Activitats de benvinguda

 Descarregar Pdf

Jornades d'Acollida

acord_mans_encaixada_01_recurs

Cada Escola o Facultat organitza, en els dies anteriors a iniciar el curs, unes Jornades d’Acollida per a cada grup d’alumnes que ingressa en una titulació o grau d’aquell centre docent.

Amb aquesta activitat, impulsada autònomament per les respectives direccions o deganats dels centres i organitzada per la respectiva coordianció, es vol facilitar una bona i prompta integració de l’estudiantat nouvingut al medi universitari que ofereix la UdL.

Així, a més d’informar-lo de l’organització general de la universitat i específicament de l’Escola o Facultat on estudiarà, se li dóna a conèixer altres serveis que farà servir al llarg de la carrera: Servei d’Informació i Atenció Universitària (SIAU), Campus Virtual, Biblioteca, etc., se li explica el funcionament acadèmic del grau que hagi escollit i, no menys important, s’ofereix l’oportunitat de començar a conèixer-se entre el grup-classe.

 

JORNADA D'ACOLLIDA AL NOU ESTUDIANTAT EPS / CURS 2019-20 - LLEIDA  

JORNADA D'ACOLLIDA AL NOU ESTUDIANTAT EPS / CURS 2019-20 - IGUALADA  

 

Pla Integral de Tutoria Universitària Nèstor

Foto3CRE

El Pla Integral de Tutoria Universitària Nèstor depèn del Vicerectorat d’Estudiants i el seu objectiu és donar suport a l’estudiant en el seu procés de formació integral durant els anys d’estada a la UdL, facilitant-li orientació personal, acadèmica i professional, per a què pugui prendre decisions ben fonamentades al llarg de la seva carrera universitària i de cara al seu futur professional.

Els Coordinadors de Centre és professorat dels centres universitaris, encarregats de dinamitzar el procés de tutorització i orientació entre el professorat de la comunitat universitària de la UdL, per tal d'afavorir l'excel·lència acadèmica, la formació integral i l'atenció acurada de l'estudiantat en el seu procés de maduració i aprenentatge.

A l'Escola Politècnica Superior el coordinador del Programa és:

 

Jordi Pujolàs Boix

jordi.pujolas@udl.cat

Propostes i Consultes

 

Els programes que conformen el Pla Integral de Tutoria Universitària Nèstor són:

  • Programa Acollida: l'estudiant de nou ingrés als graus de la UdL te, durant la setmana anterior a l’inici de cada curs, un primer contacte amb la que serà la seva universitat. Aquesta acollida consisteix bàsicament en explicar l'organització dels estudis i els centres, donar a conèixer els principals serveis i eines que podran fer servir i ensenyar-los els espais pels que s’hauran de moure
  • Programa Tutories: són reunions (individuals o grupals) en les quals estudiants i tutors s’interrelacionen per tal de resoldre dubtes i rebre suport i orientació.
  • Programa Tallers: cada centre organitza tallers de formació de temàtica bàsicament transversal, segons les necessitats i la demanda dels estudiants. Aquests tallers són gratuïts pels estudiants i és un ajut per a la seva formació.
  • Programa Mentor: estudiants de cursos superiors ajuden a estudiants de nou accés i de cursos inferiors en la seva orientació integral.

Podeu trobar més informació a Pla Integral de Tutoria Universitària Nèstor

 

   Darrera modificació: