Curs Zero de Matemàtiques per a l'Enginyeria (Lleida)

 Descarregar Pdf

Fitxa

TÍTOL: Curs zero de matemàtiques per a l’enginyeria

DATES CURS:  Del 4 al 8 de setembre de 2023

DURADA: 20 hores

HORARI:  De 15:00h a 19:00h

LLOC: Aula 0.05 EPS – Campus de Cappont  (C. Jaume II, 69 - Lleida)

PREU: 40€

Matrícula (*)

PERIODE DE MATRÍCULA: Del 14 al 31 de juliol de 2023

LLOC DE MATRÍCULA: Seu Electrònica UdL

INFORMACIÓ I CONSULTES: Secretaria acadèmica de l’EPS (Jaume II, 69)

 

* El curs no s’oferirà si no hi ha un mínim de 15 alumnes matriculats

Objectiu

Les assignatures de matemàtiques estan presents en totes les titulacions d’enginyeria i arquitectura tècnica. Són assignatures que, pel seu caràcter fonamental i transversal, es consideren imprescindibles per cursar assignatures posteriors més especialitzades. En l’actualitat,  l’accés dels estudiants de nou ingrés als estudis de grau és molt divers, i per aquest motiu els nivells de  coneixements bàsics en matemàtiques són ben diferents.

Així doncs, l’objectiu principal del curs és el de revisar i refrescar conceptes de matemàtiques ja presentats en el Batxillerat, per tal d’igualar els nivells de coneixement en aquest àmbit i, per tant, garantir un seguiment adequat de les assignatures de matemàtiques de primer curs de les titulacions de grau de l’Escola Politècnica Superior (EPS) de Lleida:

 • Arquitectura Tècnica i Edificació
 • Enginyeria Informàtica
 • Enginyeria Mecànica
 • Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat

A qui va adreçat?

 • Estudiants que provenen de Cicles Formatius de Grau Superior i accedeixen a qualsevol de les titulacions de grau de l’EPS.
 • Estudiants que provenen de Batxillerat en Humanitats i Ciències Socials i accedeixen als estudis de les titulacions de grau de l’EPS.
 • Qualsevol estudiant de nou ingrés que accedeixi a qualsevol titulació de grau de l’EPS i vulgui reforçar els seus coneixements de matemàtiques.

Els estudiants de nou ingrés podran realitzar un test d’autodiagnosi, per avaluar el seu nivell i, per tant, la conveniència de matricular-se en aquest curs.

Professorat

Coordinador del curs: Dr. Jaume Giné

Professorat del curs: Dr. Eduardo Soto (Departament de matemàtiques de la Universitat de Lleida).

Estructura i Metodologia

El curs s’imparteix durant 20 hores durant el mes de setembre.

El curs s’organitza en 5 sessions de 4 hores.

L’enfoc és eminentment pràctic. En cadascuna de les sessions s’abordarà un dels temes del programa, presentant primer, i breument, els coneixements teòrics bàsics, per abordar tot seguit el plantejament i resolució de problemes a l’aula (bé individualment o en grup). 

Programa

Expressions algebraiques, equacions i polinomis

 • Fraccions, potències, arrels i logaritmes
 • Binomi de Newton
 • Equacions de 2n grau i biquadrades
 • Equacions exponencials i logarítmiques
 • Inequacions
 • Operacions amb polinomis
 • Factorització d’un polinomi

Trigonometria plana

 • Mesures d’angles: graus i radians
 • Raons trigonomètriques
 • Reducció a les raons trigonomètriques d’angles del primer quadrant.
 • Identitats trigonomètriques.
 • Raons trigonomètriques de la suma d’angles, angle doble, angle meitat i transformacions entre sumes i productes.

Funcions

 • Conceptes bàsics: domini, recorregut
 • Límits de funcions i càlcul d’asímptotes
 • Funcions polinòmiques
 • Funcions sinus, cosinus i tangent
 • Funcions exponencial i logarítmica
 • Valor absolut d’una funció

Derivades

 • Definició
 • Càlcul de derivades, regles de derivació i regla de la cadena
 • Estudi i representació gràfica de funcions (extrems relatius, punts d’inflexió, concavitat, convexitat)
 • Problemes d’optimització

Integrals

 • Càlcul de primitives immediates
 • Integració per parts
 • Integració per canvi de variable
 • Integració de fraccions racionals
 • Integral definida

Àlgebra lineal

 • Matrius i determinants
 • Resolució de sistemes
 • Interpretació geomètrica del sistemes i de la seva solució

 

 

 

Nom
Escola Politècnica Superior
Ciutat
Lleida
Adreça

Jaume II, 69

   Darrera modificació: