Estudi AQU sobre la inserció laboral dels titulats de màster del Sistema Universitari Català

Descarregar Pdf

Capturaxcfef

L'AQU (Agència per a la Qualitat de Sistema Universitari de Catalunya ) ha publicat un estudi sobre la inserció laboral dels titulats de màster en la que hi ha participat tot el Sistema Universitari Català (SUC), públic (78%)  i privat (22%) amb una població total de 7.647 persones corresponents a 495 màsters de 60 a 12o ECTS.

Els SUC ha patit els darrers anys un fort augment en l'oferta de màsters, de 136 màsters al 2006 als 694 màsters el 2013. Aquest increment de l'oferta també ha dut a un augment dels estudiants matriculats, dels 4.152 estudiants de màster al 2006 als 21.978 del 2013.

El primer fet remarcable es que els estudis de màster compleixen a parts iguals tan les funcions d'aprofundiment en la formació (persones que mantenen  una continuïtat entre els estudis previs i els de màster) que representen el 49% dels titulats finals, i la funció de formació continuada per a persones que decideixen estudiar un màster  quan ja s'han iniciat en el món laboral, que representen el 51% dels titulats finals.

La mitjana d'edat dels titulats de màster del SUC es de 34 anys, baixant el els estudiants de continuïtat als 30 anys i augmentant en els que havien iniciat la seva carrera professional als 38 anys.

Pel que fa al gènere, el 56% dels titulats són dones enfront al 44% d'homes, una tendència similar a laque trobem als estudis de grau. Tot i això, en el cas de les enginyeries i l'arquitectura aquests percentatges es capgiren amb un 70% d'homes i un 30% de dones (percentatges també força similars als dels estudis previs).

Una altra dada interessant esque que mostra que 6 de cada 10 persones que estudien un màster ho fan en una institució diferent a la dels seus estudis previs (40% en la mateixa universitat, 30% en una altra universitat de Catalunya, 15% en una altra universitat de l'Estat espanyol i un altre 15% en una universitat estrangera). Així mateix, 3 de cada 10 són alumnes internacionals (els tres països dels que el SUC rep més estudiants de màster són: Itàlia, Colòmbia i Mèxic) que valoren amb un notable el servei d'atenció i acollida del SUC.

En una altre ordre, veiem que l'estudi mostra que tan sols el 9% dels titulats de màster del SUC es troben en situació d'atur i, d'aquest, el 65% fa menys d'un any que cerca feina. Els titulats que reballen ho fan en un 45% amb contracte fix i un 30% amb contracte temporal, mentre que la resta ho fa d'autònom, becari, ... El 50% dels titulats de màster cobren més de 2.000€ mensuals (a enginyeria la mitjana es situa en els 2.249€ mensuals), tot i que el 20% no arriba als 1.000€ (el 76% d'ells treballa a temps parcial).

La valoració mitjana de la satisfacció en la feina que desenvolupen els titulats es de notable i el 66% tornarien a estudiar el mateix màster.