Requisits matrícula del Treball de final de Grau o de Màster

 Descarregar Pdf

ESQUEMA DE TERMINIS I REQUISITS PER PRESENTAR EL TFG/TFM

ESQUEMA DE TERMINIS I REQUISTS PER PRESENTAR EL TFG / TFM

EN AQUEST ENLLAÇ POTS TROBAR EL PROCEDIMENT COMPLET

ORDRE EN EL QUAL S'HAN DE FER LES GESTIONS

           TERMINIS           

REQUISITS
Per fer cadascuna de les gestions és imprescindible haver formalitzat totes les anteriors.

PROPOSTA

 

 

 

* S'ha de presentar, com a mínim, 10 dies abans del dia de matrícula.

 

* Tenir un 65% dels crèdits de la titulació aprovats a les titulacions de Grau de 3 anys.

* Tenir un 75% dels crèdits de la titulació aprovats a les titulacions de Grau de 4 anys i als Dobles Graus.

* Tenir un 40% dels crèdits de la titulació aprovats a les titulacions de Màster.

 * Emplenar aquest document i, des del correu d'alumne de la UdL, enviar-lo al director/codirectors del TFG/TFM perquè el revisin i li donin el vistiplau.

* Si el director/codirectors del treball hi estan d’acord l’envia per correu electrònic al coordinador de la titulació.

* Si el coordinador hi està d’acord l’envia per correu electrònic a la secretaria de l'EPS a Lleida (eps.tfg-tfm@udl.cat) / gestió acadèmica a Igualada (igualada.academic@udl.cat).

MATRICULACIÓ

* En el termini publicat per a cada curs.

* Tenir presentada la proposta de TFG/TFM.

* Ha de matricular tots els crèdits pendents per finalitzar la titulació.

SI NO S'HA FET ABANS, QUAN ES FACI EL DIPÒSIT DEL TREBALL DE FINAL DE GRAU CAL ACREDITAR EL NIVELL D'UNA TERCERA LLENGUA, D'ACORD AMB LES NORMATIVES VIGENTS

PER FER EL DIPÒSIT DEL TFG/TFM, CAL SEGUIR EL SEGÜENT PROCEDIMENT:

DIPÒSIT DEL TFG/TFM

 

 

   

 

 

 

* Com a mínim, 5 dies hàbils abans de la data de defensa.

 

Dates límit per al curs 2023-2024:

- Juny / juliol:

  • TFG integrat de GEI-ADE i GEOIL-ADE: fins al dia 21 de juny.
  • Resta de TFG's i TFM's de l'EPS: fins al dia 8 de juliol.

- Setembre:

  • TFG's de l'EPS (excepte TFG integrat de GEI-ADE i GEOIL-ADE): fins al dia 6 de setembre.
  • TFM's: fins al dia 20 de setembre.

L’estudiant envia, des del correu d’alumne de la UdL, a la secretaria de l'EPS a Lleida (eps.tfg-tfm@udl.cat) / gestió acadèmica a Igualada (igualada.academic@udl.cat), amb còpia al director/codirectors del treball:

* Una còpia digital del treball en format PDF. Si aquest document porta associats fitxers adjunts, tots els fitxers s'han d'enviar comprimits en format TGZ, ZIP o RAR. També es pot fer arribar amb un enllaç a un fitxer emmagatzemat al núvol.

* Un resum del TFG/TFM en format PDF, seguint aquesta plantilla.

A l’assumpte del correu ha de constar el nom i els cognoms de l'estudiant.

L'estudiant i el director/codirector del treball emplenen i signen la següent documentació i la fan arribar, en paper, a la secretaria de l'EPS a Lleida / gestió acadèmica a Igualada:

* Breu memòria descriptiva del treball per dipositar-lo a la Biblioteca emplenant aquest document.

* Autorització d'estudiant i director per dipositar una còpia del treball al repositori Institucional de la UdL i a RECERCAT.  Si s'autoritza, s'ha d'emplenar aquest document si l'autor del treball es només un, o aquest document, si hi ha més d'un autor.

* Acceptació o renúncia a presentar-se a un dels premis de TFG-TFM que atorga l'EPS, emplenant aquest document.

* El director/codirector del treball ha d'emplenar la proposta del tribunal i enviar-la a l'estudiant i al coordinador de la titulació.

* Si el coordinador de la titulació hi dona el vist-i-plau, l'envia, des de el seu correu de la UdL, a la secretaria de l'EPS a Lleida (eps.tfg-tfm@udl.cat) / gestió acadèmica a Igualada (igualada.academic@udl.cat).

Es considerarà fet el dipòsit del TFG/TFM un cop fets tots els trànmits anteriors correctament.

Des de la secretaria de l'EPS a Lleida / gestió acadèmica a Igualada es farà arribar una còpia del treball en format PDF o l'enllaç al fitxer emmagatzemat al núvol, amb els fitxers associats, si n'hi ha, al director/codirectors del treball, als membres del tribunal, amb còpia al coordinador de la titulació i a l'estudiant.

PRESENTACIÓ DEL TFG/TFM

Graus i Doble titulació de GEM-GEES: des de l'1 d'octubre fins al 15 de setembre.

Dobles titulacions de GEI-ADE i GEOIL-ADE:

  • modalitat de TFG integrat: abans del 30 de juny
  • si es presenta un TFG per a cadascuna de les titulacions:
    • defensa del TFG de la titulació d’ADE abans del 30 de juny
    • defensa del TFG de la titulació de GEI o de GEOIL fins el 15 de setembre.

Màsters: des de l'1 d'octubre fins al 30 de setembre.


(Sempre dins dels períodes
lectius del curs)

 

 

 

D'ACORD AMB LES NORMATIVES VIGENTS, PER PODER FER LA LECTURA DEL TFG/TFM, CAL:

* Graus de 4 anysTenir superades totes les assignatures de 1r, 2n i 3r curs, i tenir matriculades o superades les assignatures de 4t curs.

* Graus de 3 anys: Tenir superades totes les assignatures de 1r i 2n curs, i tenir matriculades o superades les assignatures de 3r curs.

* Dobles GrausTenir superades totes les assignatures de 1r, 2n i 3r curs, tenir un màxim de 18 crèdits pendents de 4t curs, i tenir superades o matriculades totes les assignatures de 5è curs superades o matriculades.

* Màsters: Haver superat totes les assignatures obligatòries de la titulació, inclosos els complements de formació s' n'ha de cursar.

* Cal descarregar l'arxiu a l'ordinador, emplenar les dades que falten i guardar l'arxiu de nou (per no tenir problemes per emplenar i guardar aquest document, cal que tingueu instal·lat l'Adobe Reader a partir de la versió 10.0)

Tots els correus s'han d'enviar des del correu UdL dels implicats.

En tots els enviaments per correu electrònic cal que l'assumpte del missatge contingui el nom i els cognoms de l'alumne.

Tots els implicats han de guardar còpies dels correus electrònics enviats, amb la documentació adjunta.

   Darrera modificació: