Santi Martínez Rodríguez

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

smartinez

Nom/Nombre/Name:

 Santi Martínez Rodríguez

Categoria/Categoría/Category:

Investigador postdoctoral / Investigador postdoctoral / Postdoctoral researcher

Àrea/Área/Area:

Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial / Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial / Computer Science and Artificial Intelligence

Departament/Departamento/Department:

Enginyeria Informàtica i Disseny Digital / Ingeniería Informática y Diseño Digital / Computer Engineering and Digital Design

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus de Cappont. Edifici EPS. Despatx 1.22 / Campus de Cappont. Edificio EPS. Despacho 1.22 Campus of Cappont. EPS Building. Office 1.22

santi.martinez@udl.cat

+34 973 70 27 74

Code ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-1031-6522

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes, 2002.
 • Enginyeria Informàtica, 2004.
 • Diploma d'Estudis Avançats, 2006.
 • Certificat d'Aptitud Pedagògica, 2008.
 • Doctor per la Universitat de Lleida, 2011.
 • Acreditació com a Professor Lector, 2015.
EspLOGO
 • Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas, 2002.
 • Ingeniería Informática, 2004.
 • Diploma de Estudios Avanzados, 2006.
 • Certificado de Aptitud Pedagógica, 2008.
 • Doctor por la Universitat de Lleida, 2011.
 • Acreditación como Profesor Lector, 2015.
EngLOGO
 • Technical Engineering in Computer Systems, 2002.
 • Computer Science Engineering, 2004.
 • Advanced Studies Diploma, 2006.
 • Pedagogical Aptitude Certificate, 2008.
 • Doctor from the University of Lleida, 2011.
 • Accreditation as a Lecturer, 2015.

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Investigador postdoctoral, Universitat de Lleida, 2018 - actualitat.
 • Professor associat a temps parcial, Universitat de Lleida, 2015 - 2018.
 • Investigador postdoctoral, Universitat de Lleida, 2012 - 2018.
 • Investigador postdoctoral, Universitat Rovira i Virgili, 2012.
 • Investigador postdoctoral, Universitat Rovira i Virgili, 2011 - 2012.
 • Professor d'ensenyament secundari (Matemàtiques), 2009 - 2011.
 • Investigador predoctoral (beca FI), Universitat de Lleida, 2005 - 2008.
EspLOGO
 • Investigador postdoctoral, Universidad de Lleida, 2018 - actualidad.
 • Profesor asociado tiempo parcial, Universidad de Lleida, 2015 - 2018.
 • Investigador postdoctoral, Universidad de Lleida, 2012 - 2018.
 • Investigador postdoctoral, Universidad Rovira i Virgili, 2012.
 • Investigador postdoctoral, Universidad Rovira i Virgili, 2011 - 2012.
 • Profesor de enseñanza secundaria (Matemáticas), 2009 - 2011.
 • Investigador predoctoral (beca FI), Universidad de Lleida, 2005 - 2008.
EngLOGO
 • Postdoctoral researcher, University of Lleida, 2018 - present.
 • Part-time associate professor, University of Lleida, 2015 - 2018.
 • Postdoctoral researcher, University of Lleida, 2012 - 2018.
 • Postdoctoral researcher, Rovira i Virgili University, 2012.
 • Postdoctoral researcher, Rovira i Virgili University, 2011 - 2012.
 • High school teacher (Mathematics), 2009 - 2011.
 • Predoctoral researcher (FI grant), University of Lleida, 2005 - 2008.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació
 • Curs d'Expert Universitari en Ciberseguretat
 • Màster en Ciberseguretat de la Next IBS

Anteriorment:

 • Grau en Psicologia
 • Màster en Enginyeria Informàtica
 • Grau en Enginyeria Industrial (Electrònica Industrial i Automàtica)
 • Doble Grau en Eng. Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
EspLOGO
 • Grado en Técnicas de Interacción Digital y de Computación
 • Curso de Experto Universitario en Ciberseguridad
 • Máster en Ciberseguridad de la Next IBS

Anteriormente:

 • Grado en Psicología
 • Máster en Ingeniería Informática
 • Grado en Ingeniería Industrial (Electrónica Industrial y Automática)
 • Doble Grado en Ing. Informática y Admin. y Dirección de Empresas
 • Grado en Ingeniería Informática
 • Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas
EngLOGO
 • Degree in Digital Interaction and Computing Techniques
 • University Expert Course in Cybersecurity
 • Master in Cybersecurity from Next IBS

Previously:

 • Degree in Psychology
 • Master in Computer Science Engineering
 • Degree in Industrial Eng. (Industrial Electronics and Automation)
 • Double Degree in Computer Eng. & Business Admin. and Management
 • Degree in Computer Science Engineering
 • Technical Engineering in Computer Systems

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
EspLOGO

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
 • Criptografia
 • Sistemes d'identificació per radiofreqüència
 • Anàlisi de debats basada en argumentació
EspLOGO
 • Criptografía
 • Sistemas de identificación por radiofrecuencia
 • Análisis de debates basado en argumentación
EngLOGO
 • Cryptography
 • Radio frequency identification systems
 • Argumentation-based debate analysis

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO

Projectes:

 • Criptografía con curvas elípticas (UdL, 2003 - 2007, MCyT España)
 • Algoritmos y protocolos criptográficos con curvas elípticas e hiperelípticas (UdL, 2007 - 2010, MEC España)
 • Consolider Ingenio “ARES” (URV, 2007 - 2013, MEC España)
 • UNESCO Chair in Data Privacy (URV, 2007 - 2013, DIUE GenCat)
 • RIPUP: Peer-to-peer User-Private Information Retrieval (URV, 2009 - 2012, MCI España)
 • CRISES. Comerç electrònic segur (URV, 2009 - 2013, AGAUR GenCat)
 • Grup emergent Criptografia i Grafs (UdL, 2009 - 2013, DIUE GenCat)
 • Técnicas criptográficas con curvas elípticas e hiperelípticas  (UdL, 2011 - 2014, MCI España)
 • ICWT: In cloud we trust? improving trust in the cloud via security, privacy, reliability, and integrity (URV, 2012 - 2015, MEyC España)
 • BallotNext: Diseño y desarrollo de un sistema de votación avanzado basado en papel (Scytl, UdL, URV, 2013 - 2014, MEyC España)
 • Criptografia i Grafs “C&G” (UdL, 2014 - 2016, DEC GenCat)
 • Criptografía con Curvas Algebraicas para la e-Sociedad (UdL, 2014 - 2017, MEyC España)
 • Pnyx.Core Ecc-Mobile (UdL, 2014, SCYTL Secure Electronic Voting, SA)

Cinc publicacions més rellevants:

 • R. Garra, S. Martínez, F. Sebé: A Privacy-Preserving Pay-by-Phone Parking System. IEEE Trans.on Vehicular Technology, vol. 66, núm. 7, pp. 5697-5706.
 • S. Martínez, J.M. Miret, R. Tomàs, M. Valls: Security Analysis of Order Preserving Symmetric Cryptography. AMIS, vol. 7, núm. 4, pp. 1285-1295.
 • T. Alsinet, J. Argelich, R. Béjar, S. Martínez: Measuring user relevance in online debates through an argumentative model. PR Letters, 2020.
 • S. Martínez, M. Valls, C. Roig, J.M. Miret, F. Giné: A Secure Elliptic Curve-Based RFID Protocol. JCST, vol. 24, núm. 2, pp. 309-318.
 • S. Martínez, D. Sadornil, J. Tena, R. Tomàs, M. Valls: On Edwards curves and ZVP-attacks. AAECC, vol. 24, núm. 6, pp. 507-517.

Cinc contribucions a congressos més rellevants:

 • T. Alsinet, J. Argelich, R. Béjar, S. Martínez: User Profile Analysis in Reddit Debates. CCIA 2019, 275-284.
 • M.A. Cerveró, V. Mateu, S. Martínez, J.M. Miret, F. Sebé: Elliptic Curve Array Ballots for Homomorphic Tallying Elections. EGOVIS, LNCS 9265, 334-347.
 • S. Martínez, C. Roig, M. Valls: Securing the Use of RFID-Enabled Banknotes. FC / WLC 2010, LNCS 6054, 80-93.
 • S. Martínez, M. Valls, C. Roig, F. Giné, J.M. Miret: An elliptic curve and zero knowledge based forward secure RFID Protocol. RFIDsec 2007, 129-140.
 • S. Martínez, R. Tomàs, C. Roig, M. Valls, R. Moreno: Parallel Calculation of Volcanoes for Cryptographic Uses. IPDPS / PDSEC 2006, 307 (8 pp.).
EspLOGO

Proyectos:

 • Criptografía con curvas elípticas (UdL, 2003 - 2007, MCyT España)
 • Algoritmos y protocolos criptográficos con curvas elípticas e hiperelípticas (UdL, 2007 - 2010, MEC España)
 • Consolider Ingenio “ARES” (URV, 2007 - 2013, MEC España)
 • UNESCO Chair in Data Privacy (URV, 2007 - 2013, DIUE GenCat)
 • RIPUP: Peer-to-peer User-Private Information Retrieval (URV, 2009 - 2012, MCI España)
 • CRISES. Comerç electrònic segur (URV, 2009 - 2013, AGAUR GenCat)
 • Grup emergent Criptografia i Grafs (UdL, 2009 - 2013, DIUE GenCat)
 • Técnicas criptográficas con curvas elípticas e hiperelípticas (UdL, 2011 - 2014, MCI España)
 • ICWT: In cloud we trust? improving trust in the cloud via security, privacy, reliability, and integrity (URV, 2012 - 2015, MEyC España)
 • BallotNext: Diseño y desarrollo de un sistema de votación avanzado basado en papel (Scytl, UdL, URV, 2013 - 2014, MEyC España)
 • Criptografia i Grafs “C&G” (UdL, 2014 - 2016, DEC GenCat)
 • Criptografía con Curvas Algebraicas para la e-Sociedad (UdL, 2014 - 2017, MEyC España)
 • Pnyx.Core Ecc-Mobile (UdL, 2014, SCYTL Secure Electronic Voting, SA)

Cinco publicaciones más relevantes:

 • R. Garra, S. Martínez, F. Sebé: A Privacy-Preserving Pay-by-Phone Parking System. IEEE Trans.on Vehicular Technology, vol. 66, núm. 7, pp. 5697-5706.
 • S. Martínez, J.M. Miret, R. Tomàs, M. Valls: Security Analysis of Order Preserving Symmetric Cryptography. AMIS, vol. 7, núm. 4, pp. 1285-1295.
 • T. Alsinet, J. Argelich, R. Béjar, S. Martínez: Measuring user relevance in online debates through an argumentative model. PR Letters, 2020.
 • S. Martínez, M. Valls, C. Roig, J.M. Miret, F. Giné: A Secure Elliptic Curve-Based RFID Protocol. JCST, vol. 24, núm. 2, pp. 309-318.
 • S. Martínez, D. Sadornil, J. Tena, R. Tomàs, M. Valls: On Edwards curves and ZVP-attacks. AAECC, vol. 24, núm. 6, pp. 507-517.

Cinco contribuciones a congresos más relevantes:

 • T. Alsinet, J. Argelich, R. Béjar, S. Martínez: User Profile Analysis in Reddit Debates. CCIA 2019, 275-284.
 • M.A. Cerveró, V. Mateu, S. Martínez, J.M. Miret, F. Sebé: Elliptic Curve Array Ballots for Homomorphic Tallying Elections. EGOVIS, LNCS 9265, 334-347.
 • S. Martínez, C. Roig, M. Valls: Securing the Use of RFID-Enabled Banknotes. FC / WLC 2010, LNCS 6054, 80-93.
 • S. Martínez, M. Valls, C. Roig, F. Giné, J.M. Miret: An elliptic curve and zero knowledge based forward secure RFID Protocol. RFIDsec 2007, 129-140.
 • S. Martínez, R. Tomàs, C. Roig, M. Valls, R. Moreno: Parallel Calculation of Volcanoes for Cryptographic Uses. IPDPS / PDSEC 2006, 307 (8 pp.).
EngLOGO

Projects:

 • Criptografía con curvas elípticas (UdL, 2003 - 2007, MCyT España)
 • Algoritmos y protocolos criptográficos con curvas elípticas e hiperelípticas (UdL, 2007 - 2010, MEC España)
 • Consolider Ingenio “ARES” (URV, 2007 - 2013, MEC España)
 • UNESCO Chair in Data Privacy (URV, 2007 - 2013, DIUE GenCat)
 • RIPUP: Peer-to-peer User-Private Information Retrieval (URV, 2009 - 2012, MCI España)
 • CRISES. Comerç electrònic segur (URV, 2009 - 2013, AGAUR GenCat)
 • Grup emergent Criptografia i Grafs (UdL, 2009 - 2013, DIUE GenCat)
 • Técnicas criptográficas con curvas elípticas e hiperelípticas (UdL, 2011 - 2014, MCI España)
 • ICWT: In cloud we trust? improving trust in the cloud via security, privacy, reliability, and integrity (URV, 2012 - 2015, MEyC España)
 • BallotNext: Diseño y desarrollo de un sistema de votación avanzado basado en papel (Scytl, UdL, URV, 2013 - 2014, MEyC España)
 • Criptografia i Grafs “C&G” (UdL, 2014 - 2016, DEC GenCat)
 • Criptografía con Curvas Algebraicas para la e-Sociedad (UdL, 2014 - 2017, MEyC España)
 • Pnyx.Core Ecc-Mobile (UdL, 2014, SCYTL Secure Electronic Voting, SA)

Five more relevant publications:

 • R. Garra, S. Martínez, F. Sebé: A Privacy-Preserving Pay-by-Phone Parking System. IEEE Trans.on Vehicular Technology, vol. 66, núm. 7, pp. 5697-5706.
 • S. Martínez, J.M. Miret, R. Tomàs, M. Valls: Security Analysis of Order Preserving Symmetric Cryptography. AMIS, vol. 7, núm. 4, pp. 1285-1295.
 • T. Alsinet, J. Argelich, R. Béjar, S. Martínez: Measuring user relevance in online debates through an argumentative model. PR Letters, 2020.
 • S. Martínez, M. Valls, C. Roig, J.M. Miret, F. Giné: A Secure Elliptic Curve-Based RFID Protocol. JCST, vol. 24, núm. 2, pp. 309-318.
 • S. Martínez, D. Sadornil, J. Tena, R. Tomàs, M. Valls: On Edwards curves and ZVP-attacks. AAECC, vol. 24, núm. 6, pp. 507-517.

Five more relevant conference contributions:

 • T. Alsinet, J. Argelich, R. Béjar, S. Martínez: User Profile Analysis in Reddit Debates. CCIA 2019, 275-284.
 • M.A. Cerveró, V. Mateu, S. Martínez, J.M. Miret, F. Sebé: Elliptic Curve Array Ballots for Homomorphic Tallying Elections. EGOVIS, LNCS 9265, 334-347.
 • S. Martínez, C. Roig, M. Valls: Securing the Use of RFID-Enabled Banknotes. FC / WLC 2010, LNCS 6054, 80-93.
 • S. Martínez, M. Valls, C. Roig, F. Giné, J.M. Miret: An elliptic curve and zero knowledge based forward secure RFID Protocol. RFIDsec 2007, 129-140.
 • S. Martínez, R. Tomàs, C. Roig, M. Valls, R. Moreno: Parallel Calculation of Volcanoes for Cryptographic Uses. IPDPS / PDSEC 2006, 307 (8 pp.).

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: