Luisa F. Cabeza Fabra

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

Luisa F. Cabeza Fabra

Categoria/Categoría/Category:

Catedràtic laboral / Catedrático laboral / Full professor (non-public servant)

Àrea/Área/Area:

Màquines i Motors Tèrmics / Máquinas y Motores Térmicos / Thermal engines

Departament/Departamento/Department:

Enginyeria Industrial i de l'Edificació / Ingeniería Industrial y de la Edificación / Industrial and Building Engineering

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus de Cappont. Edifici CREA. Despatx 0.33 / Campus de Cappont. Edificio CREA. Despacho 0.33Campus of Cappont. CREA Building. Office 0.33

luisaf.cabeza@udl.cat

+34 973 00 35 76

Code ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-5086-872X

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Enginyer Químic i Enginyer Industrial
 • Màster en Gestió de l’Empresa Industrial
 • Doctor en Enginyeria Industrial
EspLOGO
 • Ingeniería Química e Ingeniería Industrial
 • Máster en Gestión de la Empresa Industrial
 • Doctor en Ingeniería Industrial
EngLOGO
 • Chemail engineer and Industrial engineer
 • Master in Industrail Management
 • PhD on Industrial Engineering

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Enginyeria Mecànica
 • Grau en Enginyeria Electrònica i Automàtica
 • Grau en Enginyeria d’Energia i Sostenibilitat
 • Màster en Enginyeria Industrial
EspLOGO
 • Grado en Ingeniería Mecánica
 • Grado en Ingeniería Electrónica y Automática
 • Grado en Ingeniería de Energía y Sostenibilidad
 • Máster en Ingeniería Industrial
EngLOGO
 • Mechanical Engineering
 • Electronic Engineering
 • Energy Engineering
 • Master in Industrial Engineering

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
 • Directora de centre de recerca propi INSPIRES
EspLOGO
 • Directora del centro de investigación propio INSPIRES
EngLOGO
 • Director of the research center INSPIRES

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
 • Energia
EspLOGO
 • Energia
EngLOGO
 • Energy

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO

Projectes europeus:

 • Innova MicroSOLAR
 • HYBUILD
 • SWS-Heating
 • REHIB
 • InhibeTES
 • Sol Bio-Rev

Projectes nacionals:

 • Pla nacional MATCE
 • Projecte CDTI amb CRISTEC
 • Projecte CDTI amb CASALS
 • Projecte Innotec ACCIO amb Intech 3D

Publicat més de 300 articles amb impacte

EspLOGO

Proyectos europeos:

 • Innova MicroSOLAR
 • HYBUILD
 • SWS-Heating
 • REHIB
 • InhibeTES
 • Sol Bio-Rev

Proyectos nacionales:

 • Plan nacional MATCE
 • Proyecto CDTI con CRISTEC
 • Proyecto CDTI con CASALS
 • Proyecto Innotec ACCIO con Intech 3D

Publicado más de 300 artículos con impacto

EngLOGO

European projects:

 • Innova MicroSOLAR
 • HYBUILD
 • SWS-Heating
 • REHIB
 • InhibeTES
 • Sol Bio-Rev

National projects:

 • Nacional project MATCE
 • CDTI project with CRISTEC
 • CDTI project with CASALS
 • Project Innotec ACCIO with Intech 3D

Published moret han 300 paper with impact

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: