Kepa Landa Maritorena

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

s200_kepa.landa

Nom/Nombre/Name:

 Kepa Landa Maritorena

Categoria/Categoría/Category:

 

Àrea/Área/Area:

 

Departament/Departamento/Department:

Enginyeria Informàtica i Disseny Digital / Ingeniería Informática y Diseño Digital / Computer Engineering and Digital Design

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

EPS - Despatx 1.17 / EPS - Despacho 1.17 / EPS - Office 1.17

kepa.landa@udl.cat

973 702 720

Code ORCID:

 https://orcid.org/0000-0001-5220-1531

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
  • Llicenciat en belles Arts per la Universitat de Castella-la Manxa.
  • Doctor en Belles Arts per la Universitat de Castella-la Manxa. Títol de la tesi: "Identificació, descripció, classificació i anàlisi d'obres basades en representació artística de dades d'activitat cerebral."
EspLOGO
  • Licenciado en bellas Artes por la Universidad de Castilla-La Mancha.
  • Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Castilla-La Mancha. Título de la tesis: "Identificación, descripción, clasificación y análisis de obras basadas en representación artística de datos de actividad cerebral."

EngLOGO
  • BA in Fine Arts from the University of Castilla-La Mancha,
  • PhD on Fine Arts from the University of Castilla-La Mancha. Thesis title: "Identification, description, classification and analysis of works based on artistic representation of brain activity data."

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO

Actualment és professor de l'Escola Politècnica Superior (Universitat de Lleida).

Ha estat professor a la Universitat Europea de Madrid (2003-2021. Anteriorment ha estat professor a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Castella-la Manxa (2010-12, 2018-20), així com a IED, ESDI, NSAD -UWCN i UOC Director del Màster en Art i Noves Tecnologies de la UEM (2003-06).

EspLOGO

En la actualidad es profesor de la Escuela Politécnica Superior (Universidad de Lleida).

Ha sido profesor en la Universidad Europea de Madrid (2003-2021. Anteriormente ha sido profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Castilla-La Mancha (2010-12, 2018-20), así como en IED, ESDI, NSAD-UWCN y UOC.  Director del Máster en Arte y Nuevas Tecnologías de la UEM (2003-06).

EngLOGO

Currently a professor at the Escuela Politécnica Superior (University of Lleida).

Previous positions: professor at the European University of Madrid (2003-2021). associate professor at the Faculty of Fine Arts of the University of Castilla-La Mancha (2010-12, 2018-20), as well as at IED, ESDI, NSAD -UWCN and UOC, Director of the UEM Master's Degree in Art and New Technologies (2003-06).

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
  • Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives
EspLOGO
  • Grado en Diseño Digital y Tecnologías Creativas
EngLOGO
  • Degree in Digital Design and Creative Technologies

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
EspLOGO

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO

Ha format part del Grup de Recerca “Internet com a camp temàtic i de recerca a les noves pràctiques artístiques” (Projecte HAR2017-82825-P) (2018-2020). Dirigit per Juan Martin Prada. Finançat per Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència, Projectes de R+D 2017.

EspLOGO

Ha formado parte del Grupo de Investigación “Internet como campo temático y de investigación en las nuevas prácticas artísticas” (Proyecto HAR2017-82825-P) (2018-2020). Dirigido por Juan Martin Prada. Financiado por Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Proyectos de I+D 2017.

EngLOGO

Previous positions Research Group "Internet as a thematic and research field in new artistic practices" (HAR2017-82825-P Project) (2018-2020). Directed by Juan Martin Prada. Funded by the State Program for the Promotion of Scientific and Technical Research of Excellence, R&D Projects 2017.

 

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO

Publicacions

-Ecotons of Connectivity. Artistics proposals in the development of the physical/digital ecotone. Landa K. (2021). Art, Images and Network Culture. Prada. J.M. (Ed.). McGraw Hill.

-Projectes artístics de visualització de dades, com a model per al desenvolupament de la competència de col·laboració interdisciplinària. Landa K. (2021). Reflexions multidisciplinàries per al tractament de la competència artística i la formació cultural. Sortit López. P.; Irisarri Juste. M.J.(Ed.). UCLM

-Com a co-editor:

- “((RAS)) Revista d'Art Sonoro” Universitat de Castella-la taca

- “Futurs emergents. Art a l'era postbiològica” Ed.Alfons El Magnanim (València).

Activitat professional:

-Coordinador General i responsable de programació d'Arteleku (2008-2009).
-Membre de l'equip del programació d'Intermediae - Mataderomadrid (2007-08).
-Coordinador de Medialabmadrid (2002-03),

Exposicions

-Audiosfera, al Museu Nacional Reina Sofia.
-Ojo al data Medialab-Prado (Madrid),
-Art Electrònic a Euskal Herria”. Museu de Ciència (Sant Sebastian),
-Anys 90 distància zero. Centre d´Art Santa Mònica (Barcelona), etc.
Diversos Festivals de Vídeo art internacionals.
Becat pel Centre Huarte d'Art Contemporani (2008).

Projectes artístics
Avis data. https://vimeo.com/126062775
VD01.6. https://vimeo.com/282179163

EspLOGO

Publicaciones
-
Ecotones of Connectivity. Artistic proposals in the development of the physical/digital ecotone. Landa K. (2021). Art, Images and Network Culture. Prada. J.M. (Ed.). McGraw Hill.
-
Proyectos artísticos de visualización de datos, como modelo para el desarrollo de la competencia de colaboración interdisciplinar. Landa K. (2021). Reflexiones multidisciplinares para el tratamiento de la competencia artística y la formación cultural.  Salido López. P.; Irisarri Juste. M.J.(Ed.). UCLM
-Como co-editor:
- “((RAS)) Revista de Arte Sonoro” Universidad de Castilla-La mancha
- “Futuros emergentes. Arte en la era postbiológica” Ed.Alfons El Magnanim (Valencia). 

Actividad profesional:

-Coordinador General y responsable de programación de Arteleku (2008-09).
-Miembro del equipo del programación de Intermediae – Mataderomadrid (2007-08).
-Coordinador de Medialabmadrid (2002-03),

Exposiciones

Ha participado en diversas exposiciones:
-Audiosfera, en el Museo Nacional Reina Sofía.
-Ojo al data Medialab-Prado (Madrid), 
-Arte Electrónico en Euskal Herria”. Museo de Ciencia (San Sebastian),
-Años 90 distancia cero. Centre de Art Santa Mónica (Barcelona), etc.
Diversos Festivales de Vídeo arte internacionales.
Becado por el Centro Huarte de Arte Contemporáneo (2008).

Proyectos artísticos
Avis data. https://vimeo.com/126062775
VD01.6. https://vimeo.com/282179163

EngLOGO

 

Recent Publications
-Ecotones of Connectivity. Artistic proposals in the development of the physical/digital ecotone. Landa K. (2021). Art, Images and Network Culture. prada. JM (Ed.). McGraw Hill.
-Artistic data visualization projects, as a model for the development of interdisciplinary collaboration skills. Landa K. (2021). Multidisciplinary reflections for the treatment of artistic competence and cultural training. Lopez left. p.; Irisarri Juste. M.J.(Ed.). UCLM

-As co-editor:
- "Emergent Futures." Ed.Alfons the Magnanim (Valencia)
- ((RAS)) Journal of Sound Art. (UCLM - Cuenca).

Other publications: http://uem.academia.edu/kepalanda

Professional activity:
-General Coordinator and head of programming at Arteleku (2008-09).
-Member of the programming team of Intermediae – Mataderomadrid (2007-08).
-Coordinator of MedialabMadrid  (2002-03) (now days called Medialab Matadero)

Exhibitions
Ha participado en diversas exposiciones:
-Audiosfera, en el Museo Nacional Reina Sofía.
-Ojo al data Medialab-Prado (Madrid), 
-Arte Electrónico en Euskal Herria”. Museo de Ciencia (San Sebastian),
-Años 90 distancia cero. Centre de Art Santa Mónica (Barcelona).
Various International Video Art Festivals.
Grant from  Centro Huarte de Arte Contemporáneo (2008).

Artist projects.
Avis data. https://vimeo.com/126062775
VD01.6. https://vimeo.com/282179163

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: