Documentació necessària per matricular-se

Curs 2024-25

 Descarregar Pdf

Estudiants de nou accés

 • Document d’identitat:
  • Estudiants estrangers que no tinguin DNI o NIE: passaport en vigor.
 • Ordre de domiciliació SEPA signada per la persona titular del compte.

ESTUDIANTS QUE HAN INICIAT UNS ALTRES ESTUDIS UNIVERSITARIS:

 • Resguard de l'abonament dels drets de trasllat d'expedient.
 • Còpia de l’expedient d’origen.

ESTUDIANTS QUE ACCEDEIXEN AMB ALGUNA ALTRA TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA:

 • Còpia autenticada del títol corresponent o del resguard d'haver pagat els drets dels titulats universitaris en centres privats (si són titulats en centres públics i han demanat el títol fa poc temps, també caldrà que en portin còpia autenticada).

ESTUDIANTS QUE VENEN D'UN ALTRE DISTRICTE UNIVERSITARI :

 • Resguard de l'abonament dels drets de trasllat d'expedient.

Tots els estudiants

 • Estudiants estrangers que no tinguin DNI o NIE: passaport en vigor (si ha caducat).
 • Ordre de domiciliació bancària SEPA signada per la persona titular del compte (si ha canviat el titular).

ACREDITACIÓ TERCERA LLENGUA (ALUMNES DE GRAU):

 • Si es té, original i còpia o còpia autenticada del certificat acreditatiu del nivell assolit d’una tercera llengua (anglès, alemany, francès o italià) d’entre els reconeguts en el Marc europeu comú de referència.

 ESTUDIANTS QUE DEMANIN TEMPS PARCIAL:

 • Sol·licitud adreçada a la directora de l’EPS, presentada en el període ordinari de matrícula, acompanyada de la documentació acreditativa del motiu/motius al·legats.

(En el cas d’al·legar motius laborals o professionals, cal presentar: Informe de vida laboral expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social i una certificació de l’empresa on treballen. Els treballadors autònoms poden presentar una fotocòpia dels impostos o de la llicència fiscal en lloc de la certificació de l’empresa.)

ESTUDIANTS QUE ES MATRICULIN DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES:

 • En el moment de dormalitzar la matrícula han d'informar el número d'afiliació a la Seguretat Social.

ESTUDIANTS QUE TENEN DRET A MATRÍCULA GRATUÏTA O SEMIGRATUÏTA:

 • Per família nombrosa:

Original i còpia o còpia autenticada del títol o certificat de família nombrosa. En el cas de que no hi consti el nombre de germans o fills, s’haurà d’acreditar amb un certificat del departament corresponent (només si no es pot consultar per Via Oberta).

 • Per matrícula d'honor global al Batxillerat o al cicle formatiu de grau superior, o amb premi extraordinari de batxillerat:

Estudiants que han cursat estudis fora de Catalunya: Original i còpia o còpia autenticada del certificat emès pel centre de secundària.

 • Per beca: Ha d'haver sol·licitat la beca General del Ministeri i complir els requisits acadèmics establerts a la convocatòria (matrícula condicionada a la resolució de la beca).
 • Discapacitat del 33% o més: original i còpia o còpia autenticada de la documentació que ho acrediti (només si no es pot consultar per Via Oberta).
 • Víctimes   d’actes   terroristes,  víctimes  de  violència  masclista en l’àmbit de la parella: original i còpia o còpia autenticada de la documentació que ho acrediti.
 • Prestació de l'ingrés mínim vital: original i còpia o còpia autenticada de la resolució administrativa corrresponent.

 ESTUDIANTS ESTRANGERS DE 28 ANYS O MÉS:

 • Original i còpia o còpia autenticada d’una assegurança d’assistència sanitària i d’accidents vàlida a l’Estat espanyol.
   Darrera modificació: