Marc Medrano Martorell

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

Marc Medrano Martorell

Categoria/Categoría/Category:

Catedràtic contractat / Catedrático contratado / Full Professor

Àrea/Área/Area:

Màquines i Motors Tèrmics / Máquinas y Motores Térmicos / Thermal Engineering

Departament/Departamento/Department:

Informàtica i Enginyeria Industrial / Informática e Ingeniería Industrial / Computing and Industrial Engineering

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus de Cappont. Edifici CREA. Despatx 0.18 / Campus de Cappont. Edificio CREA. Despacho 0.18Campus of Cappont. CREA Building. Office 0.18

mmedrano@diei.udl.cat

+34 973 00 34 56

Code ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-5734-6107

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Llicenciat en Ciències Químiques, especialitat Química Industrial per la Universitat Rovira i Virgili, (URV), 1996
 • Doctor en Enginyeria Química per la Universitat Rovira i Virgili (URV), 2001
EspLOGO
 • Licenciado en Ciencias Químicas, especialidad Química Industrial por la Universitat Rovira i Virgili, (URV), 1996
 • Doctor en Ingeniería Química por la Universitat Rovira i Virgili (URV), 2001
EngLOGO
 • Bachelor’s Degree in Chemistry, especialty in Chemical Engineering, Universitat Rovira i Virgili, (URV), 1996
 • PhD in Chemical Engineering at the Universitat Rovira i Virgili (URV), 2001

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Becari en Pràctiques a BASF ESPAÑOLA (Tarragona), 1994 i 1995.
 • Pràctiques a Hoechst A.G., Frankfurt am Main (Alemanya), 1996.
 • Becari predoctoral a CREVER (URV), 1996-2001
 • Investigador postdoctoral a APEP, UCI, Irvine, CA, USA, 2002-2004
 • Investigador Ramon y Cajal a Universitat de Lleida, Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial, 2005-2009
 • Director acadèmic Centre d'Estudis Superiors de l'Aviació (CESDA), adscrit a Universitat Rovira i Virgili, 2010-2014
 • Professor agregat Universitat de Lleida, 2009-2016.
EspLOGO
 • Becario en Prácticas en BASF ESPAÑOLA (Tarragona), 1994 i 1995.
 • Prácticas en Hoechst A.G., Frankfurt am Main (Alemania), 1996.
 • Becario predoctoral en CREVER (URV), 1996-2001
 • Investigador postdoctoral en APEP, UCI, Irvine, CA, USA, 2002-2004
 • Investigador Ramon y Cajal en Universitat de Lleida, Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial, 2005-2009
 • Director académico en Centre d'Estudis Superiors de l'Aviació (CESDA), adscrito a Universitat Rovira i Virgili, 2010-2014
 • Profesor agregado Universitat de Lleida, 2009-2016.
EngLOGO
 • Practicum at BASF ESPAÑOLA (Tarragona), 1994 i 1995.
 • Practicum at Hoechst A.G., Frankfurt am Main (Alemanya), 1996.
 • Predoctoral fellow at CREVER (URV), 1996-2001
 • Postdoctoral fellow at APEP, UCI, Irvine, CA, USA, 2002-2004
 • Ramon y Cajal researcher at Universitat de Lleida, Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial, 2005-2009
 • Academic Director at Centre d'Estudis Superiors de l'Aviació (CESDA), adscrit a Universitat Rovira i Virgili, 2010-2014
 • Associate professor at Universitat de Lleida, 2009-2016.

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau d’Enginyeria Mecànica
 • Grau d’Enginyeria en Energia i Sostenibilitat
 • Màster en Enginyeria Industrial
EspLOGO
 • Grado en Ingeniería Mecánica
 • Grado en Ingeniería en Energía y Sostenibilidad
 • Máster en Ingeniería Industrial
EngLOGO
 • Degree in Mechanical Engineering
 • Degree in Energy and Sustainability Engineering
 • Master 's Degree in Industrial Engineering

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
 • Coordinador del grau en Enginyeria Mecànica, 2010
 • Director acadèmic Centre d'Estudis Superiors de l'Aviació (CESDA), 2010-2014
 • Coordinador grup de recerca SGR consolidat SEMB, 2017-actualitat
EspLOGO
 • Coordinador del Grado en Ingeniería Mecánica , 2010
 • Director académico Centre d'Estudis Superiors de l'Aviació (CESDA), 2010-2014
 • Coordinador grup de recerca SGR consolidado SEMB, 2017-actualidad
EngLOGO
 • Coordinator of del Degree in Mechanical Engineering, 2010
 • Academic Director at Centre d'Estudis Superiors de l'Aviació (CESDA), adscrit a Universitat Rovira i Virgili, 2010-2014
 • Coordinador of research group SGR consolidated SEMB, 2017-now

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
 • Sistemes tèrmics avançats
 • Refrigeració per absorció
 • Refrigeració radiant
 • Energia distribuïda
 • Eficiència energètica en edificis i indústria
 • Emmagatzematge d’energia tèrmica
EspLOGO
 • Sistemas térmicos avanzados
 • Refrigeración por absorción
 • Refrigeración radiante
 • Energía distribuída
 • Eficiéncia energética en edificios e indústria
 • Almacenaje de energía térmica
EngLOGO
 • Advanced thermal systems
 • Absorption cooling
 • Radiant cooling
 • Distributed energy
 • Energy efficiency in buildings and industry
 • Thermal Energy Storage

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
 • Trams de recerca: 3 (2015).
 • Tesis doctorals dirigides: 2
 • Publicacions totals: 46
 • Total de publicacions de primer quartil: 26
 • Total de cites: in Web of Science: 2323, Scopus: 2665 , in Google Scholar: 4029
 • Mitja anual de cites (darrers 5 anys): 340 in Web of Science;  382 in Scopus; 565 in Google Scholar
 • h-index: 19, in Scopus: 19, in Google Scholar: 25

Participació en projectes europeus darrers 5 anys:

INNOSTORAGE - Use of innovative thermal energy storage for marked energy savings and significant lowering of CO2 emissions, 2013-2017, European Project - IRSES funded by the European Commission, Ref: PIRSES-GA-2013-610692, Budget: 89,300.00 € (IP: Luisa F. Cabeza, UdL).

Participació en altres projectes de recerca darrers 5 anys (tres seleccionats):

 • Desarrollo y evaluación de un equipo para producción combinada de frío y calor mediante refrigeración radiante y captación solar, funded by Fundación Iberdrola, Budget: 18,984.00 € (IP: Albert Oriol Castell Casol, UdL).
 • Grup de recerca Sustainable Energy, Machinery and Buildings (SEMB), funded by Departament d'Economia i Coneixement (Generalitat de Catalunya), Budget: 36,000.00 € (IP: Marc Medrano Martorell), 2017-19.
 • Mejora de la eficiencia energética en edificios mediante el almacenamiento de energía térmica, 2012-2014, Project from Plan Nacional funded by Ministerio de Economía y Competitividad, Ref: ENE2011-28269-C03-03, Budget: 76,000.00 € (IP: Dieter Boer, Universidad Rovira i Virgili).

 Publicacions (5 seleccionades):

 • A Gil, M Medrano, I Martorell, A Lazaro, P Dolado, B Zalba, LF Cabeza (2010), State of the art on high temperature thermal energy storage for power generation. Part 1—Concepts, materials and modellization ,Renewable and Sustainable Energy Reviews 14 (1), 31-55, citas: 980.
 • LF Cabeza, C Castellon, M Nogues, M Medrano, R Leppers, O Zubillaga, (2007), Use of microencapsulated PCM in concrete walls for energy savings, Energy and Buildings 39 (2), 113-119, citas: 558.
 • M Medrano, A Gil, I Martorell, X Potau, LF Cabeza State of the art on high-temperature thermal energy storage for power generation. Part 2—Case studies, (2010), Renewable and Sustainable Energy Reviews 14 (1), 56-72, citas: 456.
 • A Castell, I Martorell, M Medrano, G Pérez, LF Cabeza, (2010), Experimental study of using PCM in brick constructive solutions for passive cooling, Energy and Buildings 42 (4), 534-540, citas: 296.
 • M Medrano, MO Yilmaz, M Nogués, I Martorell, J Roca, LF Cabeza, (2009), Experimental evaluation of commercial heat exchangers for use as PCM thermal storage systems, Applied Energy 86 (10), 2047-2055, citas: 234.
EspLOGO
 • Tramos de investigación : 3 (2015).
 • Tesis doctorales dirigidas: 2
 • Publicaciones totales: 46
 • Total de publicaciones de primer cuartil: 26
 • Total de citas: in Web of Science: 2323, Scopus: 2665 , in Google Scholar: 4029
 • Media anual de citas (últimos 5 años): 340 in Web of Science;  382 in Scopus; 565 in Google Scholar
 • h-index: 19, in Scopus: 19, in Google Scholar: 25

Participación en proyectos europeos últimos 5 años:

INNOSTORAGE - Use of innovative thermal energy storage for marked energy savings and significant lowering of CO2 emissions, 2013-2017, European Project - IRSES funded by the European Commission, Ref: PIRSES-GA-2013-610692, Budget: 89,300.00 € (IP: Luisa F. Cabeza, UdL).

Participación en otros proyectos de investigación últimos 5 años (tres seleccionados):

 • Desarrollo y evaluación de un equipo para producción combinada de frío y calor mediante refrigeración radiante y captación solar, funded by Fundación Iberdrola, Budget: 18,984.00 € (IP: Albert Oriol Castell Casol, UdL).
 • Grup de recerca Sustainable Energy, Machinery and Buildings (SEMB), funded by Departament d'Economia i Coneixement (Generalitat de Catalunya), Budget: 36,000.00 € (IP: Marc Medrano Martorell), 2017-19.
 • Mejora de la eficiencia energética en edificios mediante el almacenamiento de energía térmica, 2012-2014, Project from Plan Nacional funded by Ministerio de Economía y Competitividad, Ref: ENE2011-28269-C03-03, Budget: 76,000.00 € (IP: Dieter Boer, Universidad Rovira i Virgili).

 Publicaciones (5 seleccionadas):

 • A Gil, M Medrano, I Martorell, A Lazaro, P Dolado, B Zalba, LF Cabeza (2010), State of the art on high temperature thermal energy storage for power generation. Part 1—Concepts, materials and modellization ,Renewable and Sustainable Energy Reviews 14 (1), 31-55, citas: 980.
 • LF Cabeza, C Castellon, M Nogues, M Medrano, R Leppers, O Zubillaga, (2007), Use of microencapsulated PCM in concrete walls for energy savings, Energy and Buildings 39 (2), 113-119, citas: 558.
 • M Medrano, A Gil, I Martorell, X Potau, LF Cabeza State of the art on high-temperature thermal energy storage for power generation. Part 2—Case studies, (2010), Renewable and Sustainable Energy Reviews 14 (1), 56-72, citas: 456.
 • A Castell, I Martorell, M Medrano, G Pérez, LF Cabeza, (2010), Experimental study of using PCM in brick constructive solutions for passive cooling, Energy and Buildings 42 (4), 534-540, citas: 296.

M Medrano, MO Yilmaz, M Nogués, I Martorell, J Roca, LF Cabeza, (2009), Experimental evaluation of commercial heat exchangers for use as PCM thermal storage systems, Applied Energy 86 (10), 2047-2055, citas: 234.

EngLOGO
 • Research sections: 3 (2015).
 • Directed doctoral theses: 2
 • Total publications: 46
 • Total first quartile publications: 26
 • Total citations: : in Web of Science: 2323, Scopus: 2665 , in Google Scholar: 4029
 • Annual average of citations (last 5 years): 340 in Web of Science;  382 in Scopus; 565 in Google Scholar
 • Index h: 19, in Scopus: 19,  in Google Scholar: 25

Participation on European projects during the last five years:

INNOSTORAGE - Use of innovative thermal energy storage for marked energy savings and significant lowering of CO2 emissions, 2013-2017, European Project - IRSES funded by the European Commission, Ref: PIRSES-GA-2013-610692, Budget: 89,300.00 € (IP: Luisa F. Cabeza, UdL).

Participation on research projects during the last five years (three selected ones):

 • Desarrollo y evaluación de un equipo para producción combinada de frío y calor mediante refrigeración radiante y captación solar, funded by Fundación Iberdrola, Budget: 18,984.00 € (IP: Albert Oriol Castell Casol, UdL).
 • Grup de recerca Sustainable Energy, Machinery and Buildings (SEMB), funded by Departament d'Economia i Coneixement (Generalitat de Catalunya), Budget: 36,000.00 € (IP: Marc Medrano Martorell), 2017-19.
 • Mejora de la eficiencia energética en edificios mediante el almacenamiento de energía térmica, 2012-2014, Project from Plan Nacional funded by Ministerio de Economía y Competitividad, Ref: ENE2011-28269-C03-03, Budget: 76,000.00 € (IP: Dieter Boer, Universidad Rovira i Virgili).

 Publications (5 selected ones):

 • A Gil, M Medrano, I Martorell, A Lazaro, P Dolado, B Zalba, LF Cabeza (2010), State of the art on high temperature thermal energy storage for power generation. Part 1—Concepts, materials and modellization ,Renewable and Sustainable Energy Reviews 14 (1), 31-55, citas: 980.
 • LF Cabeza, C Castellon, M Nogues, M Medrano, R Leppers, O Zubillaga, (2007), Use of microencapsulated PCM in concrete walls for energy savings, Energy and Buildings 39 (2), 113-119, citas: 558.
 • M Medrano, A Gil, I Martorell, X Potau, LF Cabeza State of the art on high-temperature thermal energy storage for power generation. Part 2—Case studies, (2010), Renewable and Sustainable Energy Reviews 14 (1), 56-72, citas: 456.
 • A Castell, I Martorell, M Medrano, G Pérez, LF Cabeza, (2010), Experimental study of using PCM in brick constructive solutions for passive cooling, Energy and Buildings 42 (4), 534-540, citas: 296.

M Medrano, MO Yilmaz, M Nogués, I Martorell, J Roca, LF Cabeza, (2009), Experimental evaluation of commercial heat exchangers for use as PCM thermal storage systems, Applied Energy 86 (10), 2047-2055, citas: 234.

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: