Garantia de Qualitat

 Descarregar Pdf

Garantia de Qualitat

La Garantia de la Qualitat inclou totes les activitats encaminades a comprovar i assegurar  la  qualitat dels ensenyaments desenvolupats per l'Escola Politècnica Superior, i també a generar i mantenir la confiança de l’estudiantat, el professorat i la societat.

L'Escola Politècnica Superior (EPS) ha implantat el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) de la Universitat de Lleida (UdL) per assegurar la qualitat al llarg de la vida de cada titulació. Aquest sistema es combina amb un procés cíclic d'avaluació externa de la qualitat (realitzat per l'agència de qualitat AQU Catalunya), que permet supervisar l'execució dels ensenyaments i informa la societat sobre la seva qualitat. El Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l'Acreditació dels títols oficials (VSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió.

La UdL es dota amb la seva pròpia unitat de Qualitat i Planificació Docent, que dóna suport a l'EPS en el disseny, implantació i seguiment dels programes d'avaluació i millora de la qualitat i planificació d'acord amb la política general del Vicerectorat de Qualitat i Innovació Docent.

L'EPS dona suport a la  unitat de Qualitat i Planificació Docent en el disseny, implantació i seguiment dels programes d'avaluació i millora de la qualitat i planificació d'acord amb la política general de la Universitat de Lleida.

L’EPS programa el procés d’acreditació amb una doble vessant:

  • com a part del marc de seguiment dels estudis universitaris desenvolupat per l'Agència de Qualitat Universitària (AQU) de Catalunya, i
  • en el marc de l'estratègia d'internacionalització endegat a l'EPS, es realitza un procés d'acreditació internacional amb el segell europeu EURO-INF, pel cas de les titulacions de la branca d'Informàtica, i EUR-ACE, pel cas de les titulacions de la branca d'industrial.

Els objectius de tots dos segells és assegurar uns estàndards de qualitat internacionals de les titulacions reconegudes amb els segells internacionals, reforçant els vincles i facilitant la mobilitat dels estudiants entre les institucions acreditades en aquests nivells. Cal remarcar l'enorme exigència dels esmentats estàndards, tant a nivell de qualitat dels programes formatius, infraestructures docents i de recerca, professorat, recerca, mobilitat  i ocupabilitat dels estudiants.

L'etiqueta d'EURO-INF de Qualitat es concedeix als programes del camp de la informàtica, essent l'agència europea  EQANIE (European Quality Assurance Network for Informatics Education) la responsable d'establir i definir els procediments de qualitat d'aquest nivell. EQUANIE autoritza a un conjunt d'agències de qualitat internacionals per poder certificar a les Universitats en aquest nivell. Entre aquestes agències acreditades per poder fer aquesta certificació hi ha l'agència de qualitat europea ASIIN, que va ser l'agència escollida per acreditar a l'EPS. A hores d'ara, a Espanya posseeixen el segell EURO-INF universitats com: la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Murcia, la Universitat de Oviedo i la Universitat Politècnica de València. A nivell internacional disposen d'aquesta acreditació, universitats tan prestigioses com la Hamburg University d'Alemanya, la University of Edinburgh, la Universitat de Oxford i la University of Southampton del regne Unit, entre d'altres

En la branca d'Enginyeria Industrial, el segell EUR-ACE® és un certificat concedit per una agència autoritzada per ENAEE ( European Network for the Accreditation of Engineering Education ). ENAEE és l'agència encarregada de definir uns estàndards d'acord amb els principis de qualitat, rellevància, transparència, reconeixement i mobilitat contemplats en l'Espai Europeu d'Educació Superior. Exactament igual que amb el segell EURO-INF, l'agència alemanya ASIIN ha estat l'agència que ha acreditat a l'EPS de la UdL per aquest segell. A Espanya posseeixen aquesta acreditació internacional diverses institucions com la Universidad Carlos III de Madrid, la Mondragón Universitatea, la Universidad Pontificia Comillas, la Universidad Politécnica de Valencia o l'Escola de Camins de la Universitat Politècnica de Catalunya. A nivell internacional disposen d'aquesta acreditació, universitats tan prestigioses com la University of Melbourne d'Austràlia, Universitat de Stuttgart o Hannover d'Alemanya, University of Shanghai for Science i el Politècnic de Milan d'Itàlia, entre altres.

Cal remarcar que en tots dos segells es destaquen com a punts forts de la nostra Escola:

  • L'estreta relació professors-alumnes.
  • La gran col·laboració i satisfacció dels agents implicats en els programes.
  • La implicació de l'entorn empresarial.
  • Les dobles titulacions a nivell internacional endegades.
  • La qualitat de les infraestructures docents.
  • Les metodologies proactives emprades per millorar la formació dels estudiants, com són els cursos zero d'anivellament, o la qualificació curricular.
  • Les accions tutorials.

La obtenció d'aquests segells ha permés a l'EPS reforçar la seva estratègia d'establir dobles titulacions amb universitats estrangeres de prestigi i augmentar la mobilitat, tant dels seus estudiants com d'estudiants estrangers que vulguin cursar estudis d'Enginyeria a la UdL.

A més a més, aquesta acreditació posa de manifest el bon fer que esta duent a terme l'Escola des de la seva creació, vetllant per una bona qualitat en la docència i en la recerca, i també per a que la incorporació al mercat laboral dels seus titulats sigui exitosa tant per a ells a nivell personal com per als seus empleadors.

Enllaços d'interès

   Darrera modificació:

Segells de qualitat estudis de Grau

 Descarregar Pdf
   Darrera modificació:

Segells de qualitat estudis de Màster

 Descarregar Pdf
   Darrera modificació: