Armariets d'ús personal

 Descarregar Pdf
Taquilles

Al passadís de la planta soterrani de l'Escola Politècnica Superior del Campus de Cappont i al Campus Igualada hi ha a disposició dels alumnes armariets amb l'objectiu és facilitar un lloc on guardar algunes pertinences durant el curs acadèmic en què es contracta el servei.

Per utilitzar un armariet cal seguir la següent normativa:

Qui pot fer servir els armariets?

Qualsevol membre de la Comunitat Universitària de la UdL durant el curs vigent pot llogar un armariet per a fer-ne ús, tenint en compte aquesta normativa i pagant la quota de lloguer corresponent.

Quin import té el lloguer d’un armariet?

La quota de lloguer per persona és de 16€ i 31€ més en concepte de fiança que es tornaran a finals del mes de juny o quan s’entregui de nou la clau a la consergeria, sempre que no hi hagi cap problema de desperfecte (pèrdua o trencament de clau, trencament de pany ...) en l’armariet.

Com s’ha de sol·licitar?

A començaments de curs acadèmic. Un cop matriculat, la persona interessada ha de fer el pagament de l’armariet a través de la seu electrònica de la UdL, accedint des d’aquest enllaç.

Un cop fet el pagament, cal adreçar-se i identificar-se a la consergeria de l’edifici Polivalent del Campus Cappont o a la consergeria del campus Igualada amb una còpia, resguard o justificant del pagament, on se l’informarà del procediment a seguir per sol·licitar-ne l’ús.

Es pot compartir l’armariet amb algú?

Els armariets són individuals i intransferibles. En cas que un usuari deixi dipositar pertinences d’una altra persona, és responsabilitat sempre de l’usuari que ha fet el contracte de lloguer.

Quants armariets es pot llogar?

Cada persona només podrà llogar un armariet per curs.

Qui dóna la clau?

Un cop sol·licitada i realitzada l’assignació del número d’armariet, la clau serà lliurada per consergeria.

Quan acaba el contracte de lloguer?

Amb data límit el dia 30 de juny, l’armariet haurà de ser buidat i s’haurà de retornar la clau a consergeria. Una vegada es facin les comprovacions pertinents a l’estat de l’armariet es procedirà al tràmit del retorn de la fiança. A partir d’aquesta data no es retornarà cap fiança.

Què passa si en acabar el període contractat es deixa ple l’armariet?

L’armariet que no s’hagi buidat en el període establert, serà obert pel personal del Centre o de la consergeria, i no fent-se aquests responsables de la pèrdua d’alguna de les pertinences que en ella s’hi guardessin. Es guardarà el seu contingut, a la consergeria del Centre durant un mes.

Què es pot i què no es pot guardar en un armariet?

L’armariet ha de servir per a guardar objectes personals, però queda prohibit tenir-hi objectes que per les seves característiques o composició puguin considerar-se perilloses o vagin contra la normativa de seguretat vigent, com per exemple productes inflamables, nocius o perillosos pel medi ambient o que atemptin contra la salut de les persones.

Quina responsabilitat té l’usuari/usuària?

La persona que hagi llogat el servei d’ús d’un armariet es responsabilitzarà del seu estat, la clau i el compliment d’aquesta normativa.

Què passa si es detecta que han robat?

La UdL no es fa responsable en cap cas dels possibles robatoris o furts, pèrdua o desaparició  de claus o sostraccions dels objectes dipositats dins dels armariets. En tot cas un cop sigui coneixedor d’aquests successos, intentarà col·laborar en la seva resolució, però sense fer-se’n responsable.

Què passa si es perd la clau?

En cas de perdre la clau, l’usuari ho ha de comunicar immediatament a la consergeria del Centre,  i s’haurà de fer càrrec de demanar la nova clau i, si s’escau, del canvi de pany. Aquest fet suposarà la pèrdua de la fiança i per tant a partir d’aquell moment l’usuari no disposarà de fiança per un nou incident. En el cas que la persona no acceptés la seva responsabilitat quedarà exclòs de poder fer ús del servei fins que se solucionés l’incident.

Que passarà si es detecta que se’n fa un mal ús o no es respecta la normativa?

La direcció del Centre es reserva el dret a donar de baixa si té constància que es fa un mal ús i/o no es respecta la normativa, així com posar les sancions que consideri oportunes que poden comportar el dret a no fer ús d’aquest servei per part de la persona durant el període que s’estimi oportú.

 

L’usuari/ària que contracta aquest servei es compromet a respectar aquesta normativa.

Els armariets són propietat del Centre on estan ubicats i aquest es reserva el dret a obrir-los en qualsevol moment per a la seva supervisió.

La UdL no es fa responsable del material dipositat als armariets. Està prohibit per la normativa de seguretat vigent, deixar material inflamable, nociu o perillós pel medi ambient dintre dels armariets.

Per qualsevol incidència relacionada amb l’ús dels armariets us heu de posar en contacte amb la Consergeria de l’edifici corresponent

   Darrera modificació: