Susana-Clara López Masip

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Susana Clara López

Nom/Nombre/Name:

 Susana-Clara López Masip

Categoria/Categoría/Category:

Professora Agregada / Profesora Agregada / Associate professor

Àrea/Área/Area:

Matemàtica Aplicada / Matemática Aplicada / Statistics and Operation research

Departament/Departamento/Department:

Matemàtica / Matemática / Mathematics

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus Igualada. Despatx 1/ Campus Igualada. Despacho 1 Campus Igualada. Office 1

susanaclara.lopez@udl.cat

+34 93 803 53 00 (3, ext. 7029)

Code ORCID:

 

http://orcid.org/0000-0003-2438-913X

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Llicenciada en Ciències Matemàtiques per la UB 1993
 • Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP) 1993
 • Doctora en Ciències Matemàtiques per la UPC 2003
EspLOGO
 • Licenciada en Ciencias Matemáticas por la UB 1993
 • Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) 1993
 • Doctora en Ciencias Matemáticas per la UPC 2003
EngLOGO
 • Graduate in Mathematics UB 1993
 • Certificate of Pedagogical Aptitude (CAP) 1993
 • Doctor in Mathematics UPC 2003

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Agregada (in). Universitat de Lleida. 01/09/2019 -
 • Professora associada TP. Universitat de Lleida. 01/02/2019 - 31/08/2019
 • Agregada (in). Universitat Politècnica de Catalunya. 01/09/2012 - 31/01/2019
 • Lectora. Universitat Politècnica de Catalunya. 01/09/2007 - 31/08/2012
 • Professora associada TP. Universitat Politècnica de Catalunya. 01/09/1998 - 31/08/2007
 • Prof. Ensenyament Secundari. 01/09/1998 - 31/08/2007
 • Professora associada TC. Universitat Politècnica de Catalunya. 15/09/1994 - 03/09/1998
 • Professora associada TP. Universitat Politècnica de Catalunya. 15/09/1993 - 14/09/1994
EspLOGO
 • Agregada (in). Universidad de Lleida. 01/09/2019 -….
 • Profesora asociada TP. Universidad de Lleida. 01/02/2019 - 31/08/2019
 • Agregada (in). Universidad Politécnica de Cataluña. 01/09/2012 - 31/01/2019
 • Lectora. Universidad Politécnica de Cataluña. 01/09/2007 - 31/08/2012
 • Profesora asociada TP. Universidad Politécnica de Cataluña. 01/09/1998 - 31/08/2007
 • Prof. Enseñanza Secundaria. 01/09/1998 - 31/08/2007
 • Profesora asociada TC. Universidad Politécnica de Cataluña. 15/09/1994 - 03/09/1998
 • Profesora asociada TP. Universidad Politécnica de Cataluña. 15/09/1993 - 14/09/1994
EngLOGO
 • Associate professor (interim). Universitat de Lleida. 01/09/2019 -….
 • Assistant professor (partial time). Universitat de Lleida. 01/02/2019 - 31/08/2019
 • Associate professor (interim). Universidad Politécnica de Cataluña. 01/09/2012 - 31/01/2019
 • Lecturer. Universidad Politécnica de Cataluña. 01/09/2007 - 31/08/2012
 • Assistant professor (partial time). Universidad Politécnica de Cataluña. 01/09/1998 - 31/08/2007
 • Secondary School Teacher.  01/09/1998 - 31/08/2007
 • Assistant professor (full time). Universidad Politécnica de Cataluña. 15/09/1994 - 03/09/1998
 • Assistant professor (partial time). Universidad Politécnica de Cataluña. 15/09/1993 - 14/09/1994

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Enginyeria Química
 • Grau en Organització Industrial i Logística
EspLOGO
 • Grado en Ingeniería Química
 • Grau en Organización Industrial i Logística
EngLOGO
 • Chemical Engineering.
 • Engineering in Industrial Organization and Logistics.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
EspLOGO

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO

Combinatòria i Teoria de Grafs

EspLOGO

Combinatoria y Teoría de Grafos

EngLOGO

Combinatorics and Graph Theory

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
 • Sexennis:

     Tram de Recerca 01/01/2012 - 31/12/2017

     Tram de Recerca 01/01/2006 - 31/12/2011

     Tram de Recerca 01/01/2000 - 31/12/2005

 

 • Projectes:

9 Projectes del Ministeri de Ciència i Innovació, UPC

       7 Projectes SGR de la Generalitat de Catalunya, UPC

 

 • Congressos: (des de 2008) 11 congresos, 2 conferència
 • Publicacions:

Publons: 30 articles, total cites 92, h-index 5

Scopus: 33 publicacions, 124 citacions per 54 documents, h-índex 6

                 15 coautors.

Google Scholar: 278 cites, h-index 9

 

1 llibre amb F.A. Muntaner-Batle: Graceful, Harmonious and Magic Type Labelings. Relations and Techniques, SPRINGER.ISBN: 978-3-319-52656-0; 978-3-319-52657-7.

 

 • 4 Estades en centres de recerca a l’estranger (superiors a 1 mes):

Universitat Pierre et Marie Curie, Paris (2); École Polytechnique, Palaiseau (França); Tecnical University, Kosice (Eslovàquia)

 • Direcció de Tesis Doctorals: Product of digraphs, (super) edge-magic valences and related problems, de M. Prabu (3/7/2019, UPC), co-dirigida amb F.A. Muntaner-Batle.
 • Pertinença a grups de recerca i societats científiques:
 • Grup de recerca C&G (Criptografia i Grafs), UdL.
 • Grup de recerca COMBGRAPH (Combinatòria, Teoria de Grafs i Aplicacions), UPC.

Societat Catalana de Matemàtiques

EspLOGO
 • Sexenios:

     Tramo de Investigación 01/01/2012 - 31/12/2017

     Tramo de Investigación  01/01/2006 - 31/12/2011

     Tramo de Investigación  01/01/2000 - 31/12/2005

 

 • Proyectos:

9 Proyectos del Ministerio de Ciencia e Innovación, UPC

       7 Proyectos SGR de la Generalitat de Catalunya, UPC

 

 • Congresos: (desde 2008) 11 congresos, 2 conferencia convidada
 • Publicaciones:

Publons: 30 artículos, total citas 92, h-índice 5

Scopus: 33 publicaciones, 124 citaciones por 54 documentos, h-índice 6, 15 coautores.

Google Scholar: 278 citas, h- índice 9

1 libro con F.A. Muntaner-Batle: Graceful, Harmonious and Magic Type Labelings. Relations and Techniques, Springer.ISBN: 978-3-319-52656-0; 978-3-319-52657-7.

 

 • 4 Estancias en centros de investigación (mayor o igual a 1 mes):

Université Pierre et Marie Curie, Paris (2); École Polytechnique, Palaiseau (França); Tecnical University, Kosice (Eslovàquia)

 • Dirección de Tesis Doctorals: Product of digraphs, (super) edge-magic valences and related problems, de M. Prabu (3/7/2019, UPC), co-dirigida con F.A. Muntaner-Batle.
 • Partipación en grupos de investigación y sociedades científicas:
 • Grupo de investigación C&G (Criptografía y Grafos), UdL.
 • Grupo de investigación COMBGRAPH (Combinatoria, Teoría de Grafos y Aplicaciones), UPC.
 • Sociedad Catalana de Matemáticas
EngLOGO
 • 6-years complement:

1 research complement: 01/01/2012 - 31/12/2017

       1 research complement: 01/01/2006 - 31/12/2011

       1 research complement: 01/01/2000 - 31/12/2005

 

Projects:

9 projects of the Ministry of Science and Innovation, UPC

       7 projects SGR de la Generalitat de Catalunya, UPC

 

 • Conferences: (from 2008) 11 conferences, 2 invited talks
 • Publications:

Publons: 30 papers, total times cited 92, h-index 5

Scopus: 33 publications, 124 citations by 54 documents, h-index 6

                 15 coauthors.

Google Scholar: 278 cites, h-index 9

1 book with F.A. Muntaner-Batle: Graceful, Harmonious and Magic Type Labelings. Relations and Techniques, SPRINGER.ISBN: 978-3-319-52656-0; 978-3-319-52657-7.

 

 • 4 Research stays (1 month period or more):

Université Pièrre et Marie Curie, Paris (2); École Polytechnique, Palaiseau (França); Tecnical University, Kosice (Eslovàquia)

 • Supervision of doctoral theses: Product of digraphs, (super) edge-magic valences and related problems, de M. Prabu (3/7/2019, UPC), co-supervised with F.A. Muntaner-Batle.
 • Membership of research groups and scientific societies:
 • C & G research group (Cryptography and Graphs), UdL
 • COMBGRAPH research group (Combinatory, Graph Theory and Applications), UPC.

Catalan Mathematical Society.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: