Jordi Buixadera Miró

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

Jordi Buixadera Miró

Categoria/Categoría/Category:

Professor associat / Profesor asociado / Partial Time Lecturer

Àrea/Área/Area:

Organització d'empreses / Organizacion de empresas / Organization of enterprises

Departament/Departamento/Department:

Economia i Empresa / Economía y Empresa / Economy and Business

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus de Cappont. Edifici FDET. Despatx 0.19 / Campus de Cappont. Edificio FDET. Despacho 0.19Campus of Cappont. FDET Building. Office 0.19

jordi.buixadera@udl.cat

+34 973 70 33 08

Code ORCID:

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Enginyer Superior de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (1987).
 • Administració i Direcció d’Empreses (MBA) per ESADE (1992).
 • Post - grau “Direcció d’organització i sistemes d’informació” per la Universitat Pompeu Fabra, (1996).
EspLOGO
 • Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universitat Politècnica de Catalunya (1987).
 • Administración y Dirección de Empreses (MBA) por ESADE (1992).
 • Post – grado “Dirección de organitzación y sistemas de información” por la Universitat Pompeu Fabra, (1996).
EngLOGO
 • Higher Telecommunications Engineer from the Universitat Politècnica de Catalunya (1987)
 • Business Administration and Management (MBA) from ESADE (1992).
 • Postgraduate degree in “Organization Management and Information Systems” from Pompeu Fabra University, (1996).

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO

ESADE (1992 – 1995)

Professor col·laborador del Departament de Finances, impartint classes pràctiques de finances a llarg termini, estratègia financera i valoració d’empreses.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (1993 – 1994)

Professor associat del Departament d’Organització d’Empreses, impartint classes d’Administració d’Empreses a l’Escola d’Enginyers Industrials de Terrassa (Barcelona).

UNIVERSITAT POMPEU FABRA (2001-2002)

Professor col·laborador del Master d’assegurament sanitari: Medicina i assegurances sanitàries.

UNIVERSITAT DE LLEIDA (2004-   )

Professor associat del departament d’informàtica i enginyeria industrial i posteriorment del departament d’administració d’empreses i gestió econòmica de recursos naturals.

EspLOGO

ESADE (1992 – 1995)

Profesor colaborador del Departamento de Finanzas, impartiendo classes prácticas de finanzas a largo plazo, estratégia financiera y valoración de empresas.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (1993 – 1994)

Profesor asociado del Departamento de Organización de Empresas, impartiendo clases de Administración de Empresas en la “Escola d’Enginyers Industrials” de Terrassa (Barcelona).

UNIVERSITAT POMPEU FABRA (2001-2002)

Profesor colaborador del Master de seguros sanitarios: Medicina y seguros sanitarios.

UNIVERSITAT DE LLEIDA (2004-   )

Profesor asociado del departamento d’informàtica i enginyeria industrial i posteriormente del departament d’administració d’empreses i gestió econòmica de recursos naturals.

EngLOGO

ESADE (1992 - 1995)

Associate Professor in the Department of Finance, teaching practical classes in long-term finance, financial strategy and business valuation.

POLYTECHNIC UNIVERSITY OF CATALONIA (1993 - 1994)

Associate Professor of the Department of Business Organization, giving classes in Business Administration at the School of Industrial Engineers of Terrassa (Barcelona).

POMPEU FABRA UNIVERSITY (2001-2002)

Collaborating Professor of the Master of Health Insurance: Medicine and Health Insurance

UNIVERSITY OF LLEIDA (2004-)

Associate Professor in the Department of Computer Science and Industrial Engineering and later in the Department of Business Administration and Economic Management of Natural Resources.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Màster en Enginyeria Industrial
EspLOGO
 • Máster en Ingeniería Industrial
EngLOGO
 • Master 's Degree in Industrial Engineering

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
EspLOGO
EngLOGO

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
EspLOGO
   Darrera modificació: