Verificació favorable del programa de doctorat

 Descarregar Pdf

La constitució de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Lleida va obligar a tornar a avaluar, per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, el Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació, que el passat 6 d’octubre de 2011 ja havia rebut la Menció cap a l’Excel·lència per part de la Secretaria General de Universidades del Ministerio de Educación.

Al juliol del 2013 l'Escola Politècnica Superior rebeia la verificació favorable d’aquests programes per part de l’AQU i a l’octubre rebeia la verificació favorable del Programa de Doctorat per part del Consejo de Universidades.

L’Escola de Doctorat de la Universitat de Lleida es va constituir com a centre d’educació superior amb la missió d’organitzar les activitats acadèmiques i administratives al voltant dels estudis de doctorat, de manera que es garanteixi la qualitat de l’oferta acadèmica i l’eficàcia en la gestió per al foment de l’excel·lència en la recerca, així com la col·laboració interuniversitària i amb altres organismes, centres, institucions i entitats amb activitats d’R+D+I públics i privats, nacionals i estrangers, d’acord amb el que estableix l’article 9 del Reial Decret 99/2011, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

El Consell de Govern de la UdL, en sessió del 30 de març de 2011 va aprovar la creació de l’Escola de Doctorat de la UdL (Acord núm. 63/2011). L’Escola de Doctorat de la Universitat de Lleida organitza el conjunt d’activitats que condueixen a l’adquisició de les competències i habilitats necessàries per a l’obtenció del títol de doctor dins dels programes de doctorat de la UdL

   Darrera modificació: