Jordi Gervas Arruga

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

jordi gervas

Nom/Nombre/Name:

 Jordi Gervas Arruga

Categoria/Categoría/Category:

 Professor associat / Profesor asociado / Partial Time Lecturer

Àrea/Área/Area:

Arquitectura i Tecnologia de Computadors / Arquitectura y Tecnología de Computadores / Architecture and Technology of Computers

Departament/Departamento/Department:

Enginyeria Informàtica i Disseny Digital / Ingeniería Informática y Diseño Digital / Computer Engineering and Digital Design

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus de Cappont. Edifici EPS. Despatx 1.06 / Campus de Cappont. Edificio EPS. Despacho 1.06Campus of Cappont. EPS Building. Office 1.06

jordi.gervas@udl.cat

+34 973 70 27 20

Code ORCID:

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • 2021 - Màster en Direcció d’empreses, UOC
 • 2018 - Màster en creativitat, Brother BCN Escola de creatius
 • 2012 - Expert en Programació de dispositius Android i iOS, UNED
 • 2012 - Postgrau en Postprodució Audiovisual Avançada, UPC.
 • 2012 - Postgrau en Tecnologies Business Intelligence: disseny i implementació, UOC.
 • 2011 - Graduat Multimèdia, UOC . Especialitat Tecnologia.
 • 2007 - Enginyeria Informàtica, UOC. Especialitat en Gestió avançada de les dades i del coneixement.
 • 2001 - Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes, Universitat de Lleida.
EspLOGO
 • 2021 - Máster universitario en Dirección de empresas, UOC
 • 2018 - Máster propio en creatividad publicitaria, Brother BCN Escuela de creativos
 • 2012 - Experto en Programación de dispositivos Android e iOS, UNED
 • 2012 - Postgrado en Postproducción Audiovisual Avanzada, UPC.
 • 2012 - Postgrado en Tecnologías Business Intelligence: diseño e implementación, UOC.
 • 2011 - Grado en Multimedia, UOC . Especialidad Tecnología.
 • 2007 - Ingeniería Informática, UOC. Especialidad en gestión avanzada de datos y del conocimiento.
 • 2001 - Ingeniería Técnica Informática de Sistemas, Universitat de Lleida.

 

EngLOGO
 • 2021 - Master in Business Management, UOC
 • 2018 - Master in Creativity, Brother BCN School of Creatives
 • 2012 - Expert in Programming of Android and iOS devices, UNED
 • 2012 - Postgraduate in Advanced Audio visual Postproduction, UPC.
 • 2012 - Postgraduate in Business Intelligence Technologies: design and implementation, UOC.
 • 2011 - Graduate in Multimedia, UOC. Specialty Technology.
 • 2007 - Computer Engineering, UOC. Specialty in Advanced Data and Knowledge Management.
 • 2001 - Technical Computer Systems Engineering, University of Lleida.

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • 2016 – Actualitat.  Professor associat Universitat de Lleida.
 • Creative programming in Processing/P5.js
 • Android development products by means of Scrum methodology and Project Based Learning (PBL)
 • Distributed computing Web services (SOAP & REST)
 • 2010 – Actualitat. Col·laborador docent UOC (Professor de TFG i TFM en grau i màster multimèdia. Tutor del màster i postgrau en desenvolupament web i grau multimèdia)
 • 2001 – Actualitat. Diputació de Lleida. Enginyer de programari. Analista/programador. Gestor/dissenyador de bases de dades. Dissenyador d'aplicacions i pàgines web. Gestor de projectes. Formació als usuaris.
EspLOGO
 • 2016 – Actualidad.  Profesor asociado Universitat de Lleida.
 • Creative programming in Processing/P5.js
 • Android development products by means of Scrum methodology and Project Based Learning (PBL)
 • Distributed computing Web services (SOAP & REST)
 • 2010 – Actualidad. Colaborador docente UOC (Profesor en TFG y TFM en grado y máster multimedia. Tutor del Máster y del postgrado de desarrollo web y del grado multimedia)
 • 2001 – Actualidad. Diputació de Lleida. Ingeniero de software
 • Analista/programador. Administrador/diseñador de bases de datos. Diseñador de aplicaciones y páginas web. Gestor de proyectos. Formación a usuarios.
EngLOGO
 • 2016 – Today.  Associate Professor Universitat de Lleida.
 • Creative programming in Processing/P5.js
 • Android development products by means of Scrum methodology and Project Based Learning (PBL)
 • Distributed computing Web services (SOAP & REST)
 • 2010 – Today. Teaching collaborator UOC (Professor in TFG and TFM in multimedia master's and degree. Tutor of the Master's and postgraduate degree in web development and in multimedia degree)
 • 2001 – Today. Diputació de Lleida. Software engineer
 • Analyst/programmer. Database manager/designer. Application and web page designer. Project manager. Users training.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives
 • Màster en Enginyeria Informàtica
EspLOGO
 • Grado en Ingeniería Informática
 • Grado en Diseño Digital y Tecnologías Creativas
 • Master en Ingeniería Informática
EngLOGO
 • Degree in Computer Engineering
 • Degree in Digital Design and Creative Technologies
 • Master's Degree in Computer Engineering

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
EspLOGO

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
EspLOGO
EngLOGO

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
EspLOGO
   Darrera modificació: