Universitària Politècnica, Universitat de Lleida, amb funcions de Coordinador dels estudis d'Enginyeria Tècnica Industrial, agost 2000 - desembre 2001
 • Vicedirector de l'Escola Politècnica Superior, Universitat de Lleida, amb funcions de Secretari Acadèmic, desembre 2004 - abril 2005
EspLOGO
 • Subdirector de la Escuela Universitaria Politécnica, Universidad de Lleida, como Coordinador de los estudios de Ingeniería Técnica Industrial, agosto 2000 - desembre 2001
 • Subdirector de la Escuela Politécnica Superior, Universidad de Lleida, como Secretario Académico, diciembre 2004 - abril 2005
EngLOGO
 • Vice-Dean of the Polytechnic University School, University of Lleida, as Coordinator of the Industrial Technical Engineering studies, August 2000 - December 2001
 • Vice-Dean of the Superior Polytechnic School, University of Lleida, as Academic Secretary, December 2004 - April 2005

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
 • Ciència dels Materials: estructura i propietats (químiques i físiques) de materials
 • Química computacional, Química Quàntica
 • Polímers conductors
EspLOGO
 • Ciencia de Materiales: estructura y propiedades (químicas i físicas) de materiales
 • Química computacional, Química Quántica
 • Polímeros conductores
EngLOGO
 • Physical Chemistry, Computational Chemistry, Materials Science
 • Quantum Chemistry Methods
 • Conducting Polymers

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
 • 4 trams d'investigació (1991-1998, 1999-2004, 2005-2010,2011-2016)
 • 2 Tesis Doctorals codirigides
 • 126 articles a Web of Science, 2375 cites en total
 • H-index =24 (Web of Science), H-index=27 (Google Scholar)
 • i10-index = 95 (Google Scholar)
 • Participació en projectes de recerca darrers 5 anys:
  • Piel electrónica inteligente, MAT2015-69367-R, Ministerio de Economía y Competitividad 
  • Organic/Inorganic hybrid materials for biomedical Applications, B. Braun Surgical, SA 
  • Innovació, modelització i enginyeria en (bio)materials (IMEM), 2014 SGR 254 i 2017SGR-359, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya.
 • Publicacions dels darrers 5 anys més citades:
  • Mineralization of DNA into nanoparticles of hydroxyapatite, Dalton Transactions 43 (2014) 317-327
  • A Rational Design for the Selective Detection of Dopamine Using Conducting Polymers, Physical Chemistry Chemical Physics 16 (2014) 7850-7861
  • DNA adsorbed on hydroxyapatite surfaces, Journal Of Materials Chemistry B 2 ( 2014) 6953-6966
  • Self-Assembly of Tetraphenylalanine Peptides, Chemistry-A European Journal 21 (2015) 16895-16905
  • Self-assembled fibrillar networks of a multifaceted chiral squaramide: Supramolecular multistimuli-responsive alcogels, Soft Matter 12 (2016) 4361-4374
EspLOGO
 • 4 tramos de investigación, sexenios, (1991-1998, 1999-2004, 2005-2010,2011-2016)
 • 2 Tesis Doctorales codirigidas
 • 126 artículos en Web of Science, 2375 citas en total
 • H-index =24 (Web of Science), H-index=27 (Google Scholar)
 • i10-index = 95 (Google Scholar)
 • Participación en proyectos de investigación, últimos 5 años:
  • Piel electrónica inteligente, MAT2015-69367-R, Ministerio de Economía y Competitividad 
  • Organic/Inorganic hybrid materials for biomedical Applications, B. Braun Surgical, SA 
  • Innovació, modelització i enginyeria en (bio)materials (IMEM), 2014 SGR 254 y 2017SGR-359, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya.
 • Publicaciones de los últimos 5 años más citadas:
  • Mineralization of DNA into nanoparticles of hydroxyapatite, Dalton Transactions 43 (2014) 317-327
  • A Rational Design for the Selective Detection of Dopamine Using Conducting Polymers, Physical Chemistry Chemical Physics 16 (2014) 7850-7861
  • DNA adsorbed on hydroxyapatite surfaces, Journal Of Materials Chemistry B 2 ( 2014) 6953-6966
  • Self-Assembly of Tetraphenylalanine Peptides, Chemistry-A European Journal 21 (2015) 16895-16905
  • Self-assembled fibrillar networks of a multifaceted chiral squaramide: Supramolecular multistimuli-responsive alcogels, Soft Matter 12 (2016) 4361-4374
EngLOGO
 • 4 six-year periods of research activity, (1991-1998, 1999-2004, 2005-2010,2011-2016)
 • 2 Thesis supervised
 • 126 articles (Web of Science), 2375 times cited
 • H-index =24 (Web of Science), H-index=27 (Google Scholar)

i10-index = 95 (Google Scholar)

 • Research Projects (last 5 years):
  • Piel electrónica inteligente, MAT2015-69367-R, Ministerio de Economía y Competitividad 
  • Organic/Inorganic hybrid materials for biomedical Applications, B. Braun Surgical, SA 
  • Innovació, modelització i enginyeria en (bio)materials (IMEM), 2014 SGR 254 and 2017SGR-359, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya.
 • Most cited articles published in the last 5 years:
  • Mineralization of DNA into nanoparticles of hydroxyapatite, Dalton Transactions 43 (2014) 317-327
  • A Rational Design for the Selective Detection of Dopamine Using Conducting Polymers, Physical Chemistry Chemical Physics 16 (2014) 7850-7861
  • DNA adsorbed on hydroxyapatite surfaces, Journal Of Materials Chemistry B 2 ( 2014) 6953-6966
  • Self-Assembly of Tetraphenylalanine Peptides, Chemistry-A European Journal 21 (2015) 16895-16905

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: