Criteris Qualificació Curricular GEMIGEES

 Descarregar Pdf

Bloc curricular d'inici GEM-GEES

Es calcularà la nota mitjana ponderada M, del bloc curricular d’inici, de la manera següent:

on N és el número total d’assignatures del bloc, Ai és la nota numèrica de l’assignatura i i Pi és el número de crèdits de l’assignatura i:

Codi

Assignatura

Pes

102100

Àlgebra lineal

6

102101

Càlcul

9

102113

Ciència dels materials

6

102106

Expressió gràfica 1

9

102104

Física I

6

102105

Física II

6

102109

Fonaments d’informàtica

6

102108

Organització d’empreses

6

102107

Química

6

 

TOTAL crèdits:

60

 

Posteriorment es calcularà la suma de crèdits no superats S, és a dir,

L’estudiant/a supera el bloc si es compleix alguna de les dues condicions següents:  

  • Si l’estudiant/a té totes les assignatures aprovades, és a dir, Ai≥ 5 , per a cadascuna de les assignatures i = 1,2,..., N. En aquesta situació, la nota global del bloc curricular serà SUPERAT.
  • Si l’estudiant/a té una nota mitjana ponderada M ≥ 5,25 i el nombre total de crèdits no superats és S ≤ 18 i totes les notes de les assignatures són superiors o iguals a 4. En aquesta situació, se li compensaran les assignatures amb una nota inferior a 5 i la nota global del bloc curricular serà COMPENSAT.

En cap cas, un estudiant podrà compensar en el global de la titulació més de 30 crèdits, sumant els compensats al Bloc Curricular d’Inici i al Bloc Curricular de Finalització.

Aplicació pràctica en aquest grau dels criteris inclosos a la Normativa d’Avaluació Curricular, aprovada per Consell de Govern de 25.10.2016, i modificada el 15.06.2017, el 18.02.2020 i el 23.02.2022.

Bloc curricular de finalització GEM-GEES

Es calcularà la nota mitjana ponderada M, del bloc curricular de finalització, de la manera següent: 

on N és el número total d’assignatures del bloc, Ai és la nota numèrica de l’assignatura i i Pi és el número de crèdits de l’assignatura i:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codi

Assignatura

Crèdits

 

Codi

Assignatura

Crèdits

102115

Automatització industrial

6

 

102143

Gestió mediambiental de les instal·lacions energètiques

6

102142

Avaluació de l'impacte ambiental

6

 

102308

Materials per a la fabricació mecànica

6

102304

Càlcul i disseny de màquines

6

 

102112

Mecànica de fluids

6

102149

Eficiència i control energètic

6

 

102103

Mètodes estadístics

6

102305

Elasticitat i resistència de materials I

6

 

102102

Mètodes numèrics

6

102306

Elasticitat i resistència de materials II

6

 

102300

Oficina tècnica

6

102148

Emmagatzematge d'energia

6

 

102117

Organització de la producció

6

102302

Enginyeria de fluids

6

 

102141

Recursos energètics renovables

6

102111

Enginyeria tèrmica I

6

 

102147

Sistemes elèctrics de potència

6

102301

Enginyeria tèrmica II

6

 

102309

Tecnologies de fabricació

6

102307

Estructures i construccions industrials

6

 

102118

Tecnologies del medi ambient i sostenibilitat

6

102310

Expressió gràfica II

6

 

102303

Teoria de màquines

6

102116

Fonaments d'enginyeria elèctrica

6

 

102110

Teoria de mecanismes

6

102114

Fonaments d'enginyeria electrònica

6

 

102146

Utilització de l'energia elèctrica

6

102150

Gestió i integració energètica 

6

 

 

 

 

Total de crèdits: 174

 

Posteriorment es calcularà la suma de crèdits no superats S, és a dir,


L’estudiant/a supera el bloc si es compleix alguna de les dues condicions següents:
 

  • Si l’estudiant/a té totes les assignatures aprovades, és a dir, Ai  ≥ 5 , per a cadascuna de les assignatures i = 1,2,..., N. En aquesta situació, la nota global del bloc curricular serà SUPERAT.
  • Si l’estudiant/a té una nota mitjana ponderada M ≥ 5,25 i el nombre total de crèdits no superats és S ≤ 18 i totes les notes de les assignatures són superiors o iguals a 4. En aquesta situació, se li compensaran les assignatures amb una nota inferior a 5 i la nota global del bloc curricular serà COMPENSAT.

En cap cas, un estudiant podrà compensar en el global de la titulació més de 30 crèdits, sumant els compensats al Bloc Curricular d’Inici i al Bloc Curricular de Finalització.

Aplicació pràctica en aquest grau dels criteris inclosos a la Normativa d’Avaluació Curricular, aprovada per Consell de Govern de 25.10.2016, i modificada el 15.06.2017, el 18.02.2020 i el 23.02.2022.

   Darrera modificació: