Guia docent GEEIA

GRAU ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA

CURS 2011/12

 

Codi Assignatures Tipus Quadrimestre Crèdits
  PRIMER CURS      
102101 Càlcul BA 1 9
102106 Expressió gràfica I BA 1 9
102104 Física I BA 1 6
102107 Química BA 1 6
102100 Àlgebra lineal BA 2 6
102113 Ciència dels materials OB 2 6
102105 Física II BA 2 6
102109 Fonaments d'informàtica BA 2 6
102108 Organització d'empreses BA 2 6
         
  SEGON CURS      
102111 Enginyeria tèrmica I OB 1 6
102116 Fonaments d'enginyeria elèctrica OB 1 6
102102 Mètodes numèrics BA 1 6
102118 Tecnologies del medi ambient i sostenibilitat OB 1 6
102110 Teoria de mecanismes OB 1 6
102115 Automatització industrial OB 2 6
102114 Fonaments d'enginyeria electrònica OB 2 6
102112 Mecànica de fluids OB 2 6
102103 Mètodes estadístics BA 2 6
102128 Teoria de circuits OB 2 6
         
     BA: Bàsica     OB: Obligatòria     OP: Optativa