Josep M. Rius Torrentó

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

 Josep M. Rius Torrentó

Categoria/Categoría/Category:

Professor Agregat / Profesor Agregado / Associate Professor

Àrea/Área/Area:

Organització d'Empreses / Organización de Empresas / Bussines Organization

Departament/Departamento/Department:

Economia i Empresa / Economía y Empresa / Economy and Business

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus d'Igualada. Despatx 02 / Campus de Igualada. Despacho 02 Campus of Igualada. Office 02

josep.riustorrento@udl.cat

+34 973 70 27 31

Code ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-2783-6230

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes, Universitat de Lleida (UDL), 2006
 • Màster en Enginyeria de Software Lliure, Universitat de Lleida (UDL), 2008
 • Enginyer en Informàtica, Universitat de Lleida (UDL), 2009
 • Diplomat en Ciències Empresarials, Universitat de Lleida (UDL), 2009
 • Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses, Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 2011
 • Llicenciat en Investigació i Tèniques de Mercat, Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 2011
 • Doctor en Informàtica, Universitat de Lleida (UDL), 2012
EspLOGO
 • Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas, Universitat de Lleida (UDL), 2006
 • Máster en Ingeniería de Software Libre, Universitat de Lleida (UDL), 2008
 • Ingeniero en Informática, Universitat de Lleida (UDL), 2009
 • Diplomado en Ciencias Empresariales, Universitat de Lleida (UDL), 2009
 • Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 2011
 • Licenciado en Investigación y Teniques de Mercado, Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 2011
 • Doctor en Informática, Universitat de Lleida (UDL), 2012
EngLOGO
 • Sc. Computer Science, Universitat de Lleida (UDL), 2006
 • Sc. Free Software Engineer, Universitat de Lleida (UDL), 2008
 • Sc. Computer Science, Universitat de Lleida (UDL), 2009
 • Sc. Bussines Administration, Universitat de Lleida (UDL), 2009
 • Sc. Bussines Administration, Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 2011
 • Sc. Marketing, Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 2011
 • PhD Computer Science, Universitat de Lleida (UDL), 2012

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Director departament I+D+i. ICG Software SL, 2012-2018
 • Professor Associat. Universitat de Lleida (UDL), 2012-2018
 • Professor Agregat. Universitat de Lleida (UDL), 2018-actualment
EspLOGO
 • Director departamento I+D+i. ICG Software SL, 2012-2018
 • Profesor Asociado. Universitat de Lleida (UDL), 2012-2018
 • Profesor Agregado. Universitat de Lleida (UDL), 2018-actualmente
EngLOGO
 • I+D+i Director. ICG Software SL, 2012-2018
 • Assistant Professor. Universitat de Lleida (UDL), 2012-2018
 • Associate Professor. Universitat de Lleida (UDL), 2018-currently

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística
EspLOGO
 • Grado en Ingeniería en Organización Industrial i Logística
EngLOGO
 • Degree Industrial Organization and Logistics Engineering

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
 • Computació Distribuïda i Paral·lela
 • Big Data
 • Responsabilitat Social Corporativa
EspLOGO
 • Computación Distribuida i Paralela
 • Big Data
 • Responsabilidad Social Corporativa
EngLOGO
 • Distributed and Parallel Computing
 • Big Data
 • Coorporate Social Responsibility

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
 • Participació en projectes de recerca darrers 5 anys:
 1. Títol: Emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes digitals (#eMOVIX).

Tipus: Ajuts de la Fundació ‘La Caixa’.

Empresa finançadora: Fundació Caixa de Pensions ‘La Caixa’.

Número de contracte: 2014ACUP 00036

Import : 77.262,23€.

Durada, des de: 2015 fins: 2017.

 1. Títol: Pensamiento computacional e ingeniería del rendimiento para aplicaciones de ciencias de la vida y medioambientales.

Tipus: Programa Nacional en Tecnologías de Servicios para la Sociedad de la Informació (TSI).

Administració finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad.

Número de projecte: TIN2014-53234-C2-2-R.

Import: 102.124,00€.

Durada, des de: 2015 fins: 2018.

 1. Títol: Aprovechando los nuevos paradigmas de cómputo para los retos de la sociedad digital.

Tipus: Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias (AGL).

Administració finançadora: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Número de projecte: TIN2017-84553-C2-2-R.

Import : 234.861,00€.

Durada, des de: 2018 fins: 2020.

 

 • Publicacions (les 5 darreres/més importants):
 1. Jordi Mateo; Francesc Solsona; Jordi Vilaplana, Ivan Teixidó; Josep Rius. CART, a Decision SLA Model for SaaS Providers to Keep QoS Regarding Availability and Performance IEEE Access, 7:38195-38204. 2019.
 2. Jordi Vilaplana; Francesc Solsona; Francesc Abella; Josep Cuadrado; Ivan Teixidó; Jordi Mateo; Josep Rius. H-PC: A Cloud Computing Tool for Supervising Hypertensive Patients. Journal of Supercomputing 2015, vol. 1, p. 1-12
 3. Jordi Vilaplana, Francesc Solsona, Ivan Teixidó, Jordi Mateo, Francesc Abella, Josep Rius. A queuing theory model for cloud computing. Journal of Supercomputing 2014, vol. 69, num. 1, p. 492-507.
 4. Jordi Vilaplana; Francesc Solsona; Ivan Teixido; Jordi Mateo; Josep Rius; Francesc Abella. A Green Scheduling Policy for Cloud Computing. Lecture Notes in Computer Science, 2014, vol. 8907, p. 26-35.
 5. Josep Sentís, Francesc Solsona, Damià Castellà, Josep Rius. DisCoP2P: an efficient P2P computing overlay. Journal of Supercomputing 2014, vol. 68, num. 2, p. 557-573.
EspLOGO
 • Participación en proyectos de investigación últimos 5 años:
 1. Título: Emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes digitals (#eMOVIX).

Tipo: Ayudas de la Fundación ‘La Caixa’.

Empresa financiadora: Fundación Caixa de Pensions ‘La Caixa’.

Número de proyecto: 2014ACUP 00036

Importe: 77.262,23€.

Duración, desde: 2015 hasta: 2017.

 1. Título: Pensamiento computacional e ingeniería del rendimiento para aplicaciones de ciencias de la vida y medioambientales.

Tipo: Programa Nacional en Tecnologías de Servicios para la Sociedad de la Información (TSI).

Administración financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad.

Número de proyecto: TIN2014-53234-C2-2-R.

Importe: 102.124,00€.

Duración, desde: 2015 hasta: 2018.

 1. Título: Aprovechando los nuevos paradigmas de cómputo para los retos de la sociedad digital.

Tipo: Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias (AGL).

Administración financiadora: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Número de proyecto: TIN2017-84553-C2-2-R.

Importe: 234.861,00€.

Duración, desde: 2018 hasta: 2020.

 

 • Publicaciones (las 5 últimas/más importantes):
 1. Jordi Mateo; Francesc Solsona; Jordi Vilaplana, Ivan Teixidó; Josep Rius. CART, a Decision SLA Model for SaaS Providers to Keep QoS Regarding Availability and Performance IEEE Access, 7:38195-38204. 2019.
 2. Jordi Vilaplana; Francesc Solsona; Francesc Abella; Josep Cuadrado; Ivan Teixidó; Jordi Mateo; Josep Rius. H-PC: A Cloud Computing Tool for Supervising Hypertensive Patients. Journal of Supercomputing 2015, vol. 1, p. 1-12
 3. Jordi Vilaplana, Francesc Solsona, Ivan Teixidó, Jordi Mateo, Francesc Abella, Josep Rius. A queuing theory model for cloud computing. Journal of Supercomputing 2014, vol. 69, num. 1, p. 492-507.
 4. Jordi Vilaplana; Francesc Solsona; Ivan Teixido; Jordi Mateo; Josep Rius; Francesc Abella. A Green Scheduling Policy for Cloud Computing. Lecture Notes in Computer Science, 2014, vol. 8907, p. 26-35.
 5. Josep Sentís, Francesc Solsona, Damià Castellà, Josep Rius. DisCoP2P: an efficient P2P computing overlay. Journal of Supercomputing 2014, vol. 68, num. 2, p. 557-573.
EngLOGO
 • Project participations in the last 5 years:
 1. Title: Emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes digitals (#eMOVIX).

Type: Ayudas de la Fundación ‘La Caixa’.

Funding: Fundación Caixa de Pensions ‘La Caixa’.

Number: 2014ACUP 00036

Amount: 77.262,23€.

From: 2015 to: 2017.

 1. Title: Pensamiento computacional e ingeniería del rendimiento para aplicaciones de ciencias de la vida y medioambientales.

Type: Programa Nacional en Tecnologías de Servicios para la Sociedad de la Información (TSI).

Funding: Ministerio de Economía y Competitividad.

Number: TIN2014-53234-C2-2-R.

Amount: 102.124,00€.

From: 2015 to: 2018.

 1. Title: Aprovechando los nuevos paradigmas de cómputo para los retos de la sociedad digital.

Type: Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias (AGL).

Funding: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Number: TIN2017-84553-C2-2-R.

Amount: 234.861,00€.

From: 2018 to: 2020.

 

 • Publications (last 5/more important):
 1. Jordi Mateo; Francesc Solsona; Jordi Vilaplana, Ivan Teixidó; Josep Rius. CART, a Decision SLA Model for SaaS Providers to Keep QoS Regarding Availability and Performance IEEE Access, 7:38195-38204. 2019.
 2. Jordi Vilaplana; Francesc Solsona; Francesc Abella; Josep Cuadrado; Ivan Teixidó; Jordi Mateo; Josep Rius. H-PC: A Cloud Computing Tool for Supervising Hypertensive Patients. Journal of Supercomputing 2015, vol. 1, p. 1-12
 3. Jordi Vilaplana, Francesc Solsona, Ivan Teixidó, Jordi Mateo, Francesc Abella, Josep Rius. A queuing theory model for cloud computing. Journal of Supercomputing 2014, vol. 69, num. 1, p. 492-507.
 4. Jordi Vilaplana; Francesc Solsona; Ivan Teixido; Jordi Mateo; Josep Rius; Francesc Abella. A Green Scheduling Policy for Cloud Computing. Lecture Notes in Computer Science, 2014, vol. 8907, p. 26-35.
 5. Josep Sentís, Francesc Solsona, Damià Castellà, Josep Rius. DisCoP2P: an efficient P2P computing overlay. Journal of Supercomputing 2014, vol. 68, num. 2, p. 557-573.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: