Reconeixement de crèdits

Per estudis universitaris i/o per experiència laboral/professional acreditada

 Descarregar Pdf

Si abans de matricular-vos en una titulació de l’Escola Politècnica Superior vau aprovar assignatures en alguna altra titulació oficial universitària, que creieu que se us poden reconèixer, ho podeu demanar.

També es podrà reconèixer fins a un 15% del total de crèdits de la titulació per:

- Experiència laboral i professional acreditada, sempre que aquesta experiència estigui relacionada amb les competències inherents a la titulació. Criteris orientatius d'aplicació amb l'equivalència de dies/mesos cotitzats i crèdits.

- Crèdits superats en els títols propis de les universitats.

En cap cas es podrà reconèixer el treball de final de titulació.

En els ensenyaments de màster no es podran reconèixer crèdits de títols corresponents a diplomatures, arquitectures tècniques, enginyeries tècniques i graus. El reconeixement sempre ha de ser inferior al 50% dels crèdits de la titulació. 

Documentació necessària

Per demanar el reconeixement de crèdits des de titulacions universitàries, oficials o pròpies, cal portar: 

 • Certificat acadèmic dels estudis superats.
 • Programa de les assignatures aprovades segellat pel centre d'origen.
 • Pla d'estudis segellat pel centre d'origen.

Si tens algun reconeixement, convalidació o adaptació al teu expedient d'origen, has de portar els programes i el pla d'estudis de les assignatures que vas superar realment, no serveix que portis els programes de les assignatures que et van adaptar, convalidar o reconèixer.

Requisits dels documents expedits a l’estranger:

Els documents expedits a l’estranger han de ser oficials, originals expedits per les autoritats competents, i han d’estar legalitzats per via diplomàtica. Aquest tràmit s’efectua necessàriament en cada un dels organismes següents i per l’ordre que s’indica:

 1. Ministeri d’Educació del país d’origen, per a títols i certificacions d’estudis, i, per a certificats de naixement i nacionalitat, el ministeri corresponent.
 2. Ministeri d'Afers Estrangers del país on s’han expedit els documents.
 3. Representació diplomàtica o consular d'Espanya en el país de procedència dels documents.

Tots els documents que expedeixen les autoritats diplomàtiques o consulars d’un altre país a Espanya han de ser legalitzats pel Ministeri d'Afers Estrangers espanyol.

Per a la legalització dels documents procedents dels països signataris del Conveni de l'Haia, de 5 d’octubre, els requisits establerts anteriorment es substitueixen per la postil·la fixada en el mateix document per l’autoritat competent de l’estat de què dimani el document.

No s’exigeix la legalització de la documentació dels països que conformen la Unió Europea, sempre que no hi hagi dubtes sobre l’autenticitat i la legitimitat, ni sobre el seu caràcter oficial.

Els documents esmentats han d’anar acompanyats de la traducció oficial a l’espanyol, donat cas que estiguin en un altre idioma. Aquesta traducció podrà ser feta:

 • Per qualsevol representació diplomàtica o consular d’Espanya a l’estranger.
 • Per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país de què és súbdita la persona sol·licitant o, si s’escau, del de procedència del document.
 • Per traductors jurats degudament autoritzats o inscrits a Espany

Per acreditar l'experiència laboral i professional, cal presentar: 

 • Un informe de vida laboral actualitzat, expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social, que acrediti la vinculació laboral de l'estudiant amb l'empresa.
 • Un informe de l’empresa, que detalli les tasques realitzades per la persona interessada, així com el període en què s'han dut a terme.

Termini de sol·licitud

La sol·licitud de reconeixement/convalidació s'ha de fer en els següents terminis:

 • Del 3 al 17 de setembre de 2021 (assignatures a matricular el curs 2021-2022).*
 • Del 23 al 30 d'abril de 2022 (assignatures a matricular al curs 2022-2023).

*L’estudiantat de primer curs, nou ingrés, que accedeix als Graus per preinscripció universitària amb posterioritat a la finalització d’aquest termini, pot presentar la sol·licitud en el termini de cinc dies a comptar del dia següent a l’assignació de la plaça.

En el cas dels Màsters oficials el reconeixement d'aquest crèdits s'ha de demanar i presentar la documentació en el moment de fer la preinscripció. També es podrà demanar en els terminis indicats anteriorment.

 

 

Cal demanar-ho presentant electrònicament la sol·licitud corresponent seguint les instruccions que trobareu a:

   Darrera modificació: