Màster en Enginyeria Informàtica

Oferta assignatures curs 2022-2023 ---- PLA 2011 - Modificació 2015*

 Descarregar Pdf
Codi Assignatures Tipus Quadrimestre Crèdits
PRIMER CURS
103085 Computació gràfica i multimèdia OB 1 4,5
103081 Gestió i projectes informàtics OB 1 7,5
103086 Projecte TIC: desenvolupament i implantació OB 1 9
103056 Sistemes encastats i ubics OB 1 4,5
103054 Sistemes intel·ligents OB 1 4,5
103084 Computació d'altes prestacions OB 2 4,5
103082 Direcció d'empreses tecnològiques i emprenedoria OB 2 6
103087 Projecte TIC: serveis de comunicació i seguretat OB 2 9
103083 Tècniques d'avaluació i proves amb usuaris OB 2 4,5
     
ASSIGNATURES OPTATIVES DE PRIMER CURS:  
ESPECIALITAT BIG DATA ANALYTICS
103088 Sistemes intensius de procés de dades OP 2 6
ESPECIALITAT ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEMS (DUAL)
103094 Visió de negocis en sistemes ERP OP 2 6
BLOC: INTERPRISE INTEGRATED PROJECTS (DUAL)
103105 Enterprise Projects 1 OP 2 6
BLOC: MOBILITAT EN TECNOLOGIES INFORMÀTIQUES
103097 Mobilitat 1 OP 2 6
 
SEGON CURS
103075 Treball final de màster OB 1 12
 
ASSIGNATURES OPTATIVES DE SEGON CURS:
ESPECIALITAT BIG DATA ANALYTICS
103089 Explotació de dades OP 1 6
103090 Projecte Big Data OP 1 6
ESPECIALITAT ENTREPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEMS (DUAL)
103095 Àrees funcionals i de gestió en sistemes ERP OP 1 6
103096 Integració de processos empresarials en sistemes ERP OP 1 6
BLOC: INTERPRISE INTEGRATED PROJECTS (DUAL)
103106 Enterprise Projects 2 OP 1 6
103107 Enterprise Projects 3 OP 1 6
BLOC: MOBILITAT EN TECNOLOGIES INFORMÀTIQUES
103098 Mobilitat 2 OP 1 6
103099 Mobilitat 3 OP 1 6
MÒDUL DE FORMACIÓ OPTATIVA
103095 Àrees funcionals i de gestió en sistemes ERP OP 1 6
103089 Explotació de dades OP 1 6
103101 Pràctiques tutelades en empresa OP 1 6
103102 Treball integrat en grup d'investigació OP 1 6
103104 Trending Topics en tecnologies informàtiques OP 1 6
103100 Mobilitat 4 OP 1 6
103090 Projecte Big Data OP 1 6
103093 Disseny de videojocs per a plataformes d'alt rendiment OP 1 6
103096 Integració de processos empresarials en sistemes ERP OP 1 6
103088 Sistemes intensius de procés de dades OP 2 6
103094 Visió de negocis en sistemes ERP OP 2 6

 

INFORMACIÓ DE L'OPTATIVITAT DE LA TITULACIÓ:

Per obtenir el títol s'han de superar 18 crèdits d'entre les assignatures optatives pertanyents als blocs d'especialitat, al bloc d'Interprise Integrated Projects o al bloc de Mobilitat en Tecnologies Informàtiques.

Si se superen 18 crèdits d'una mateixa especialitat, aquesta sortirà reflectida al títol.

També s'han de superar 6 crèdits del mòdul de formació optativa.

 

*Els estudiants que tenen iniciat el Màster abans de que es fes aquesta modificació, i que no s'han matriculat el curs 2016-2017, cal que es posin en contacte amb el coordinador de la titulació per poder continuar els estudis.

 

 OB: Obligatòria     OP: Optativa

   Darrera modificació: