Estudiants de nou accés als màsters - Automatrícula màsters 2023-2024

COM FER L'AUTOMATRÍCULA?

 Descarregar Pdf

QUI HA DE FER AUTOMATRÍCULA

Han de fer automatrícula tots els estudiants de nou accés admesos definitivament* als màsters de l’EPS:

 * Els estudiants admesos condicionalment, perquè la documentació està incompleta, no està autenticada, o no està legalitzada, realitzaran matrícula presencial a la Secretaria en el moment de completar la documentació.

ON I QUAN ES FA L’AUTOMATRÍCULA

Tota l’automatrícula es farà accedint per Internet al següent enllaç

Estudiants admesos en el 1r termini de preinscripció: faran la matrícula del 27 al 28 de juliol de 2023

Estudiants admesos en el 2n termini de preinscripció: faran la matrícula del 26 al 27 de setembre de 2023

PER ACCEDIR AL PROGRAMA D’AUTOMATRÍCULA

Cal tenir el nom d'usuari i el password d’activació del compte d’alumne que ja teníeu amb anterioritat, o que heu creat d’acord amb les instruccions que heu rebut per correu electrònic.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR A LA SECRETARIA ABANS DEL DIA DE L’AUTOMATRÍCULA

Si teniu algun descompte:

  • Per família nombrosa:

Estudiants amb títol expedit fora de Catalunya: original i còpia o còpia autenticada del títol de família nombrosa que estigui vigent. En el cas de que no hi digui el nombre de germans o fills s’haurà d’acreditar amb un certificat del Departament de Benestar i Família.

  • Altres descomptes autoritzats pel Decret anual de preus de la Generalitat de Catalunya: original i còpia o còpia autenticada de la documentació que ho acrediti.

Si demaneu beca:

Podeu trobar tota la informació sobre beques en el següent enllaç

QUÈ HEU DE MATRICULAR

En aquests enllaços podeu trobar els codis i les assignatures que es poden matricular a la titulació:

Cal consultar els horaris a la web i comprovar que els horaris de les assignatures que voleu matricular no se solapin. És important decidir quines assignatures voleu matricular abans d’iniciar l’automatrícula.

El nombre mínim de crèdits (ECTS) a matricular per als estudiants a Temps Complet és de 60 ECTS.

Si voleu matricular menys de 60 crèdits, heu de fer una sol·licitud demanant poder matricular-vos com a estudiants a Temps Parcial. Hi haureu d'adjuntar la documentació que acrediti del motiu al·legat.

En tot cas, el mínim de crèdits a matricular és de 12 ECTS.

Recordeu que heu de matricular tots els crèdits que vulgueu cursar aquest curs acadèmic.

NORMATIVA

Podeu consultar la Normativa Acadèmica dels Màsters en aquest enllaç.

COM PAGAR LA MATRÍCULA

Per domiciliar el pagament de la matrícula necessitareu un número de compte. En aquest enllaç trobareu tota la informació per fer el pagament.

ATENCIÓ: Si la Universitat no pot cobrar l’import total o parcial de la matrícula a través del número de compte indicat per l’estudiant o a través de qualsevol altra modalitat de pagament, tornarà a enviar el rebut una segona vegada per tal que el pagui en efectiu, afegint a l’import total o parcial de la matrícula els percentatges següents:

- Des de la data de venciment i fins als dos mesos, el 5% de recàrrec.

- Entre els dos i els quatre mesos, el 10% de recàrrec.

- A partir dels quatre mesos, el 15% de recàrrec.

La Universitat notificarà a l’estudiant l’import pendent i li enviarà un document de pagament que inclourà el recàrrec inicial del 5%, que tindrà una validesa de tres mesos.

Si no us heu matriculat mai abans, o si heu canviat el número de compte corrent de la domiciliació, se us imprimirà també una ordre de pagament que heu de portar a la Secretaria, juntament amb la matrícula, signada pel titular del compte bancari.

 

TERMINIS DE MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA

Si un cop feta la matrícula us adoneu que hi ha algun error, o voleu fer una ampliació, podeu fer la modificació els dies 4 i 5 d'octubre de 2023.

La modificació es farà per Internet en el següent enllaç, igual que l’automatrícula.

 

Trobareu tota la informació general de matrícula als Màsters en aquest enllaç.

 

PER A QUALSEVOL DUBTE O PROBLEMA US PODEU ADREÇAR A LA SECRETARIA ACADÈMICA DE L’ESCOLA: 973702701 / eps.secretariacentre@udl.cat

   Darrera modificació: