Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)

 Descarregar Pdf

SGIQ

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

La Universitat de Lleida ha dissenyat un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de les titulacions (SGIQ) que ha estat certificat per AQU Catalunya. El SGIQ garanteix que una titulació és gestionada d'acord a un conjunt de procediments establerts que es revisen contínuament per tal d'identificar els aspectes que es poden millorar. Cada facultat i escola de la UdL té el seu propi SGIQ, però gran part dels procediments que en formen part són comuns a tota la universitat.

El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de l'Escola Politècnica Superior es troba recollit en:

Mapa de processos del SGIQ

Segells de Qualitat

 


       

TITULACIÓ

 AQU

INTERNACIONAL

Grau en Enginyeria Informàtica

http://www.grauinformatica.udl.cat   

La titulació en xifres

Enllaç

Enllaç

Grau en Enginyeria Mecànica

http://www.graumecanica.udl.cat

La titulació en xifres

 

Enllaç

 

Enllaç

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

https://grauelectronicaiautomatica.udl.cat

La titulació en xifres

 

Enllaç

 

Enllaç

 

Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

https://grauenergiaisostenibilitat.udl.cat

La titulació en xifres

 

Enllaç

 
 

Grau en Organització Industrial i Logística

 

Enllaç

 
 

Grau en Enginyeria Química

 

Enllaç

 
 

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

 

Enllaç

 
 

Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació

 

Enllaç

 
 

Màster en Enginyeria Informàtica

 

Enllaç

 

Enllaç

Màster en Enginyeria Industrial

Enllaç

Enllaç

Màster en Enginyeria del Cuir

Enllaç

 

 

Segells de Qualitat Internacionals

L’Escola Politècnica Superior programa el procés d’acreditació amb una doble vessant:

  • com a part del marc de seguiment dels estudis universitaris desenvolupat per l'Agència de Qualitat Universitària (AQU) de Catalunya, i
  • en el marc de l'estratègia d'internacionalització endegat a l'EPS, es realitza un procés d'acreditació internacional amb el segell europeu EURO-INF, pel cas de les titulacions de la branca d'Informàtica, i EUR-ACE, pel cas de les titulacions de la branca d'industrial.

Els objectius de tots dos segells és assegurar uns estàndards de qualitat internacionals de les titulacions reconegudes amb els segells internacionals, reforçant els vincles i facilitant la mobilitat dels estudiants entre les institucions acreditades en aquests nivells. Cal remarcar l'enorme exigència dels esmentats estàndards, tant a nivell de qualitat dels programes formatius, infraestructures docents i de recerca, professorat, recerca, mobilitat  i ocupabilitat dels estudiants.

L'etiqueta d'EURO-INF de Qualitat es concedeix als programes del camp de la informàtica, essent l'agència europea  EQANIE (European Quality Assurance Network for Informatics Education) la responsable d'establir i definir els procediments de qualitat d'aquest nivell. EQUANIE autoritza a un conjunt d'agències de qualitat internacionals per poder certificar a les Universitats en aquest nivell. Entre aquestes agències acreditades per poder fer aquesta certificació hi ha l'agència de qualitat europea ASIIN, que va ser l'agència escollida per acreditar a l'EPS. A nivell internacional disposen d'aquesta acreditació, universitats tan prestigioses com la Hamburg University d'Alemanya, la University of Edinburgh, la Universitat de Oxford i la University of Southampton del regne Unit, entre d'altres

En la branca d'Enginyeria Industrial, el segell EUR-ACE® és un certificat concedit per una agència autoritzada per ENAEE ( European Network for the Accreditation of Engineering Education ). ENAEE és l'agència encarregada de definir uns estàndards d'acord amb els principis de qualitat, rellevància, transparència, reconeixement i mobilitat contemplats en l'Espai Europeu d'Educació Superior. Exactament igual que amb el segell EURO-INF, l'agència alemanya ASIIN ha estat l'agència que ha acreditat a l'EPS de la UdL per aquest segell. A nivell internacional disposen d'aquesta acreditació, universitats tan prestigioses com la University of Melbourne d'Austràlia, Universitat de Stuttgart o Hannover d'Alemanya, University of Shanghai for Science i el Politècnic de Milan d'Itàlia, entre altres.

Cal remarcar que en tots dos segells es destaquen com a punts forts de la nostra Escola:

  • L'estreta relació professors-alumnes.
  • La gran col·laboració i satisfacció dels agents implicats en els programes.
  • La implicació de l'entorn empresarial.
  • Les dobles titulacions a nivell internacional endegades.
  • La qualitat de les infraestructures docents.
  • Les metodologies proactives emprades per millorar la formació dels estudiants, com són els cursos zero d'anivellament, o la qualificació curricular.
  • Les accions tutorials.

La obtenció d'aquests segells ha permés a l'EPS reforçar la seva estratègia d'establir dobles titulacions amb universitats estrangeres de prestigi i augmentar la mobilitat, tant dels seus estudiants com d'estudiants estrangers que vulguin cursar estudis d'Enginyeria a la UdL.

A més a més, aquesta acreditació posa de manifest el bon fer que esta duent a terme l'Escola des de la seva creació, vetllant per una bona qualitat en la docència i en la recerca, i també per a que la incorporació al mercat laboral dels seus titulats sigui exitosa tant per a ells a nivell personal com per als seus empleadors.

Enllaços d'interès

Responsables

Comissió de Qualitat

Magda Valls Marsal, Directora de l'Escola Politècnica Superior

Concepció Roig Mateu, Coordinació de qualitat de centre

Montse Espunyes Marsol, Gestora de la Qualitat i Suport a la Direcció

   Darrera modificació: