Convocatòria Premi Enginy - Miquel Aixalà

BASES DE LA CONVOCATORIA COL·LEGI D’ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TECNICS INDUSTRIALS DE LLEIDA
 
El Col·legi D’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Lleida (en endavant CETILL) amb la col·laboració de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de LLEIDA (en endavant EPS), convoca els Premis Enginy Miquel Aixalà per a projectes i treballs fi de carrera.
 
CONVOCATÒRIA:
El premi Enginy Miquel Aixalà es celebrarà anualment. Hi podran optar tots aquells projectes presentats pels graduats en enginyeria industrial.

REQUISITS:

1. Els treballs que optin al premi, hauran d’haver estat presentats prèviament com a treballs finals de carrera durant el curs anterior, en Grau d’Enginyeria Mecànica, Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica o Grau en Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat en l’EPS de Lleida.
2. Quedaran exclosos els estudis tècnics que en si mateixos no conformin un projecte.
3. També queden exclosos els projectes limitats a simples estructures o instal·lacions existents.

 

       CRITERIS D’AVALUACIÓ:

1. El jurat valorarà la innovació per sobre de tot.
2. El projecte haurà de presentar una idea, concepte o procés innovador o creatiu:
       • Quelcom nou, únic i destacable.
       • Que no copiï res existent.
       • S’accepten millores innovadores i creatives d’una idea, concepte o procés existent
3. El projecte ha de presentar uns estàndards mínims de qualitat.
       • Argumentar i analitzar degudament tots els punts presents en el projecte
4. El projecte ha de presentar una viabilitat tècnica real, demostrant-ho amb els càlculs i estudis necessaris.
5. Tenir en compte el medi ambient i l’estalvi energètic en el projecte.
6. Argumentar l’elecció dels materials emprats tenint en compte criteris mediambientals i l’anàlisi del cicle de vida del producte o projecte.

COM PARTICIPAR?:

1. Entregar un resum de la memòria descriptiva del projecte amb un màxim de dos fulls DIN A4, sense nom ni firma, ja que el tribunal avaluarà els treballs de forma anònima. Només el títol del projecte.
2. Entregar el projecte en format PDF.
3. Respectar la data límit estipulada.
4. Els projectes han de complir:

        BASES DE LA CONVOCATORIA COL·LEGI D’ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TECNICS INDUSTRIALS
        DE LLEIDA

• S’entregaran en format digital.
• S’adaptaran a les normes establertes per l’EPS

PREMIS:

S’estableix primer, segon i tercer premi.

1. S’atorgarà un reconeixement a cada guanyador
       • Premi en metàl·lic que s’estableix de la següent manera:
                       o 1r premi 1000 €, 2n 450 € i 3r 250€.
       • Col·legiació gratuïta 1er any i descompte del 50% el 2on any
2. A tots els participants se’ls lliurarà un diploma i gaudiran gratuïtament d’un any de col·legiació al CETILL i d’Assegurança d’Accidents amb MUPITI, així mateix podran gaudir de descomptes a qualsevol curs promogut per Enginyers Lleida**i beca per adquirir DPC (Acreditació Desenvolupament Professional Continu)***
3. Els tres premiats presentaran un pòster, amb el format A2 segons pautes enginyers Lleida*

JURAT:

El Jurat que adjudiqui els premis entre els projectes presentats estarà format per:

• El Director/a de l’EPS, o persona a qui delegui.
• El Degà o Decana del CETILL o persona a qui delegui.
• Secretari/a Tècnic del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics de Lleida, que actuarà com a secretari del jurat.
• Un/a coordinador/a de titulació de l’EPS o persona a qui delegui
• Un/a representant del mon empresarial del territori.
• Un/a membre a determinar de les institucions i/o administracions empresarials- locals.
El jurat pot decidir, en base a la qualitat tècnica dels projectes presentats, qualsevol dels premis plantejats com a deserts si així ho consideren. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

PROJECCIÓ I PROMOCIÓ:

Els treballs premiats seran exposats a la seu del CETILL i passaran a formar part del fons documental de l’entitat en format PDF.
També es dona per fet l’acceptació dels premiats per aparèixer en fotografies de difusió del acte, al Web del CETILL, butlletí setmanal i en els mitjans de comunicació.

(*) Equips i material enginyers Lleida
(**) Fins a valor de cent euros a gastar al primer any de col·legiació
(***) Serà Obligatori la col·legiació per cursar la DPC