M. Margarita Moltó Aribau

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

 M. Margarita Moltó Aribau

Categoria/Categoría/Category:

 TEU / TEU / TEU

Àrea/Área/Area:

Organització i gestió d'empreses / Organizacion y gestión de empresas / Organization and management of enterprises

Departament/Departamento/Department:

Economia i Empresa / Economía y Empresa / Economy and Business

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus de Cappont. Edifici EPS. Despatx 1.19 / Campus de Cappont. Edificio EPS. Despacho 1.19Campus of Cappont. EPS Building. Office 1.19

marga.molto@udl.cat

+34 973 70 27 82

Code ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-0015-2229

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Llicenciada en ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Saragossa

 

Altres activitats de formació

Nom de l'activitat

Curs Acadèmic / Any

Durada

Centre / Lloc de realització

Marcs de qualificació i resultats d'aprenentatge

2013-14

24 hores

University of Limerick (Ireland)

Digitalització i diversitat

2017-18

24 hores

Norwegian University of Science and Technology (Trondheim, Norway)

Control de qualitat i control

2017-18

40 hores

Paderborn

University (Padeborg, German)

 

EspLOGO
 • Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales per la Universitat de Zaragoza

 

Otras actividades de formación

Nombre de la actividad

Curso Academico / Año

Duración

Centro / Lugar de realización

Marcos de calificación y resultados de aprendizaje

2013-14

24 horas

University of Limerick (Ireland)

Digitalización y diversidad

2017-18

24 horas

Norwegian University of Science and Technology (Trondheim, Norway)

Control de calidad y seguimiento

2017-18

40 horas

Paderborn

University (Padeborg, German)

 

EngLOGO
 • Msc in Business economics

 

Other training activities

Activity name

Academic course / Year

Duration

Center / Place of development

Qualification Frameworks and Learning outcomes

2013-14

24 hours

University of Limerick (Ireland)

Digitalization and Diversity

2017-18

24 hours

Norwegian University of Science and Technology (Trondheim, Norway)

Quality control and monitoring

2017-18

40 hours

Paderborn

University (Padeborg, German)

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Titular d’Escola Universitària interina. Universitat de Barcelona. !992-1993
 • Titular d’escola Universitària. Universitat de Lleida. 1993-actualitat
EspLOGO
 • Titular de Escuela Universitaria interina. Universidad de Barcelona. 1992-1993
 • Titular de escuela Universitaria. Universidad de Lleida. 1993-actualidad
EngLOGO
 • Associate professor. University of Barcelona. 1992-1993
 • Associate professor. Universitat de Lleida. 1993-actualitat

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Grau en Enginyeria Mecànica
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
EspLOGO
 • Grado en Ingeniería Informática
 • Grado en Ingeniería Mecánica
 • Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
EngLOGO
 • Bachelor degree of computer Science
 • Bachelor degree of mechanical Engineering
 • Bachelor degree of in Automation and Industrial Electronic Engineering

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
 • Secretària Acadèmica de l’Escola Politècnica Superior des de octubre de 2005 a l’actualitat
EspLOGO
 • Secretaria Académica de la Escuela Politécnica Superior desde octubre de 2005 a la actualidad
EngLOGO
 • Academic secretary, Polytechnic School at University of Lleida Superior, from 2005 until now

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
 • Anàlisis de la eficiència i de la productivitat
 • Innovació docent a les titulacions d’enginyeria
EspLOGO
 • Análisis de la eficiencia i de la productividad
 • Innovación docente en las titulaciones de Ingeniería
EngLOGO
 • Efficiency and productivity analysis.
 • Engineering learning innovation.
 • Academic practices

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO

Projectes europeus

586029-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP, Implementation  of  Dual  Education  in Higher Education of Serbia  Unió Europea.   Vladimir Bumbasirevic. 2017-2020.

544464-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES, Bosnia and Herzegovina Qualification Framework for Higher Education. Unió Europea. 2013-2016

Altres projectes

Cap a un nou paradigma dels acords de lliure comerç de la Unió Europea. Possibles repercussions  per  a  les  terres  de  Lleida     INDEST.  Institut  de  Desenvolupament Social  i  Territorial. 2018-2019

Congressos

Badia Pascual, Ferran; Giné de Sola, Francesc; Lérida Monsó, Josep L.; Moltó Aribau, Margarita; Valls Marsal, Magda. Boosting Professional Competences and IT Companies' Innovation in a Master Degree in Informatics. 48th Engineering Annual Frontiers in Education (FIE). Fostering Education Through Diversity. San Jose, California. 2018

Moltó Aribau, Margarita; Tena Tarruella, Anna; Vendrell Vilanova, Ana. Designing a Competency-Based Evaluation Model in External Academic Practices (Internship). 48th Annual Frontiers in Education (FIE). Fostering Education Through Diversity. 2018

Badia Pascual, Ferran; Giné de Sola, Francesc; Lérida Monsó, Josep L.; Moltó Aribau, Margarita; Valls Marsal, Magda.           Monitoring and Assessment of Cooperative Education in IT Master Program . 7th International Symposium for Engineering Education, University College London, UK, 2018.

Cos, P.; Aldaz, N.; Moltó, M.; Escardíbul, B. Acuerdo de Asociación Económica entre la UE y Japón: Impacto económico y comercial en el sector agroalimentario espanyol. International conference on Regional science, Valencia, Spain, 2018.

Vendrell, Anna; Tena, Anna; Moltó, Margarita. Perfil competencial de los estudiantes de Prácticas académicas externas contratados en las empresas col·laboradores. X Congrés Internacional sobre Docència Universitària i Innovació. (CIDUI). Girona, Spain, 2018

Publicacions

Moltó Aribau, Margarita; Tena Tarruella, Anna i Vendrell Vilanova, Ana. 2018. Estudio de las competencias profesionales mejor valoradas de los estudiantes de ADE contratados y perspectivas de futuro. El reto del EEES y su actualidad. Ed. Gedisa. Madrid (ESPANYA) ISBN: 978-84-17690-14 Dipòsit legal: 978-84-17690-14

Moltó Aribau, M.; Tena Tarruella, A.; Vendrell Vilanova, A. 2016. Desarrollo del proceso integral de evaluación por competencias en las prácticas académicas externas de la Facultad de Derecho, Economía y Turismo de la Universitat de Lleida. Especial referencia a los informes de evaluación 203248 - Revista de Educación y Derecho. Publicacions Universitat de Barcelona. 13, pp.1-16. ISSN 2013-584X.

Filella, G.; Giné, F.; Badía, F.; Soldevila, A.; Moltó, M.; Del-Arco, I..; et al. 2012. Well-being E-Portfolio: a Methodology to Supervise the Final Year Engineering Project 912746 - International Journal Of Engineering Education. 28-1, pp.72-82. ISSN 0949-149X

EspLOGO

Proyectos europeos

586029-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP, Implementation  of  Dual  Education  in Higher Education of Serbia  Unió Europea.   Vladimir Bumbasirevic. 2017-2020.

544464-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES, Bosnia and Herzegovina Qualification Framework for Higher Education. Unió Europea. 2013-2016

Otros proyectos

Cap a un nou paradigma dels acords de lliure comerç de la Unió Europea. Possibles repercussions  per  a  les  terres  de  Lleida     INDEST.  Institut  de  Desenvolupament Social  i  Territorial. 2018-2019

Congresos

Badia Pascual, Ferran; Giné de Sola, Francesc; Lérida Monsó, Josep L.; Moltó Aribau, Margarita; Valls Marsal, Magda. Boosting Professional Competences and IT Companies' Innovation in a Master Degree in Informatics. 48th Engineering Annual Frontiers in Education (FIE). Fostering Education Through Diversity. San Jose, California. 2018

Moltó Aribau, Margarita; Tena Tarruella, Anna; Vendrell Vilanova, Ana. Designing a Competency-Based Evaluation Model in External Academic Practices (Internship). 48th Annual Frontiers in Education (FIE). Fostering Education Through Diversity. 2018

Badia Pascual, Ferran; Giné de Sola, Francesc; Lérida Monsó, Josep L.; Moltó Aribau, Margarita; Valls Marsal, Magda.           Monitoring and Assessment of Cooperative Education in IT Master Program . 7th International Symposium for Engineering Education, University College London, UK, 2018.

Cos, P.; Aldaz, N.; Moltó, M.; Escardíbul, B. Acuerdo de Asociación Económica entre la UE y Japón: Impacto económico y comercial en el sector agroalimentario espanyol. International conference on Regional science, Valencia, Spain, 2018.

Vendrell, Anna; Tena, Anna; Moltó, Margarita. Perfil competencial de los estudiantes de Prácticas académicas externas contratados en las empresas col·laboradores. X Congrés Internacional sobre Docència Universitària i Innovació. (CIDUI). Girona, Spain, 2018

Publicaciones

Moltó Aribau, Margarita; Tena Tarruella, Anna i Vendrell Vilanova, Ana. 2018. Estudio de las competencias profesionales mejor valoradas de los estudiantes de ADE contratados y perspectivas de futuro. El reto del EEES y su actualidad. Ed. Gedisa. Madrid (ESPANYA) ISBN: 978-84-17690-14 Dipòsit legal: 978-84-17690-14

Moltó Aribau, M.; Tena Tarruella, A.; Vendrell Vilanova, A. 2016. Desarrollo del proceso integral de evaluación por competencias en las prácticas académicas externas de la Facultad de Derecho, Economía y Turismo de la Universitat de Lleida. Especial referencia a los informes de evaluación 203248 - Revista de Educación y Derecho. Publicacions Universitat de Barcelona. 13, pp.1-16. ISSN 2013-584X.

Filella, G.; Giné, F.; Badía, F.; Soldevila, A.; Moltó, M.; Del-Arco, I..; et al. 2012. Well-being E-Portfolio: a Methodology to Supervise the Final Year Engineering Project 912746 - International Journal Of Engineering Education. 28-1, pp.72-82. ISSN 0949-149X

EngLOGO

European projects

586029-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP, Implementation  of  Dual  Education  in Higher Education of Serbia  Unió Europea.   Vladimir Bumbasirevic. 2017-2020.

544464-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES, Bosnia and Herzegovina Qualification Framework for Higher Education. Unió Europea. 2013-2016

Other projects

Cap a un nou paradigma dels acords de lliure comerç de la Unió Europea. Possibles repercussions  per  a  les  terres  de  Lleida     INDEST.  Institut  de  Desenvolupament Social  i  Territorial. 2018-2019

Conferences

Badia Pascual, Ferran; Giné de Sola, Francesc; Lérida Monsó, Josep L.; Moltó Aribau, Margarita; Valls Marsal, Magda. Boosting Professional Competences and IT Companies' Innovation in a Master Degree in Informatics. 48th Engineering Annual Frontiers in Education (FIE). Fostering Education Through Diversity. San Jose, California. 2018

Moltó Aribau, Margarita; Tena Tarruella, Anna; Vendrell Vilanova, Ana. Designing a Competency-Based Evaluation Model in External Academic Practices (Internship). 48th Annual Frontiers in Education (FIE). Fostering Education Through Diversity. 2018

Badia Pascual, Ferran; Giné de Sola, Francesc; Lérida Monsó, Josep L.; Moltó Aribau, Margarita; Valls Marsal, Magda.           Monitoring and Assessment of Cooperative Education in IT Master Program . 7th International Symposium for Engineering Education, University College London, UK, 2018.

Cos, P.; Aldaz, N.; Moltó, M.; Escardíbul, B. Acuerdo de Asociación Económica entre la UE y Japón: Impacto económico y comercial en el sector agroalimentario espanyol. International conference on Regional science, Valencia, Spain, 2018.

Vendrell, Anna; Tena, Anna; Moltó, Margarita. Perfil competencial de los estudiantes de Prácticas académicas externas contratados en las empresas col·laboradores. X Congrés Internacional sobre Docència Universitària i Innovació. (CIDUI). Girona, Spain, 2018

Publications

Moltó Aribau, Margarita; Tena Tarruella, Anna i Vendrell Vilanova, Ana. 2018. Estudio de las competencias profesionales mejor valoradas de los estudiantes de ADE contratados y perspectivas de futuro. El reto del EEES y su actualidad. Ed. Gedisa. Madrid (ESPANYA) ISBN: 978-84-17690-14 Dipòsit legal: 978-84-17690-14

Moltó Aribau, M.; Tena Tarruella, A.; Vendrell Vilanova, A. 2016. Desarrollo del proceso integral de evaluación por competencias en las prácticas académicas externas de la Facultad de Derecho, Economía y Turismo de la Universitat de Lleida. Especial referencia a los informes de evaluación 203248 - Revista de Educación y Derecho. Publicacions Universitat de Barcelona. 13, pp.1-16. ISSN 2013-584X.

Filella, G.; Giné, F.; Badía, F.; Soldevila, A.; Moltó, M.; Del-Arco, I..; et al. 2012. Well-being E-Portfolio: a Methodology to Supervise the Final Year Engineering Project 912746 - International Journal Of Engineering Education. 28-1, pp.72-82. ISSN 0949-149X

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: