Criteris Qualificació Curricular GEOIL

Bloc curricular d'inici del Tronc Comú de les Enginyeries Industrials - Igualada

 Descarregar Pdf

Es calcularà la nota mitjana ponderada M, del bloc curricular d’inici, de la manera següent:

on N és el número total d’assignatures del bloc, Ai és la nota numèrica de l’assignatura i i Pi és el número de crèdits de l’assignatura i:

Codi

Assignatura

Pes

102320

Àlgebra lineal

6

102321

Càlcul

9

102333

Ciència dels materials

6

102326

Expressió gràfica

9

102324

Física I

6

102325

Física II

6

102329

Fonaments d’informàtica

6

102328

Organització d’empreses

6

102327

Química

6

 

TOTAL crèdits:

60


  • Posteriorment es calcularà la suma de crèdits no superats S, és a dir,

L’estudiant/a supera el bloc si es compleix alguna de les dues condicions següents:  

  • Si l’estudiant/a té totes les assignatures aprovades, és a dir, Ai≥ 5 , per a cadascuna de les assignatures i = 1,2,..., N. En aquesta situació, la nota global del bloc curricular serà SUPERAT.
  • Si l’estudiant/a té una nota mitjana ponderada M ≥ 5,25 i el nombre total de crèdits no superats és S ≤ 18 i totes les notes de les assignatures són superiors o iguals a 4. En aquesta situació, se li compensaran les assignatures amb una nota inferior a 5 i la nota global del bloc curricular serà COMPENSAT.

En cap cas, un estudiant podrà compensar en el global de la titulació més de 30 crèdits, sumant els compensats al Bloc Curricular d’Inici i al Bloc Curricular de Finalització.

Aplicació pràctica en aquest grau dels criteris inclosos a la Normativa d’Avaluació Curricular, aprovada per Consell de Govern de 25.10.2016, i modificada el 15.06.2017, el 18.02.2020 i el 23.02.2022.

   Darrera modificació:

Bloc curricular de finalització GEOIL

 Descarregar Pdf

Es calcularà la nota mitjana ponderada M, del bloc curricular de finalització, de la manera següent: 

on N és el número total d’assignatures del bloc, Ai és la nota numèrica de l’assignatura i i Pi és el número de crèdits de l’assignatura i:

Codi

Assignatura

Pes

102335

Automatització industrial

6

102403

Comportament organitzacional

6

102499

Direcció de la producció

6

102404

Direcció estratègica

6

102409

Economia industrial i innovació

6

102408

Enginyeria econòmica

6

102336

Fonaments d'enginyeria elèctrica

6

102334

Fonaments d'enginyeria electrònica

6

102490

Legislació industrial i gestió integrada

6

102405

Logística

6

102402

Marketing estratègic

6

102332

Mecànica de fluids

6

102323

Mètodes estadístics

6

102322

Mètodes numèrics

6

102401

Mètodes quantitatius

6

102406

Mètodes quantitatius per a la logística

6

102500

Metodologia de projectes

6

102407

Sistemes d'informació i distribució

6

102338

Tecnologies del medi ambient i sostenibilitat

6

102330

Teoria de mecanismes

6

102331

Termodinàmica i transmissió de calor

6

 

TOTAL crèdits:

126

  • Posteriorment es calcularà la suma de crèdits no superats S, és a dir,


L’estudiant/a supera el bloc si es compleix alguna de les dues condicions següents:
 

  • Si l’estudiant/a té totes les assignatures aprovades, és a dir, Ai  ≥ 5 , per a cadascuna de les assignatures i = 1,2,..., N. En aquesta situació, la nota global del bloc curricular serà SUPERAT.
  • Si l’estudiant/a té una nota mitjana ponderada M ≥ 5,25 i el nombre total de crèdits no superats és S ≤ 18 i totes les notes de les assignatures són superiors o iguals a 4. En aquesta situació, se li compensaran les assignatures amb una nota inferior a 5 i la nota global del bloc curricular serà COMPENSAT.

En cap cas, un estudiant podrà compensar en el global de la titulació més de 30 crèdits, sumant els compensats al Bloc Curricular d’Inici i al Bloc Curricular de Finalització.

Aplicació pràctica en aquest grau dels criteris inclosos a la Normativa d’Avaluació Curricular, aprovada per Consell de Govern de 25.10.2016, i modificada el 15.06.2017, el 18.02.2020 i el 23.02.2022.

   Darrera modificació: