Premi Edifica

 Descarregar Pdf

Aleix Prats / Francisco Torres

Aleix Prats Bosch ha estat el guanyador de la XIIIa edició del Premi Edifica que atorga el Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Lleida (CATL) en col·laboració amb l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) amb el seu treball final de grau (TFG), titulat Projecte de rehabilitació i canvi d’ús de nau avícola a granja escola a Castellnou de Seana, un treball de reconversió d'una nau agrícola en granja escola.

El premi Edifica atorga un import de 500€, més un import de 500€ en visats d’intervencions professionals al Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Lleida i 2 anys de quota de col·legiació gratuïta.

El Treball Final de Grau de l'Aleix Prats va estar tutoritzat pel professor Xavier Fermín Rodríguez i es va presentar el passat 5 de maig de 2022.

Així mateix, Francisco Torres Pastor ha estat reconeguda amb un accèssit per un projecte de “Informatización de datos en una empresa constructora”, premiat amb 250€ i amb un any de col·legiació gratuïta.

El Treball Final de Grau de Francisco Torres va estar tutoritzat pel professor Julià Coma i un director extern de l’empresa LOTO Arquitectos, Eugenio Torres i es va presentar el passat 8 de juliol de 2022.

El Jurat d'aquest premi ha estat format pels vocals de la junta Directiva del CATL, Jordi Freixa, secretari tècnic del Col·legi i Carmina Arbonés, secretària de la Junta; el coordinador del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, Julià Coma i la professora de l'EPS, Natalia Aldaz, que van reunir-se el passat 28 d'abril per tal d'escollir els projectes premiats amb l’objectiu d’estimular la confecció de TFG de qualitat, i, alhora, donar les eines per publicitar i donar a conèixer  l’alt nivell de l’alumnat

Alba Bonet / Sílvia Pérez

Alba Bonet Girón ha estat la guanyadora del XIIè Premi Edifica d'Aparelladors Lleida amb un projecte de "Rehabilitació i reactivació funcional de les cobertes enjardinades dels edificis en H del Parc científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida", premiat amb l’import de 500€, més un import de 500€ en visats d’intervencions professionals al Colālegi de l’Arquitectura Tècnica de Lleida i 2 anys de quota de colālegiació gratuïta.

El Treball Final de Grau de l'Alba Bonet va estar tutoritzat pels professors Gabriel Pérez i Julià Coma i es va presentar el passat 1 de febrer de 2021.

Així mateix, Sílvia Pérez Simón ha estat reconeguda amb un accèssit per un projecte de “Análisis de costes de la construcción y de uso de una vivienda energéticamente eficiente frente a una vivienda convencional”, premiat amb 250€ i amb un any de colālegiació gratuïta.

El Treball Final de Grau de Sílvia Pérez va estar tutoritzat per les professores Natàlia Aldaz i Lídia Rincón i es va presentar el passat 5 de juliol de 2021.

El Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida, Aparelladors Lleida, en col·laboració amb l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida (EPS-UdL), i amb el patrocini de la Mutua dels Aparelladors (MUSAAT), atorga cada any aquest premi per distingir els millors treballs de fi de grau d'Arquitectura Tècnica.

El Jurat d'aquest premi ha estat format pels vocals de la junta Directiva d'Aparelladors Lleida, Jaume Lázaro i Carmina Arbonés; el Cap d'Estudis del Grau d'Arquitectura Tècnica de l'EPS-UdL, Jérome Barrau; i el coordinador del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, Julià Coma.

Robert Albà / Montse Giné

Robert Albà ha estat el guanyador del XIè Premi Edifica d'Aparelladors Lleida amb un projecte de rehabilitació de l'Església Vella de Garcia, a la Ribera de l'Ebre. Per la seva part, Montse Giné ha estat reconeguda amb un accèssit per un projecte de rehabilitació i millora energètica en un habitatge unifamiliar a Bellvís. El Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida, Aparelladors Lleida, en col·laboració amb l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida (EPS-UdL), i amb el patrocini de la Mutua dels Aparelladors (MUSAAT), atorga cada any aquest premi per distingir els millors treballs de fi de grau d'Arquitectura Tècnica.

Albà, amb el Treball Final de Grau sobre la Rehabilitació de l'Església Vella de Garcia situada a la Ribera d'Ebre, s'ha endut el XIè Premi Edifica del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida, Aparelladors Lleida. El treball d'Albà, dirigit per Josep Coll, professor a l'EPS-UdL, s'ha centrat en el conjunt d'intervencions a realitzar en l'actual edificació, en estat ruïnós, per recuperar un edifici històric i dotar així el municipi d'un equipament amb ús polivalent.

La rehabilitació d'aquesta església, destruïda per les bombes rebudes durant la Batalla de l'Ebre de la Guerra Civil espanyola i la manca de manteniment posterior; inclouria la construcció d'una coberta nova, la conducció de l'aigua de pluja exterior de l'edifici i l'aïllament de l'edifici dels agents climàtics. Totes les intervencions s'han establert seguint la Guia RehabiMed que estableix l'objectiu de rehabilitar l'arquitectura tradicional de manera conscient, ordenada i adequada. S'ha fet un prediagnòstic, s'han localitzat les lesions, s'ha fet una anàlisi històrica de l'edificació i de l'entorn, s'ha definit l'estil de l'edifici, s'han establert les reparacions a fer i s'han pensat totes les millores des d'un punt de vista de la sostenibilitat.

Per la seva banda, Giné amb la Rehabilitació i millora energètica d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres a Bellvís, ha obtingut un accèssit. El treball, dirigit pel professor de l'EPS-UdL, Josep Justo, s'ha centrat en l'estudi de l'edifici on es troba l'habitatge per conèixer bé el sistema constructiu, establir-ne les patologies i les seves causes. Un cop establert, Giné ha definit les propostes d'intervenció més adients per cada patologia, així com les millores tèrmiques i acústiques que calen realitzar. Per acabar, Montse Giné ha enumerat les reformes que cal fer per adaptar l'habitatge, tant a les necessitats com a les habilitats dels propietaris, tenint en compte els canvis imprescindibles per adequar l'habitatge en eficiència energètica.

El Premi Edifica té una dotació econòmica de 500 euros en metàl·lic, més altres 500 euros en visats de projectes professionals. Així com, dos anys de gratuïtat en la quota col·legial. En el cas de l'accèssit, la guardonada rebrà 250 euros en metàl·lic i un any de col·legiació gratuïta.

Núria Burgués / Guillem Rúbio

Els membres del jurat del Premi Edifica, que coorganitza el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Lleida i l'Escola Politècnica Superior de la UdL van acordar concedir el primer premi, valorat amb 500€ en Visat d’intervencions professional al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Lleida i 2 anys de quota de col·legiació al projecte "Rehabilitación del bloque plurifamiliar Príncipe Juan Carlos no 36, con diseño pormenorizado de dos tipos de viviendas en planta baja adaptadas a discapacidad visual (ONCE), situado en el barrio de "La Mariola" Lleida", de l'alumna Núria Burgués Capablo, sota la direcció del professor José Ramón Castro Chicot.

També es va lliurar un accèssit al premi, premiat amb 250€ i un any de quota de col·legiació gratuïta, al projecte "Projecte executiu per al canvi d'ús d'una nau industrial a Centre d'Escalada, Kàrting Indoor i Restaurant" de l'alumne Guillem Rúbio Buchaca, sota la direcció del professor Albert Castell Casol.

Joel Mayavangwa / Josep Montserrat

Els membres del jurat del Premi Edifica, que coorganitza el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Lleida i l'Escola Politècnica Superior de la UdL van acordar concedir el primer premi, valorat amb 500€ en Visat d’intervencions professional al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Lleida i 2 anys de quota de col·legiació al projecte:

«Diseño y construcción de un sistema constructivo habitacional para los refugiados saharahuis de Tindouf” de l'alumne Joel Mayavangwa Esteo sota la direcció de la professora Lídia Rincón.

També es va lliurar un accèssit al premi, premiat amb un any de quota de col·legiació gratuïta, al projecte «rehabilitació d’una vivenda entre mitjeres al municipi de Claravalls » de l'alumne Josep Montserrat Companys, sota la direcció del professor Josep Ramon Castro.

Gerard Bonet / Ivan Ager

Reunits els membres del jurat del Premi Edifica, el dia 4 de desembre de 2017 per decidir el Projecte de Fi de Carrera, s'ha acordat concedir el primer premi, dotat amb 500€ en Visat d’intervencions professional al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Lleida i 2 anys de quota de col·legiació gratuïta al projecte següent:

«Estudi del comportament d’edificacions sotmeses a incendi. Anàlisi d’un foc real.» de l'alumne Gerard Bonet Girón, sota la direcció del professor Josep Justo Parellada

Així mateix, s'ha acordat concedir l'accèssit, premiat amb Un any de quota de col·legiació gratuïta, al projecte «Estudi de rehabilitació energètica d’un edifici plurifamiliar» de l'alumne Ivan Ager Fernandez, sota la direcció de la professora Lídia Rincón Villareal.

Irene Grau / Roger Martí

Reunits els membres del jurat el dia 14 de desembre de 2016, per decidir el Treball de Fi de Grau guanyador del Premi Edifica 2016, s'ha acordat concedir el primer premi al següent treball:

"Estudi, diagnosi i actuació en estructura de fusta i elements singulars. Ca l'Aleu", realitzat per IRENE GRAU FREIXES, sota la direcció del professor Carles Labèrnia Badia.

El premi Edifica 2016 es dota amb un premi de 500€ en Visat d'intervencions professional al Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació i 2 anys de quota de col·legiació gratuïta.

 

Així mateix, també s'ha decidit atorgar un accèssit al treball:

"Anàlisis i caracterització de la terra del Domo de la Universitat de Lleida", realitzat per ROGER MARTÍ AUMEDES , sota la direcció del professor José Ramón Castro Chicot.

L'accèssit al Premi Edifica 2016 es dota amb 1 any de col·legiació gratuïta.

Elena Olacia / Rafael Bañolas

Reunits els membres del jurat el dia 3 de desembre de 2015, per decidir el Treball de Fi de Grau guanyador del Premi Edifica 2015, s'ha acordat concedir el primer premi al següent treball:

"Rehabilitación integral de un bloque de viviendas de los años 60 en Alcañiz (teruel)", realitzat per ELENA OLACIA BELLOSTA, sota la direcció del professor José R. Castro Chicot.

El premi Edifica 2015 es dota amb un premi de 500€ en Visat d'intervencions professional al Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació i 2 anys de quota de col·legiació gratuïta.

Així mateix, també s'ha decidit atorgar un accèssit al treball:

"Adecuación de corral de ganado en Cretas como establecimiento de turismo rural: Conservación y Rehabilitación", realitzat per RAFAEL BAÑOLAS TAFALLA, sota la direcció del professor Xavier Rodríguez Padilla.

L'accèssit al Premi Edifica 2015 es dota amb 1 any de col·legiació gratuïta.

Elena Alexandrova / Andrés Sisó

Reunits els membres del jurat el dian 9 de desembre de 2014 per decidir el Treball Final de Grau guanyador del Premi Edifica, que atorga el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Lleida i l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, s’ha acordat concedir el premi al següent treball:

Reforma integral, aislamiento y acondicionamiento acústico de un bar situado en Pamplona

Alumne: Elena Alexandrova
Direcció: Dr. Cristian Solé

Premiat amb 500€ en metàl·lic i 2 anys de quota de col·legiació gratuïta al CAAT

 

Així mateix, el jurat ha cregut oportú concedir un accèsit al treball:

Estudio de mejora de la demanda energética de un edificio plurifamiliar de dos viviendas en Binefar

Alumne: Andrés Sisó

Direcció: Dr. Gabriel Pérez

Premiat amb 2 anys de quota de col·legiació gratuïta al CAAT

Oriol Serentill / Esther Villafañe

Reunits els membres del jurat el dia 12 de desembre de 2013 per decidir el Projecte Fi de Carrera guanyador del Premi Edifica, que atorga el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Lleida i l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, s'ha acordat concedir el premi al projecte següent:

Disseny d'un mòdul sostenible a Vilamòs

Alumne: Oriol Serentill Gené Direcció: Josep Ramon Castro Chicot
Premiat amb 500€ en metàl·lic i 2 anys de quota de col·legiació gratuïta

I l'accèssit al projecte:


Rehabilitació de la farinera La Meta per a llar d'infants i habitatges de lloguer

Alumne: Esther Villafaña Garreta Direcció: Josep Ramon Castro Chicot
Premiat amb dos anys de quota de col·legiació gratuïta

Artur Llunart Curto

Reunits els membres del jurat el dia 12 de desembre de 2012 per decidir el Projecte Fi de Carrera guanyador del Premi Edifica, s'ha acordat concedir el premi al projecte següent:

"Elements i estructures auxiliars en la construcció de l'absis de la Catedral de Santa Maria de Tortosa"

Alumne: Artur Llunart Curto
Direcció: Josep Lluís Guinovart / Eduard Gregorio

David Botanch Moroba

Reunits els membres del jurat el dia 14 de desembre de 2011 per decidir el Projecte Fi de Carrera guanyador del Premi Edifica, s'ha acordat concedir el premi al projecte següent:

"LIGHT FRAMING (Estructura lleugera); UN CAMÍ PER LA ESTANDARITZACIÓ EN EL PROCÉS CONSTRUCTIU, (cas general del sistema light framing i en cas particular del sistema EURODOM)"

Alumne: David Botanch Moroba
Direcció: Josep Lluís Puyalto / Gabriel Pérez Luque

Frederic Lorente Mesa

Reunits els membres del jurat el dia 10 de desembre de 2010 per decidir el Projecte Fi de Carrera guanyador del Premi Edifica, s'ha acordat concedir el premi al projecte següent:

"Treball de rehabilitació i condicionament d'un edifici a la Pobleta de Bellveí com a establiment de turisme rural"

Alumne: Frederic Lorente Mesa
Direcció: Josep Coll i Miró

Premi Edifica. Bases de la convocatòria, històric, ...

Bases de la convocatoria

Què has de fer per presentar-te al premi

  • Els estudiants que vulguin optar al premi han de presentar a la Secretaria Acadèmica del Centre, juntament amb la documentació requerida per la defensa del Treball de Final de Grau:

o Un resum del projecte d’acord amb la plantilla inclosa més endavant.
o Un CD que contingui una còpia del Treball en format pdf. igual que el que es demana en el moment de fer el dipòsit del Treball.

Premis

  • S’estableixen els següents premis:

o Primer premi: 500€ en Visat d’intervencions professional al Col.legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Lleida i 2 anys de quota de col•legiació gratuïta.
o S’estableix així mateix un accèssit d'un any de quota de col•legiació gratuïta.

Plantilla

   Darrera modificació: