Criteris Qualificació Curricular GATE

Bloc curricular d'inici GATE

 Descarregar Pdf

Es calcularà la nota mitjana ponderada M, del bloc curricular d’inici, de la manera següent:

on N és el número total d’assignatures del bloc, Ai és la nota numèrica de l’assignatura i i Pi és el número de crèdits de l’assignatura i:

Codi

Assignatura

Pes

101401

Àlgebra lineal

6

101400

Càlcul i estadística

7,5

101403

Expressió gràfica 1

6

101404

Expressió gràfica 2

6

101402

Física

9

101414

Història de la construcció

6

101409

Informàtica

6

101406

Instal·lacions 1

6

101405

Materials 1

7,5

 

TOTAL crèdits:

60

 

  • Posteriorment es calcularà la suma de crèdits no superats S, és a dir,

L’estudiant/a supera el bloc si es compleix alguna de les dues condicions següents:  

  • Si l’estudiant/a té totes les assignatures aprovades, és a dir, Ai≥ 5 , per a cadascuna de les assignatures i = 1,2,..., N. En aquesta situació, la nota global del bloc curricular serà SUPERAT.
  • Si l’estudiant/a té una nota mitjana ponderada M ≥ 5,25 i el nombre total de crèdits no superats és S ≤ 18 i totes les notes de les assignatures són superiors o iguals a 4. En aquesta situació, se li compensaran les assignatures amb una nota inferior a 5 i la nota global del bloc curricular serà COMPENSAT.

En cap cas, un estudiant podrà compensar en el global de la titulació més de 30 crèdits, sumant els compensats al Bloc Curricular d’Inici i al Bloc Curricular de Finalització.

Aplicació pràctica en aquest grau dels criteris inclosos a la Normativa d’Avaluació Curricular, aprovada per Consell de Govern de 25.10.2016, i modificada el 15.06.2017, el 18.02.2020 i el 23.02.2022.

   Darrera modificació:

Bloc curricular de finalització GATE

 Descarregar Pdf

Es calcularà la nota mitjana ponderada M, del bloc curricular de finalització, de la manera següent: 

on N és el número total d’assignatures del bloc, Ai és la nota numèrica de l’assignatura i i Pi és el número de crèdits de l’assignatura i:

Codi

Assignatura

Pes

101424

Control de qualitat i normativa

6

101407

Economia i empresa

7,5

101422

Equips d'obra, instal·lacions i mitjans auxiliars

6

101416

Estructures 1

6

101417

Estructures 2

6

101418

Estructures 3

6

101410

Expressió gràfica 3

6

101419

Instal·lacions 2

6

101408

Legislació i gestió urbanística

7,5

101412

Materials 2

9

101427

Oficina tècnica

9

101420

Organització d'obres

6

101415

Patologia i diagnosi

6

101426

Peritatges i valoracions

6

101421

Planificació, programació i control

6

101425

Pressupostos i amidaments

6

101423

Seguretat i salut

9

101413

Sistemes i tipologies de la construcció

6

101411

Topografia i replantajaments

6

 

TOTAL crèdits:

126

 

  • Posteriorment es calcularà la suma de crèdits no superats S, és a dir,


L’estudiant/a supera el bloc si es compleix alguna de les dues condicions següents:
 

  • Si l’estudiant/a té totes les assignatures aprovades, és a dir, Ai  ≥ 5 , per a cadascuna de les assignatures i = 1,2,..., N. En aquesta situació, la nota global del bloc curricular serà SUPERAT.
  • Si l’estudiant/a té una nota mitjana ponderada M ≥ 5,25 i el nombre total de crèdits no superats és S ≤ 18 i totes les notes de les assignatures són superiors o iguals a 4. En aquesta situació, se li compensaran les assignatures amb una nota inferior a 5 i la nota global del bloc curricular serà COMPENSAT.

En cap cas, un estudiant podrà compensar en el global de la titulació més de 30 crèdits, sumant els compensats al Bloc Curricular d’Inici i al Bloc Curricular de Finalització.

Aplicació pràctica en aquest grau dels criteris inclosos a la Normativa d’Avaluació Curricular, aprovada per Consell de Govern de 25.10.2016, i modificada el 15.06.2017, el 18.02.2020 i el 23.02.2022.

   Darrera modificació: