Criteris Qualificació Curricular GEQ

Bloc curricular d'inici del Tronc Comú de les Enginyeries Industrials - Igualada

 Descarregar Pdf

Es calcularà la nota mitjana ponderada M, del bloc curricular d’inici, de la manera següent:

on N és el número total d’assignatures del bloc, Ai és la nota numèrica de l’assignatura i i Pi és el número de crèdits de l’assignatura i:

Codi

Assignatura

Pes

102320

Àlgebra lineal

6

102321

Càlcul

9

102333

Ciència dels materials

6

102326

Expressió gràfica

9

102324

Física I

6

102325

Física II

6

102329

Fonaments d’informàtica

6

102328

Organització d’empreses

6

102327

Química

6

 

TOTAL crèdits:

60


  • Posteriorment es calcularà la suma de crèdits no superats S, és a dir,

L’estudiant/a supera el bloc si es compleix alguna de les dues condicions següents:  

  • Si l’estudiant/a té totes les assignatures aprovades, és a dir, Ai≥ 5 , per a cadascuna de les assignatures i = 1,2,..., N. En aquesta situació, la nota global del bloc curricular serà SUPERAT.
  • Si l’estudiant/a té una nota mitjana ponderada M ≥ 5,25 i el nombre total de crèdits no superats és S ≤ 18 i totes les notes de les assignatures són superiors o iguals a 4. En aquesta situació, se li compensaran les assignatures amb una nota inferior a 5 i la nota global del bloc curricular serà COMPENSAT.

En cap cas, un estudiant podrà compensar en el global de la titulació més de 30 crèdits, sumant els compensats al Bloc Curricular d’Inici i al Bloc Curricular de Finalització.

Aplicació pràctica en aquest grau dels criteris inclosos a la Normativa d’Avaluació Curricular, aprovada per Consell de Govern de 25.10.2016, i modificada el 15.06.2017, el 18.02.2020 i el 23.02.2022.

   Darrera modificació:

Bloc curricular de finalització GEQ

 Descarregar Pdf

Es calcularà la nota mitjana ponderada M, del bloc curricular de finalització, de la manera següent:

on N és el número total d’assignatures del bloc, Ai és la nota numèrica de l’assignatura i i Pi és el número de crèdits de l’assignatura i:

Codi

Assignatura

Pes

102347

Anàlisi químic industrial

6

102335

Automatització industrial

6

102346

Biotecnologia

6

102341

Enginyeria de la reacció química

6

102342

Experimentació en química i enginyeria química I

6

102343

Experimentació en química i enginyeria química II

6

102344

Fisicoquímica

6

102336

Fonaments d'enginyeria elèctrica

6

102334

Fonaments d'enginyeria electrònica

6

102349

Legislació química industrial

6

102332

Mecànica de fluids

6

102323

Mètodes estadístics

6

102322

Mètodes numèrics

6

102339

Metodologia de projectes

6

102340

Operacions bàsiques

6

102337

Organització de la producció / Direcció de la producció

6

102348

Processos de química industrial

6

102345

Química orgànica

6

102338

Tecnologies del medi ambient i sostenibilitat

6

102330

Teoria de mecanismes

6

102331

Termodinàmica i transmissió de calor

6

 

TOTAL crèdits:

126

 

  • Posteriorment es calcularà la suma de crèdits no superats S, és a dir,


L’estudiant/a supera el bloc si es compleix alguna de les dues condicions següents:
 

  • Si l’estudiant/a té totes les assignatures aprovades, és a dir, Ai  ≥ 5 , per a cadascuna de les assignatures i = 1,2,..., N. En aquesta situació, la nota global del bloc curricular serà SUPERAT.
  • Si l’estudiant/a té una nota mitjana ponderada M ≥ 5,25 i el nombre total de crèdits no superats és S ≤ 18 i totes les notes de les assignatures són superiors o iguals a 4. En aquesta situació, se li compensaran les assignatures amb una nota inferior a 5 i la nota global del bloc curricular serà COMPENSAT.

En cap cas, un estudiant podrà compensar en el global de la titulació més de 30 crèdits, sumant els compensats al Bloc Curricular d’Inici i al Bloc Curricular de Finalització.

Aplicació pràctica en aquest grau dels criteris inclosos a la Normativa d’Avaluació Curricular, aprovada per Consell de Govern de 25.10.2016, i modificada el 15.06.2017, el 18.02.2020 i el 23.02.2022.

   Darrera modificació: