Roberto García González

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

 Roberto García González

Categoria/Categoría/Category:

Professor Agregat / Profesor Agregado / Associate professor

Àrea/Área/Area:

Llenguatges i Sistemes Informàtics / Lenguajes y Sistemas Informáticos / Programming Languages and Computer Systems

Departament/Departamento/Department:

Enginyeria Informàtica i Disseny Digital / Ingeniería Informática y Diseño Digital / Computer Engineering and Digital Design

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus de Cappont. Edifici EPS. Despatx 3.15 / Campus de Cappont. Edificio EPS. Despacho 3.15Campus of Cappont. EPS Building. Office 3.15

roberto.garcia@udl.cat

+34 973 70 27 42

Code ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-2207-9605

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Enginyer en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 2000.
 • Màster en Comerç Electrònic per La Salle Barcelona, 2001.
 • Doctor en Informàtica i Comunicació Digital per la Universitat Pompeu Fabra, 2006

 

Altres activitats de formació

Nom de l'activitat

Curs Acadèmic / Any

Durada

Centre / Lloc de realització

Ethereum Blockchain Developer Program

2018

150 hores

Consensys Academy (online)

Copyright Law

2018

60 hores

Harvard Law School (online)

Big Data, Scalable Machine Learning and Big Data with Apache Spark

2015

150 hores

BerkleyX, EdX (online)

Human Computer Interaction

2012

50 hores

Stanford, Coursera (online)

 

EspLOGO
 • Ingeniero en Informática por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 2000.
 • Máster en Comercio Electrónico por La Salle Barcelona, 2001.
 • Doctor en Informática y Comunicación Digital por la Universitat Pompeu Fabra, 2006

 

Otras actividades de formación

Nombre de la actividad

Curso Academico / Año

Duración

Centro / Lugar de realización

Ethereum Blockchain Developer Program 2018 150 horas Consensys Academy (online)

Copyright Law

2018

60 horas

Harvard Law School (online)

Big Data, Scalable Machine Learning and Big Data with Apache Spark

2015

150 horas

BerkleyX, EdX (online)

Human Computer Interaction

2012

50 horas

Stanford, Coursera (online)

 

EngLOGO
 • Computer Science from Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 2000.
 • Master E-Commerce from La Salle Barcelona, 2001.
 • PhD Computer Science and Digital Communication from Universitat Pompeu Fabra, 2006

 

Other training activities

Activity name

Academic course / Year

Duration

Center / Place of development

Ethereum Blockchain Developer Program

2018

150 hours

Consensys Academy (online)

Copyright Law

2018

60 hours

Harvard Law School (online)

Big Data, Scalable Machine Learning and Big Data with Apache Spark

2015

150 hours

BerkleyX, EdX (online)

Human Computer Interaction

2012

50 hours

Stanford, Coursera (online)

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Analista / Programador, Gala Communication SL, 1998-1999.
 • Tècnic de Suport a la Recerca, Universitat Pompeu Fabra, 1999-2005.
 • Professor Associat, Universitat Pompeu Fabra, 2001-2005.
 • Investigador i Professor Associat, Universitat de Lleida, 2006-2007.
 • Professor Lector, Universitat de Lleida, 2007-2009.
 • Professor Agregat, Universitat de Lleida, 2009-actualitat.
EspLOGO
 • Analista / Pragramador, Gala Communication SL, 1998-1999.
 • Técnico de Suporte a la Investigación, Universitat Pompeu Fabra, 1999-2005.
 • Profesor Asociado, Universitat Pompeu Fabra, 2001-2005.
 • Investigador y Profesor Asociado, Universitat de Lleida, 2006-2007.
 • Profesor Ayudante Doctor, Universitat de Lleida, 2007-2009.
 • Profesor Contratado Doctor, Universitat de Lleida, 2009-actualidad.
EngLOGO
 • Analyst / Programmer, Gala Communication SL, 1998-1999.
 • Research Assistant, Universitat Pompeu Fabra, 1999-2005.
 • Part-time Professor, Universitat Pompeu Fabra, 2001-2005.
 • Researcher and Part-time Professor, Universitat de Lleida, 2006-2007.
 • Assistant Professor, Universitat de Lleida, 2007-2009.
 • Associate Professor, Universitat de Lleida, 2009-currently.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau d’Enginyeria Informàtica
 • Doble grau d’Informàtica i Administració i Direcció d’Empreses
 • Màster d’Enginyeria Informàtica
EspLOGO
 • Grado en Ingeniería Informática
 • Doble grado en Informática y Administración y Dirección de Empresas
 • Máster en Ingeniería Informática
EngLOGO
 • Degree in Computer Engineering
 • Double Degree in Computer Engineering and Business Administration and Management
 • Master in Computer Engineering

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
 • Director Centre Recerca de Tecnologies Sostenibles (CRETESOS), 2010-2012
EspLOGO
 • Director Centro Investigación en Tecnologías Sostenibles (CRETESOS), 2010-2012
EngLOGO
 • Director Research Centre on Sustainable Technologies (CRETESOS), 2010-2012

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
 • Web 3.0, Web Semàntica, Blockchain, Dades Enllaçades, Dades Obertes, Ontologies, Enginyeria del Coneixement
 • Gestió de Continguts Audiovisuals, Gestió de la Propietat Intel·lectual
 • Usabilitat, Experiència de Usuari, Interacció Persona-Ordinador, Arquitectura de la Informació
EspLOGO
 • Web 3.0, Web Semántica, Blockchain, Datos Enlazados, Datos Abiertos, Ontologías, Ingeniería del Conocimiento
 • Gestión de Contenidos Audiovisuales, Gestión de la Propiedad Intelectual
 • Usabilidad, Experiencia de Usuario, Interacción Persona-Ordenador, Arquitectura de la Información
EngLOGO
 • Web 3.0, Semantic Web, Blockchain, Linked Data, Open Data, Ontology, Knowledge Engineering
 • Multimedia Content Management, Copyright Management
 • Usability, User Experience, Human-Computer Interaction, Information Architecture

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO

Mesures producció de recerca: https://publons.com/researcher/2888938/roberto-garcia/metrics/

Projectes europeus:

 • InVID, In Video Veritas. Verification of Social Media Video Content for the News Industry. H2020, European Commission, 2016-2018.
 • MedISys Media Monitoring for Plant Health Threats Identification and Reporting. European Food Safety Authority, 2013-2016.
 • MediaMixer, Community Set-up and Networking for the Remixing of Online Media Fragments. FP7, European Commission, 2012-2014.

Publicacions destacades:

 • Subirats, L., Gil, R., & García, R. (2019). Personalization of Ontologies Visualization: Use Case of Diabetes. In Current Trends in Semantic Web Technologies: Theory and Practice (pp. 3-24). Springer.
 • Blanch, A., García, R., Planes, J., Gil, R., Balada, F., Blanco, E., & Aluja, A. (2017). Ontologies About Human Behavior. European Psychologist, 22, 180-197.
 • López-Gil, J. M., Gil, R., & García, R. (2016). Web ontologies to categorialy structure reality: representations of human emotional, cognitive, and motivational processes. Frontiers in psychology, 7, 551.
 • Alomar, O., Batlle, A., Brunetti, J. M., García, R., Gil, R., Granollers, T., ... & Virgili‐Gomà, J. (2016). Development and testing of the media monitoring tool MedISys for the monitoring, early identification and reporting of existing and emerging plant health threats. EFSA Supporting Publications, 13(12).
 • García, R., Gil, R., Gimeno, J. M., Bakke, E., & Karger, D. R. (2016). BESDUI: a benchmark for end-user structured data user interfaces. In International Semantic Web Conference (pp. 65-79). Springer.
EspLOGO

Medidas producción investigadora: https://publons.com/researcher/2888938/roberto-garcia/metrics/

Proyectos europeos:

 • InVID, In Video Veritas. Verification of Social Media Video Content for the News Industry. H2020, European Commission, 2016-2018.
 • MedISys Media Monitoring for Plant Health Threats Identification and Reporting. European Food Safety Authority, 2013-2016.
 • MediaMixer, Community Set-up and Networking for the Remixing of Online Media Fragments. FP7, European Commission, 2012-2014.

Publicaciones destacadas:

 • Subirats, L., Gil, R., & García, R. (2019). Personalization of Ontologies Visualization: Use Case of Diabetes. In Current Trends in Semantic Web Technologies: Theory and Practice (pp. 3-24).
 • Blanch, A., García, R., Planes, J., Gil, R., Balada, F., Blanco, E., & Aluja, A. (2017). Ontologies About Human Behavior. European Psychologist, 22, 180-197.
 • López-Gil, J. M., Gil, R., & García, R. (2016). Web ontologies to categorialy structure reality: representations of human emotional, cognitive, and motivational processes. Frontiers in psychology, 7, 551.
 • Alomar, O., Batlle, A., Brunetti, J. M., García, R., Gil, R., Granollers, T., ... & Virgili‐Gomà, J. (2016). Development and testing of the media monitoring tool MedISys for the monitoring, early identification and reporting of existing and emerging plant health threats. EFSA Supporting Publications, 13(12).
 • García, R., Gil, R., Gimeno, J. M., Bakke, E., & Karger, D. R. (2016). BESDUI: a benchmark for end-user structured data user interfaces. In International Semantic Web Conference (pp. 65-79). Springer.
EngLOGO

Research outputs metrics:
https://publons.com/researcher/2888938/roberto-garcia/metrics/

 

European Projects:

 • InVID, In Video Veritas. Verification of Social Media Video Content for the News Industry. H2020, European Commission, 2016-2018.
 • MedISys Media Monitoring for Plant Health Threats Identification and Reporting. European Food Safety Authority, 2013-2016.
 • MediaMixer, Community Set-up and Networking for the Remixing of Online Media Fragments. FP7, European Commission, 2012-2014.

Most Relevant Publications:

 • Subirats, L., Gil, R., & García, R. (2019). Personalization of Ontologies Visualization: Use Case of Diabetes. In Current Trends in Semantic Web Technologies: Theory and Practice (pp. 3-24). Springer.
 • Blanch, A., García, R., Planes, J., Gil, R., Balada, F., Blanco, E., & Aluja, A. (2017). Ontologies About Human Behavior. European Psychologist, 22, 180-197.
 • López-Gil, J. M., Gil, R., & García, R. (2016). Web ontologies to categorialy structure reality: representations of human emotional, cognitive, and motivational processes. Frontiers in psychology, 7, 551.
 • Alomar, O., Batlle, A., Brunetti, J. M., García, R., Gil, R., Granollers, T., ... & Virgili‐Gomà, J. (2016). Development and testing of the media monitoring tool MedISys for the monitoring, early identification and reporting of existing and emerging plant health threats. EFSA Supporting Publications, 13(12).
 • García, R., Gil, R., Gimeno, J. M., Bakke, E., & Karger, D. R. (2016). BESDUI: a benchmark for end-user structured data user interfaces. In International Semantic Web Conference (pp. 65-79). Springer.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: