Bases de la Convocatòria Premi Edifica

Bases de la convocatòria

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Lleida (CAATEELL) i l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) convoquen el premi al millor Treball Fi de Grau del Grau en Arquitectura Tècnica.

 

1. Objectius:

Els objectius d'aquest premi són els següents:

  • Estimular la confecció de Treballs de Fi de Grau d'alt nivell.
  • Donar a conèixer els Treballs i el nivell dels alumnes de l'EPS.
  • Reforçar els vincles i interacció de l'EPS i els seus estudiants amb l’entorn professional de la construcció de Lleida.

2. Participants:

Poden participar en aquest premi tots els estudiants del Grau en Arquitectura Tècnica de l'EPS de la UdL que hagin realitzat, presentat i aprovat el Projecte Final de Grau duarnt el curs anterior a la convocatòria.

 

3. Premis:

S’estableixen els següents premis:

• Primer premi: 500€ en Visat d’intervencions professional al Col.legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Lleida i 2 anys de quota de col•legiació gratuïta.

• Accèssit: Un any de quota de col•legiació gratuïta.

 

4. Documentació:

Els estudiants que vulguin optar al premi han de presentar a la Secretaria Acadèmica del Centre, juntament amb la documentació requerida per la defensa del Treball Fi de Grau:


o Un resum del projecte d’acord amb el model publicat a la web de l’EPS, a l’apartat de Concursos i premis
o Un CD que contingui una còpia del Treball en format pdf. igual que el que es demana en el moment de fer el dipòsit del Treball.

 

5. Terminis:

Aquesta convocatòria restarà oberta fins a l'1 de gener de l'any posterior al curs en que s'ha defensat el Treball Final de Grau.

 

6. Jurat:

El jurat estarà format per dos membres de la junta de govern del CAATEELL, un professor i un membre de la direcció de l'EPS que actuarà com a secretari. El jurat es convocarà durant la primera setmana del mes de desembre.

 

7. Veredicte:

El concurs es regirà d'acord amb les bases de la convocatòria.

El jurat disposarà dels resums dels Projectes Fi de Carrera presentats per fer una primera selecció.

El jurat desestimarà els resums corresponents a Projectes Fi de Carrera que no hagin estat avaluats i aprovats.

El jurat disposarà dels originals dels Projectes Fi de Carrera seleccionats per dictar el veredicte final.

La valoració dels treballs es farà atenent als següents criteris:

  • Validesa i viabilitat del mateix
  • Nivell tecnològic i científic
  • Possibilitats d'aplicació real i/o explotació comercial
  • Estudi de costos i de viabilitat econòmica de la seva implementació i explotació
  • Col·laboració durant la confecció del projecte amb empreses del sector.

El jurat podrà declarar desert el premi.

El veredicte del jurat serà inapel·lable.

La participació en el concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases.

 

8. Entrega dels premis

L’entrega dels premis objecte del present concurs, és portarà a terme durant el dinar de germanor del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Lleida.

 

9. Difusió dels treballs:

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Lleida i l'EPS es reserven el dret de difondre els resums dels treballs que participin en el Premi Edifica.

La difusió d'aquests resums no generarà en cap cas ingressos en concepte de drets d'autor.