Tronc comú de les enginyeries industrials - Lleida

 Descarregar Pdf

Grau en Enginyeria Mecànica (GEM)

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (GEEIA)

Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat (GEES)

A partir del curs 2018-2019, els estudiants que volen cursar una de les enginyeries industrials, fan la preinscripció, i son assignats, a una entrada única, comú a tots aquests graus.

Aquest tronc comú de les enginyeries industrials, conté totes les assignatures de 1r i 2n cursos d'aquestes titulacions.

A 2n curs l'estudiant podrà escollir una assignatura específica de la titulació que té intenció de finalitzar, que ja marcarà el camí del grau definitiu.

Abans de matricular qualsevol assignatura de 3r curs, l'estudiant haurà de sol·licitar el canvi a la titulació definitiva que esculli. Aquesta sol·licitud s'haurà de fer després del tancament de les actes d'un curs acadèmic, i abans de fer la matrícula del següent. El termini concret es publicarà per a cada curs.

Si l'assignatura específica d'una titulació escollida i superada a 2n curs, no pertany a la titulació que l'estudiant decideix finalitzar, encara quedaria la opció de demanar el reconeixement d'aquesta assignatura específica pels crèdits optatius de la Matèria Transversal.

També hi ha la opció d'acabar un dels dos graus en enginyeria industrial que ofereix l'Escola Politècnica Superior al Campus d'Igualada:

- Grau en Enginyeria Química

- Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística

Les condicions i el termini per demanar-ho són els mateixos que si l'estudiant volgués finalitzar una de les titulacions de Lleida. L'accés seria per trasllat directe i es reconeixerien a la titulació de destí totes les assignatures superades al tronc comú.

Assignatures que conté el Tronc Comú de les Enginyeries Industrials:
  Codi Assignatures Tipus Quadrimestre Crèdits Titulació Torn
    PRIMER CURS          
* 102101 Càlcul BA 1 9 GEM-GEEIA-GEES Matí / Tarda /Matí
* 102106 Expressió gràfica I BA 1 9 GEM-GEEIA-GEES Matí / Tarda /Matí
* 102104 Física I BA 1 6 GEM-GEEIA-GEES Matí / Tarda /Matí
* 102107 Química BA 1 6 GEM-GEEIA-GEES Matí / Tarda /Matí
* 102100 Àlgebra lineal BA 2 6 GEM-GEEIA-GEES Matí / Tarda /Matí
* 102113 Ciència dels materials OB 2 6 GEM-GEEIA-GEES Matí / Tarda /Matí
* 102105 Física II BA 2 6 GEM-GEEIA-GEES Matí / Tarda /Matí
* 102109 Fonaments d'informàtica BA 2 6 GEM-GEEIA-GEES Matí / Tarda /Matí
* 102108 Organització d'empreses BA 2 6 GEM-GEEIA-GEES Matí / Tarda /Matí
               
    SEGON CURS          
* 102116 Fonaments d'enginyeria elèctrica OB 1 6 GEM-GEEIA-GEES Matí / Tarda
* 102102 Mètodes numèrics BA 1 6 GEM-GEEIA-GEES Matí / Tarda /Matí
* 102118 Tecnologies del medi ambient i sostenibilitat OB 1 6 GEM-GEEIA-GEES Matí / Tarda /Matí
* 102110 Teoria de mecanismes OB 1 6 GEM-GEEIA-GEES Matí / Tarda /Matí
*  102112  Mecànica de fluids BA  1 6 GEM-GEEIA-GEES  Matí / Tarda /Matí
*  102111 Enginyeria tèrmica I  OB 2 6 GEM-GEEIA-GEES  Matí / Tarda /Matí
* 102115 Automatització industrial OB 2 6 GEM-GEEIA-GEES Matí / Tarda /Matí
* 102114 Fonaments d'enginyeria electrònica OB 2 6 GEM-GEEIA-GEES Matí / Tarda /Matí
* 102103 Mètodes estadístics BA 2 6 GEM-GEEIA-GEES Matí / Tarda /Matí
Assignatures de segon curs no comuns a totes les titulacions (cal escollir-ne una, depenent de la titulació que es vol finalitzar)
  102128 Teoria de circuits OB 2 6 GEEIA Matí
  102305 Elasticitat i resistència de materials I OB 2 6 GEM Tarda
  102141 Recursos energètics renovables OB 2 6 GEES Matí
               
    ASSIGNATURES OPTATIVES          
  101434 Matèria transversal OP 1/2 6 GEM-GEEIA-GEES  
               
(*) Per a aquestes assignatures hi haurà torn de matí i torn de tarda a escollir. 
  Les places s'assignaran per ordre de matrícula.
               
       BA: Bàsica     OB: Obligatòria     OP: Optativa               

 

   Darrera modificació: