Reconeixement de crèdits

Per estudis universitaris i/o per experiència laboral/professional acreditada

 Descarregar Pdf

Si abans de matricular-vos en una titulació de l’Escola Politècnica Superior vau aprovar assignatures en alguna altra titulació oficial universitària, que creieu que se us poden reconèixer, ho podeu demanar.

També es podrà reconèixer fins a un 15% del total de crèdits de la titulació per:

- Experiència laboral i professional acreditada, sempre que aquesta experiència estigui relacionada amb les competències inherents a la titulació.

- Crèdits superats en els títols propis de les universitats.

En cap cas es podrà reconèixer el treball de final de titulació.

En els ensenyaments de màster no es podran reconèixer crèdits de títols corresponents a diplomatures, arquitectures tècniques, enginyeries tècniques i graus. El reconeixement sempre ha de ser inferior al 50% dels crèdits de la titulació. 

Documentació necessària

Per demanar el reconeixement de crèdits des de titulacions universitàries, oficials o pròpies, cal portar: 

  • Certificat acadèmic dels estudis superats.
  • Programa de les assignatures aprovades segellat pel centre d'origen.
  • Pla d'estudis segellat pel centre d'origen.

Si tens algun reconeixement, convalidació o adaptació al teu expedient d'origen, has de portar els programes i el pla d'estudis de les assignatures que vas superar realment, no serveix que portis els programes de les assignatures que et van adaptar, convalidar o reconèixer.

Per acreditar l'experiència laboral i professional, cal presentar: 

  • Un informe de vida laboral actualitzat, expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social, que acrediti la vinculació laboral de l'estudiant amb l'empresa.
  • Un informe de l’empresa, que detalli les tasques realitzades per la persona interessada, així com el període en què s'han dut a terme.

Termini de sol·licitud

La sol·licitud de reconeixement/convalidació s'ha de fer en els següents terminis:

  • Del 3 al 17 de setembre de 2019 (assignatures a matricular el curs 2019-2020).
  • Del 16 al 30 d'abril de 2020 (assignatures a matricular al curs 2020-2021).

En el cas dels Màsters oficials el reconeixement d'aquest crèdits s'ha de demanar i presentar la documentació en el moment de fer la preinscripció. També es podrà demanar en els terminis indicats anteriorment.

 

 

   Darrera modificació: