ESQUEMA DE TERMINIS I REQUISITS PER PRESENTAR EL TFG/TFM

ESQUEMA DE TERMINIS I REQUISTS PER PRESENTAR EL TFG / TFM

EN AQUEST ENLLAÇ POTS TROBAR EL PROCEDIMENT COMPLET

ORDRE EN EL QUAL S'HAN DE FER LES GESTIONS

           TERMINIS           

REQUISITS
P
er fer cadascuna de les gestions és imprescindible haver formalitzat totes les anteriors.

PROPOSTA

 

 

* Matrícula 1r termini: fins al 20 de setembre.

* Matrícula 2n termini: fins al 5 de febrer.

 

* Tenir un 40% dels crèdits de la titulació aprovats a les titulacions de Màster.

* Tenir un 75% dels crèdits de la titulació aprovats a les titulacions de Grau.

* Tenir un 75% dels crèdits de la titulació aprovats a la Doble titulació GEI-ADE

 * Emplenar aquest imprés i, des del correu de la UdL de l'estudiant, enviar-lo al teu director/codirectors del TFG/TFM perquè el revisin i li donin el vist-i-plau.

MATRICULACIÓ

 

 *En el termini publicat per a cada curs.

*Tenir presentada la proposta de TFG/TFM. 

SI NO S'HA FET ABANS, QUAN ES FACI EL DIPÒSIT DEL TREBALL DE FINAL DE GRAU CAL ACREDITAR EL NIVELL D'UNA TERCERA LLENGUA, D'ACORD AMB LES NORMATIVES VIGENTS

PER FER EL DIPÒSIT DEL TFG/TFM, CAL SEGUIR EL SEGÜENT PROCEDIMENT:

DIPÒSIT DEL TFG/TFM

 

 

 

 

 

 

*5 dies hàbils abans de la data de lectura

 

Dates límit per al curs 2019-2020:

- Juliol: fins al dia 10

- Setembre: fins al dia 8

 

Desde l'adreça de correu de la UdL de l'estudiant, cal enviar a la Secretaria de l'EPS:

* Una còpia digital del treball en format PDF. Si aquest document porta associats fitxers adjunts, tots els fitxers s'han d'enviar comprimits en format TGZ, ZIP o RAR

* Un resum del TFG/TFM en format PDF, seguint aquesta plantilla. (Al correu ha de constar el nom i els cognoms de l'estudiant)

(Si el document del TFG/TFM excedeix la mida màxima permesa d'enviament del correu UdL, haureu d’utilitzar qualsevol de les plataformes d’emmagatzematge al núvol existents (Dropbox, OneDrive, Google Drive, Box, Icloud Drive, ...) per enviar-lo mitjançant un enllaç de descàrrega.)

L'estudiant i el director/directors de treball emplenen i signen la segënt documentació i al fan arribar, en paper, a la Secretaria de l'EPS:

1 - Breu memòria descriptiva del Treball omplint aquest model. Inclou l'autorització d'estudiant i director per dipositar una còpia del treball al repositori Institucional de la UdL i a RECERCAT.  Si s'autoritza, també s'ha d'emplenar aquest document si l'autor del treball es només un, o aquest document, si hi ha més d'un autor.

2 - Acceptació o renúncia a presentar-se a un dels premis de TFG-TFM que atorga l'EPS, emplenant aquest document.

* El director/codirector del Treball ha d'emplenar la proposta del tribunal i enviar-la a l'estudiant i al coordinador de la titulació.

* Si el coordinador de la titulació hi dona el vist-i-plau, l'envia, des de el seu correu de la UdL, a la Secretaria:

Es considerarà fet el dipòsit del TFG/TFM un cop fets tots els trànmits anteriors correctament. Després, la Secretaria de l'EPS enviarà una còpia del Treball en format PDF, amb els fitxers associats, si n'hi ha, al director/directors del Treball, al coordinador de la titulació i als membres del tribunal

 PRESENTACIÓ DEL TFG/TFM

Graus i Màsters: Des de l'1 d'octubre
fins al 15 de setembre

Doble titulació GEI-ADE: Des de l'1 d'octubre fins al 15 de juliol


(Sempre dins dels períodes
lectius del curs)

D'ACORD AMB LES NORMATIVES VIGENTS, PER PODER FER LA LECTURA DEL TFG/TFM, CAL:


*Graus:Tenir totes les assignatures superades dels cursos anteriors i tenir cursades o superades les assignatures de 4t curs.

*Màsters: Haver superat totes les assignatures obligatòries de la titulació.

*Doble titulació GEI-ADE: Tenir 1r, 2n i 3r curs superats, un màxim de 18 crèdits pendents de 4t curs, i totes les assignatures de 5è curs superades o matriculades.

* Cal descarregar l'arxiu a l'ordinador, omplir les dades que falten i guardar l'arxiu de nou (per no tenir problemes per emplenar i guardar aquest document, cal que tingueu instal·lat l'Adobe Reader a partir de la versió 10.0)

Tots els correus s'han d'enviar des del correu UdL dels implicats.

En tots els enviaments per correu electrònic cal que l'assumpte del missatge contingui el nom i els cognoms de l'alumne.

Tots els implicats han de guardar còpies dels correus electrònics enviats, amb la documentació adjunta