Cristina Dalfó Simó

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

 Cristina Dalfó Simó

Categoria/Categoría/Category:

Professora agregada / Profesora agregada (Profesora Contratada Doctor) / Associate Professor

Àrea/Área/Area:

Matemàtica Aplicada / Matemática Aplicada / Applied Mathematics

Departament/Departamento/Department:

Matemàtica / Matemática / Mathematics

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus d’Igualada, segon pis, despatx 1 / Campus de Igualada, segundo piso, despacho 1 / Campus of Igualada, second floor, office 1

cristina.dalfo@matematica.udl.cat

+34 93 803 53 00 (3, ext. 7029)

Code ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-8438-9353

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Doctora en Matemàtica Aplicada, UPC, 2007.
 • Diploma d'Estudis Avançats (DEA), UPC, 2006.
 • Certificat de Postgrau en Gestió de Recursos d'Informació, UOC, 2001.
 • Certificat d'Aptitud Pedagògica (CAP), UPC, 1998.
 • Llicenciada en Física, UB, 1998.
EspLOGO
 • Doctora en Matemática Aplicada, UPC, 2007.
 • Diploma de Estudios Avanzados (DEA), UPC, 2006.
 • Certificado de Postgrado en Gestión de Recursos de Información, UOC, 2001.
 • Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP), UPC, 1998.
 • Licenciada en Física, UB, 1998.
EngLOGO
 • D. in Applied Mathematics, UPC, 2007.
 • Diploma of Advanced Studies (DEA), UPC, 2006.
 • Postgraduate Certificate in Information Resource Management, UOC, 2001.
 • Certificate of Pedagogical Aptitude (CAP), UPC, 1998.
 • Graduate in Physics, UB, 1998.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Des de 01/04/2019: Professora Agregada (UdL).
 • 01/09/2018 - 31/03/2019: Investigadora Postdoctoral (UdL).
 • 01/02/2016 - 31/12/2017: Personal de Suport a la Recerca en el projecte MTM2014-60127-P (UPC).
 • 01/09/2014 - 31/01/2016: Professora agregada interina (UPC).
 • 01/09/2009 - 31/08/2014: Professora lectora (UPC).
 • 01/09/2007 - 31/08/2009: Professora ajudant (UPC).
 • 10/12/2006 - 31/08/2007: Professora com a becària predoctoral (UPC).
 • 29/09/1999 - 31/08/2003: Professora de secundària per a adults.
 • 10/03/1999 - 28/09/1999: Professora d’instituts de secundària.
 • 01/04/1998- 09/03/1999: Professora a l’acadèmia Alfa (Barcelona).
EspLOGO
 • Des de 01/04/2019: Profesora Agregada (UdL).
 • 01/09/2018 - 31/03/2019: Investigadora Postdoctoral (UdL).
 • 01/02/2016 - 31/12/2017: Personal de Soporte a la Investigación en el proyecto MTM2014-60127-P (UPC).
 • 01/09/2014 - 31/01/2016: Profesora agregada interina (UPC).
 • 01/09/2009 - 31/08/2014: Profesora lectora (UPC).
 • 01/09/2007 - 31/08/2009: Profesora ayudante (UPC).
 • 10/12/2006 - 31/08/2007: Profesora como becaria predoctoral (UPC).
 • 29/09/1999 - 31/08/2003: Profesora de secundaria para adultos.
 • 10/03/1999 - 28/09/1999: Profesora de institutos de secundaria.
 • 01/04/1998- 09/03/1999: Profesora de la academia Alfa (Barcelona).
EngLOGO
 • Since 01/04/2019: Associate Professor (UdL).
 • 01/09/2018 - 31/03/2019: Postdoctoral Researcher (UdL).
 • 01/02/2016 - 31/12/2017: Research Support Staff in the MTM2014-60127-P (UPC) project.
 • 01/09/2014 - 31/01/2016: Associate Professor (UPC).
 • 01/09/2009 - 31/08/2014: Lecturer (UPC).
 • 01/09/2007 - 31/08/2009: Assistant Professor (UPC).
 • 10/12/2006 - 31/08/2007: Teacher as a predoctoral studient (UPC).
 • 29/09/1999 - 31/08/2003: Secondary school teacher for adults.
 • 10/03/1999 - 28/09/1999: Secondary school teacher.
 • 01/04/1998- 09/03/1999: Secondary school teacher in Alfa academy (Barcelona).

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Enginyeria Química.
 • Enginyeria en Organització Industrial i Logística.
 • Tècniques d'Interacció Digital i Computació.
EspLOGO
 • Ingeniería Química.
 • Ingeniería en Organización Industrial y Logística.
 • Técnicas de Interacción Digital y Computación.
EngLOGO
 • Chemical engineering.
 • Engineering in Industrial Organization and Logistics.
 • Techniques of Digital Interaction and Computation.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca

catLOGO
 • Combinatòria.
 • Teoria de grafs.
 • Teoria espectral de grafs.
EspLOGO
 • Combinatoria
 • Teoría de grafos.
 • Teoría espectral de grafos.
 • Combinatory
 • Graph Theory.
 • Spectral Graph Theory.

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

 • Sexennis: 1 Tram de recerca 2003-2009 (2010).
 • Projectes europeus:
  • CONNECT, RISE, H2020 MARIE SLODOWSKA-CURIE, 2017 - 2020 (48 mesos), Ref. 734922, IP: Clemens Huemer (UPC).
 • Altres projectes:
  • 1 projecte del Ministeri de Ciència i Innovació (2018-2020), Ref. MTM2017-83271-R, IP: Nacho López (UdL).
  • 7 projectes més del Ministeri de Ciència i Innovació (2003 – 2021), UPC.
  • 5 projectes SGR de la Generalitat de Catalunya, UPC.
 • Publicacions:
  • 38 articles publicats en revistes indexades JCR (dels quals, 9 en Q1 i 3 com a única autora).
  • 17 articles publicats en revistes indexades en el Scimago Journal Rank (dels quals, 1 com a única autora).
  • 5 publicacions docents.
 • Congressos:
  • 40 presentacions orals a congressos (11 de les quals com a conferenciant convidada).
  • 12 pòsters a congressos.
  • Organitzadora en 4 congressos.
 • Direcció de tesis doctorals: 1 tesi doctoral codirigida en curs (2016-2020), UPC.
 • 4 Treballs de Fi de Grau dirigits, UPC.
 • Editor:
 • Citacions Web of Science:
  • Total de publicacions: 36
  • h-índex: 6
  • Mitjana de citacions per element: 5.08
  • Total de vegades citat: 183
  • Total de vegades citat sense citacions pròpies: 160
  • Articles en què és citat: 119
  • Articles en què és citat sense citacions pròpies: 103
 • Pertinença a grups de recerca i societats científiques:
  • Grup de recerca C&G (Criptografia i Grafs), UdL.
  • Grup de recerca COMBGRAPH (Combinatòria, Teoria de Grafs i Aplicacions), UPC.
  • Grup de recerca: GTA (Graph Theory and Applications), University of Newcastle, Austràlia.
  • Societat Catalana de Matemàtiques.
EspLOGO
 • Sexenios: 1 Tramo de investigación 2003-2009 (2010).
 • Proyectos europeos:
  • CONNECT, RISE, H2020 MARIE SLODOWSKA-CURIE, 2017 - 2020 (48 meses), Ref. 734922, IP: Clemens Huemer (UPC).
 • Otros proyectos:
  • 1 proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación (2018-2020), Ref. MTM2017-83271-R, IP: Nacho López (UdL).
  • 7 proyectos más del Ministerio de Ciencia e Innovación (2003 – 2021), UPC.
  • 5 proyectos SGR de la Generalitat de Catalunya, UPC.
 • Publicaciones:
  • 38 artículos publicados en revistas indexadas JCR (de los cuales, 9 en Q1 y 3 como única autora).
  • 17 artículos publicados en revistas indexadas en el Scimago Journal Rank (de los cuales, 1 como única autora).
  • 5 publicaciones docentes.
 • Congresos:
  • 40 presentaciones orales en congresos (11 de los cuales como conferenciante invitada).
  • 12 pósteres a congresos.
  • Organizadora en 4 congresos.
 • Dirección de tesis doctorales: 1 tesi doctoral codirigida en curso (2016-2020), UPC.
 • 4 Trabajos de Fin de Grado dirigidos, UPC.
 • Editor:
 • Citacions Web of Science:
  • Total de publicaciones: 36
  • h-índice: 6
  • Promedio de citas por elemento: 5.08
  • Total de veces citado: 183
  • Total de veces citado sin citas propias: 160
  • Artículos en qué es citado: 119
  • Artículos en qué es citado sin citas propias: 103
 • Pertenencia a grupos de investigación i sociedades científicas:
  • Grupo de investigación C&G (Criptografía y Grafos), UdL.
  • Grupo de investigación COMBGRAPH (Combinatoria, Teoría de Grafos y Aplicaciones), UPC.
  • Grupo de investigación GTA (Graph Theory and Applications), University of Newcastle, Australia.
  • Sociedad Catalana de Matemáticas.
EngLOGO
 • 6-years complement: 1 Research complement 2003-2009 (2010).
 • European Projects:
  • CONNECT, RISE, H2020 MARIE SLODOWSKA-CURIE, 2017 - 2020 (48 months), Ref. 734922, IP: Clemens Huemer (UPC).
 • Other projects:
  • 1 project of the Ministry of Science and Innovation (2018-2020), Ref. MTM2017-83271-R, Main Researcher (MR): Nacho López (UdL).
  • 7 more projects of the Ministry of Science and Innovation (2003 - 2021), UPC.
  • 5 SGR projects of the Generalitat de Catalunya, UPC.
 • Publications:
  • 38 articles published in JCR indexed journals (of which, 9 in Q1 and 3 as sole author).
  • 17 articles published in journals indexed in the Scimago Journal Rank (of which, 1 as sole author).
  • 5 teaching publications.
 • Conferences:
  • 40 oral presentations at conferences (11 of which as an invited speaker).
  • 12 posters to conferences.
  • Organizer in 4 conferences.
 • Direction of doctoral theses: 1 doctoral thesis in progress (2016-2020), UPC.
 • 4 directed undergraduate projects, UPC.
 • Editor:
  • From the web http://combinatoricswiki.org
  • From the Journal of the Indonesian Mathematical Society (JIMS).
  • Citations Web of Science:
  • Total publications: 36
  • h-index: 6
  • Average citations per item: 5.08
  • Total times cited: 183
  • Total times cited without own citations: 160
  • Cited papers: 119
  • Cited papers without own citations: 103
 • Membership of research groups and scientific societies:
  • C & G research group (Cryptography and Graphs), UdL.
  • COMBGRAPH research group (Combinatory, Graph Theory and Applications), UPC.
  • GTA research group (Graph Theory and Applications), University of Newcastle, Australia.
  • Catalan Mathematical Society.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: