Criteris Qualificació Curricular GEM

Bloc curricular d'inici del Tronc Comú de les Enginyeries Industrials - Lleida

 Descarregar Pdf

Es calcularà la nota mitjana ponderada M, del bloc curricular d’inici, de la manera següent:

on N és el número total d’assignatures del bloc, Ai és la nota numèrica de l’assignatura i i Pi és el número de crèdits de l’assignatura i:

Codi

Assignatura

Pes

102100

Àlgebra lineal

6

102101

Càlcul

9

102113

Ciència dels materials

6

102106

Expressió gràfica 1

9

102104

Física I

6

102105

Física II

6

102109

Fonaments d’informàtica

6

102108

Organització d’empreses

6

102107

Química

6

 

TOTAL crèdits:

60

 

  • Posteriorment es calcularà la suma de crèdits no superats S, és a dir,

L’estudiant/a supera el bloc si es compleix alguna de les dues condicions següents:  

  • Si l’estudiant/a té totes les assignatures aprovades, és a dir, Ai≥ 5 , per a cadascuna de les assignatures i = 1,2,..., N. En aquesta situació, la nota global del bloc curricular serà SUPERAT.
  • Si l’estudiant/a té una nota mitjana ponderada M ≥ 5,25 i el nombre total de crèdits no superats és S ≤ 18 i totes les notes de les assignatures són superiors o iguals a 4. En aquesta situació, se li compensaran les assignatures amb una nota inferior a 5 i la nota global del bloc curricular serà COMPENSAT.

En cap cas, un estudiant podrà compensar en el global de la titulació més de 30 crèdits, sumant els compensats al Bloc Curricular d’Inici i al Bloc Curricular de Finalització.

Aplicació pràctica en aquest grau dels criteris inclosos a la Normativa d’Avaluació Curricular, aprovada per Consell de Govern de 25.10.2016, i modificada el 15.06.2017, el 18.02.2020 i el 23.02.2022.

   Darrera modificació:

Bloc curricular de finalització GEM

 Descarregar Pdf

Es calcularà la nota mitjana ponderada M, del bloc curricular de finalització, de la manera següent:

on N és el número total d’assignatures del bloc, Ai és la nota numèrica de l’assignatura i i Pi és el número de crèdits de l’assignatura i:

Codi

Assignatura

Pes

102115

Automatització industrial

6

102304

Càlcul i disseny de màquines

6

102305

Elasticitat i resistència de materials I

6

102306

Elasticitat i resistència de materials II

6

102302

Enginyeria de fluids

6

102111

Enginyeria tèrmica I

6

102301

Enginyeria tèrmica II

6

102307

Estructures i construccions industrials

6

102310

Expressió gràfica II

6

102116

Fonaments d'enginyeria elèctrica

6

102114

Fonaments d'enginyeria electrònica

6

102308

Materials per a la fabricació mecànica

6

102112

Mecànica de fluids

6

102103

Mètodes estadístics

6

102102

Mètodes numèrics

6

102300

Oficina tècnica

6

102117

Organització de la producció / Direcció de la producció

6

102309

Tecnologies de fabricació

6

102118

Tecnologies del medi ambient i sostenibilitat

6

102303

Teoria de màquines

6

102110

Teoria de mecanismes

6

 

TOTAL crèdits:

126

 

  • Posteriorment es calcularà la suma de crèdits no superats S, és a dir,

L’estudiant/a supera el bloc si es compleix alguna de les dues condicions següents:

  • Si l’estudiant/a té totes les assignatures aprovades, és a dir, Ai ≥ 5 , per a cadascuna de les assignatures i = 1,2,K, N. En aquesta situació, la nota global del bloc curricular serà SUPERAT.
  • Si l’estudiant/a té una nota mitjana ponderada M ≥ 5,25 i el nombre total de crèdits no superats és S ≤ 18 i totes les notes de les assignatures són superiors o iguals a 4. En aquesta situació, se li compensaran les assignatures amb una nota inferior a 5 i la nota global del bloc curricular serà COMPENSAT.

En cap cas, un estudiant podrà compensar en el global de la titulació més de 30 crèdits, sumant els compensats al Bloc Curricular d’Inici i al Bloc Curricular de Finalització.

Aplicació pràctica en aquest grau dels criteris inclosos a la Normativa d’Avaluació Curricular, aprovada per Consell de Govern de 25.10.2016, i modificada el 15.06.2017, el 18.02.2020 i el 23.02.2022.

   Darrera modificació: