Marc metodològic de la Formació Dual de les titulacions de grau i màster de l'Escola Politècnica Superior

 Descarregar Pdf

CAT - Marc metodològic de la Formació Dual EPS

 

Aprovat per Comissió d'Estudis el 12 de juliol de 2021

OBJECTE  

Aquest marc té com finalitat considerar les situacions específiques en l’organització, gestió, seguiment, avaluació i qualificació de la Formació Dual en les titulacions de de grau, màster i doble grau que s’imparteixen a l’EPS, seguint les directrius generals aprovades en les Normatives de la UdL. 

1. DESCRIPCIÓ DE LA FORMACIÓ DUAL DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

La Formació Universitària Dual és aquella formació orientada a desenvolupar un projecte d'aprenentatge integrat a l'entorn acadèmic i professional, amb una especial coresponsabilitat entre la universitat, l'empresa o entitat i l'estudiantat en el seu codisseny i codesenvolupament. Així mateix, la Formació Universitària Dual està orientada a la capacitació adequada de l'estudiant per assegurar tant la seva formació universitària integral, com la seva ocupabilitat qualificada i la seva capacitat d'emprenedoria, creativitat i innovació. No es tracta només de treballar, o de fer pràctiques per a aplicar els coneixements adquirits, sinó́ de desenvolupar i completar les competències en el lloc de treball des de l' inici de la seva formació́. Es tracta d'assegurar la integració́ dels aprenentatges realitzats al centre de pràctiques -treball amb els aspectes teòric-pràctics de les matèries impartides a la universitat.  

La Formació Dual de l’Escola Politècnica Superior haurà de complir amb les consideracions següents: 

 1. Inclou tres actors principals que son: l’alumnat, les persones tutores a les entitats col·laboradores i el professorat del centre universitari. 
 2. L’estudiant alterna la seva formació entre universitat i empresa/institució en diferents intervals temporals però s’ha de garantir i assegurar en tot moment la possibilitat de compaginar l'activitat formativa en el centre universitari i en l'empresa/entitat. 
 3. Entre l’estudiantat i l’empresa hi ha una vinculació jurídica instrumentada amb un contracte laboral que hauria de ser específic de Formació Dual universitària 
 4. Sempre que sigui possible es preveu la modalitat de contracte a jornada completa, que permet a l’empresa ocupar temporalment persones sense experiència en l’ocupació per la qual s’han format. No obstant, mentre no hi hagi un contracte laboral específic de Formació Dual universitària, en el cas que hi hagi dificultats per a la contractació dels estudiants de formació dual, cal facilitar aquesta vinculació mitjançant algun altra relació jurídica com poden ser beques o convenis de cooperació educativa (pràctiques acadèmiques externes extracurriculars).  
 5. El projecte formatiu individual de cada estudiant es regularà mitjançant la signatura d’un conveni de cooperació entre l’estudiant, la Universitat i l’empresa/institució. 

2. PRINCIPIS I ELEMENTS DE FORMACIÓ DUAL A L’ESCOLA POLITÈCNCIA SUPERIOR

El rol de l’empresa en la formació dual 

L’aprenent/a és un/a treballador/a de l’empresa amb els mateixos drets i deures que aquell/a que ocupa un lloc de treball. Però, precisament, en relació amb el lloc de treball que ocupa és un/a estudiant, en situació d’adquisició de coneixements teòrics i pràctics. 

L’empresa és formadora: l’aprenent/a adquireix a l’empresa els coneixements i les competències que contribueixen a donar-li una experiència reconeguda en el seu títol de formació. 

L’empresa ha de proporcionar a l’aprenent/a les ocasions d’aprenentatge que permetin el desenvolupament i l’adquisició de competències. 

La Formació Dual permet l’enriquiment recíproc: 

 • L’aprenent/a aporta a l’empresa una dinàmica i un bagatge cultural, teòric i pràctic, a partir de la formació acadèmica que rep en la universitat. 
 • L’empresa aporta a l’aprenent/a el context que li permet la concreció pràctica operacional dels coneixements adquirits, la construcció i l’adquisició de nous coneixements i de competències. 
 • La Formació Dual és el mitjà de fer evolucionar l’empresa i la universitat cap a una convergència, a través d’un projecte comú. 

Les empreses s’impliquen en la Formació Dual de l’Escola Politècnica Superior  en: 

 • El reclutament dels/de les aprenents/es. 
 • L’avaluació periòdica dels/de les aprenents/es. 
 • Les reunions de treball, prospectives o d’avaluació, centrades en la progressió dels/de les aprenents/es. 
 • Els ensenyaments tutoritzats per professionals. 
 • Les evolucions pedagògiques dels continguts dels ensenyaments 

El doble acompanyament 

La tutorització de cada aprenent/a (AP) està assegurada pel tàndem tutor/a de l’empresa (TE) – tutor/a de la universitat (TU). El tutor/a de l’empresa acompanya l’aprenent/a en la seva progressió a l’empresa en relació a la seva formació. Participa en l’elaboració dels competències i activitats que l’aprenent/a haurà de desenvolupar a l’empresa. Està informat dels resultats acadèmics de l’aprenent/a. 

Una avaluació dinàmica 

L’avaluació està orientada en base a competències que l’aprenent/a desenvolupa a l’empresa. El tutor/a de l’empresa avalua a l’aprenent/a juntament amb el tutor/a de la universitat mitjançant el Quadern d’Aprenentatge.  

El Quadern d’Aprenentatge 

Descriu en un document el pla formatiu (competències i activitats) que l’aprenent/a haurà de desenvolupar a l’empresa durant el període de formació. Aquest document estarà signat pels tres actors de la formació dual: aprenent/a, tutor/a de l’empresa i tutor/a de la universitat. El/La tutor/a de la universitat s’encarregarà de custodiar el Quadern d’Aprenentatge al llarg de tot el procés de formació. 

 

3. VINCULACIÓ ENTRE ELS AGENTS DE LA FORMACIÓ DUAL

3.1 EL CONTRACTE LABORAL 

L’ objecte fonamental del contracte laboral serà el desenvolupament de la formació de l'estudiant, havent-se definit prèviament les competències i coneixements bàsics que es pretenen assolir, de forma coordinada i complementària amb les competències que es treballin en el temps acadèmic.  

Durada 

Tindrà al menys una durada igual a la dels crèdits acadèmics necessaris fixats en el pla d'estudis. Atenent que el nou curs acadèmic s'inicia al setembre es preveu que un estudiant realitzi la Formació Dual a partir de l’octubre del nou curs acadèmic fins a la finalització del programa específic de dual de la seva titulació. Aquest període podria variar atenent a cada situació particular. 

En qualsevol cas, el primer curs de Formació Dual el contracte de Formació Dual s’haurà de formalitzar com a molt tard durant el primer trimestre (d’octubre a desembre) del curs. 

Dedicació 

Es recomana la contractació de l’estudiantat de Formació Dual a temps complert. Aquest contracte ha de contemplar que una part de la jornada es realitzi en l’empresa i una altra part es dediqui a la formació acadèmica de la titulació de grau o màster, segons s'estableixi en el pla formatiu definit de forma individualitzada per a cada estudiant. 

Durant els períodes lectius, l’estudiant combinarà la seva formació entre el desenvolupament de tasques a l’empresa (8 hores diàries) i el de seguiment dels estudis segons l'horari establert en la titulació. S’ha de garantir i assegurar en tot moment la possibilitat de compaginar l'activitat formativa en el centre universitari i en l'empresa/entitat. 

Retribució 

L’estudiant en Formació Dual ha de rebre una retribució econòmica que s’inclourà en el contracte de formació dual. Es recomana que aquesta retribució sigui igual o superior al Salari mínim Interprofessional (SMI) o conveni regulador del sector d’activitat en el que es desenvolupa la formació dual.

3.2 CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA DE FORMACIÓ DUAL

Entre les parts implicades en la formació  dual es signarà un conveni en el que es concretarà el projecte formatiu, i s'indicaran: 

 1. Drets i  les obligacions de les parts que el subscriuen: 
  1. Garantia de la compatibilitat de l’activitat acadèmica i de l’empresa. 
  2. Confidencialitat de la informació 
  3. Protecció de dades 
  4. Propietat intel·lectual dels possibles resultats de la formació dual 
 2. Recursos materials: infraestructura i instal·lacions adient a la formació dual. 
 3. Mecanismes de tutoria i supervisió: doble tutorització de l’estudiant per part dels tutors/es d’empresa i d’universitat. El/la estudiant tindrà un Tutor/a designat/da per la Universitat i un Tutor/a designat/da per l'entitat, empresa, organització, institució o administració, que han de supervisar conjuntament el desenvolupament del projecte formatiu, sota el lideratge de tutor/a de la universitat.  
 4. Sistemes d'avaluació: procediment de seguiment i avaluació i la resta de les condiciones que es considerin necessàries pel correcte desenvolupament del projecte formatiu comú (Veure Annex). 

4. COORDINACIÓ DE LA FORMACIÓ DUAL

El/la coordinador/a de cada titulació s’encarregarà de coordinar i fer el seguiment de la Formació Dual de la titulació que coordina. 

Les seves tasques seran: 

 1. Organitzar i gestionar el procés de captació d’ofertes de Formació Dual per part de les empreses/entitats 
 2. Organitzar i gestionar les inscripcions dels estudiants al procés de Formació Dual de la titulació 
 3. Facilitar el contacte entre els estudiants inscrits en el procés de Formació Dual de l’EPS i les empreses que han presentat ofertes. 
 4. Fer l’assignació dels estudiants de Formació Dual al tutor/es de la universitat directors dels treballs finals. 
 5. Vetllar pel compliment d’aquest marc metodològic, interpretar-lo en aquells aspectes que puguin resultar ambigus i proposar als Caps d’Estudis les modificacions necessàries per corregir-los. 

 

5. COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA FORMACIÓ DUAL

El seguiment de la Formació Dual s’efectuarà mitjançant una comissió mixta del centre formada per representants de la universitat i de les entitats col·laboradores en la formació dual. 

Les funcions d’aquesta comissió seran: 

 • Garantir la coordinació i integració de les activitats desenvolupades en l'entitat / institució i les impartides a l'aula.  
 • Analitzar les incidències detectades i proposar .  
 • Fer el seguiment de la qualitat de la formació́ dual 
 • Fer el seguiment de l'alumnat 
 • Fer una anàlisi de l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge i proposar millores, si és el cas. 

6. PROCEDIMENTS DE LA FORMACIÓ DUAL

El procediment general de la Formació Dual a l’EPS es contempla en el PRC_FLUX_FDUAL_V_05 que s’adjunta en el annex d’aquest Marc metodològic. 

En aquest procediment de Formació Dual de les titulacions de graus i màster de l’EPS cal considerar tres processos diferents en els que estan implicats diferents agents: 

6.1 INICI DE LA FORMACIÓ DUAL 

El procés per iniciar la Formació Dual durant cada curs acadèmic estarà format pels tràmits següents: 

Abril-Maig 

Coordinació 

 • Contacta amb les empreses per preparar les ofertes de Formació Dual del curs següent 
 • Revisa i valida les ofertes presentades per les empreses 
 • Publica les ofertes a la web de la titulació 

Empreses 

Les empreses envien les seves propostes d'activitats formatives: 

 • S’envia  la proposta a coordinació de la titulació 
 • Modifiquen l’oferta, en el cas que sigui necessari, seguint les indicacions de coordinació 

Juny 

Estudiants 

La segona quinzena de juny comença el període d'inscripció de la formació dual 

Procediment pera realitzar la inscripció: 

 • Consultar les propostes d'activitats formatives disponibles a la Web 
 • Preparar la documentació necessària 
 • Inscripció en les propostes en les que es tingui interès utilitzant l'eina de Campus Virtual 

Documentació: 

Juliol-Agost 

Estudiants 

 • Data límit inscripcions dels candidats: juliol 

Empreses 

 • Les empreses reben la documentació dels estudiants interessats en les seves ofertes 
 • Contactaran amb els estudiants candidats 
 • Realitzaran els processos de selecció 
 • Comunicaran a la coordinació de la Formació Dual la selecció de places 

Setembre 

Estudiants 

 • Formalització de la matrícula del Grau o màster 
 • Començament de les classes del Grau o Màster 
 • Data límit per a consensuar les contractacions (2a quinzena de setembre) 

Tutor Acadèmic 

 • Prepara el projecte formatiu específic de cada estudiant tutoritzat que es plasmarà en el conveni de formació dual. 

Octubre 

Els estudiants seleccionats s'incorporen a l'empresa acordada per iniciar el seu període de Formació Dual 

 

 

6.2 SEGUIMENT DE LA FORMACIÓ DUAL 

La durada de la Formació Dual del grau o del màster de l’EPS s’establirà en el pla d’estudis de la titulació. En qualsevol cas el seguiment de la Formació Dual es basa en la doble tutorització de el/la tutor/a d’empresa (TE) i el/la tutor/a de la universitat (TU). El procés de seguiment es recull en el Quadern d’Aprenentatge de Formació Dual en el que es detallen les competències i activitats que desenvoluparà l’estudiant durant la formació dual. Aquest document de seguiment es va completant a mesura que es van celebrant les trobades o reunions de formació dual. Aquest quadern estarà també acompanyat per les memòries del període que també inclouran totes les evidències necessàries per justificar el nivell de progrés de l’estudiant. 

QUADERN D’APRENENTATGE 

El quadern d’aprenentatge és una eina d’intercanvi entre els tres actors de la Formació Dual que sintetitza els punts clau d’aquestes reunions. És un document de seguiment que es completa a mesura que es van succeint les trobades o reunions. Descriu en un document el pla formatiu (competències i activitats) que l’aprenent/a haurà de desenvolupar a l’empresa durant el període de formació. Aquest document estarà signat pels tres actors de la formació dual: aprenent/a, tutor/a de l’empresa i tutor/a de la universitat. El/La tutor/a de la universitat s’encarregarà de custodiar el Quadern d’Aprenentatge al llarg de tot el procés de formació. 

El quadern d’aprenentatge formalitza els aprenentatges efectuats tant a l’empresa com a la universitat i detalla el rol dels diferents actors implicats en la formació dual: Aprenent (AP, tutor d’empresa (TE) i Tutor/a de la Universitat (TU). 

MEMÒRIES D’ACTIVITATS 

Els/les aprenents/es han de lliurar al final de cada semestre de Formació Dual una Memòria d’Activitat en la que es recolliran les a activitats desenvolupades durant el semestre, les competències treballades, així com totes les evidències necessàries per garantir l’assoliment dels objectius pedagògics del semestre. Aquestes memòries es presentaran per part de l´AP al final de cada semestre de Formació Dual al davant del TE i del TU. 

REUNIONS PEDAGÒGIQUES

Durant cada semestre de Formació Dual l’AP, el TE i el TU realitzen dues reunions pedagògiques. La primera al començament del semestre en la que es determinen les competències a treballar i les activitats a desenvolupar per part de l’AP durant el semestre. La segona es celebra al final del semestre i en aquesta trobada l’AP presentarà la memòria del període i els TU i TE faran la seva avaluació 

En la taula següent es presenta un quadre resum de la seqüencia i finalitat de cadascuna de les reunions pedagògiques de la Formació Dual.

Taula 1: Reunions pedagògiques de formació dual. 

Tipus 

Actors 

Finalitat 

Dates 

Reunió de formació aprenents 

TU/AP 

 • Conèixer-se. 
 • Conèixer el procés de formació dual. 
 • Conèixer les funcions de tots els actors. 

2a quinzena de setembre 

Reunió de formació d’empreses 

TU/TE 

 • Conèixer-se. 
 • Conèixer el procés de formació dual. 
 • Conèixer les funcions de tots els actors 

2a quinzena de setembre 

Reunió d’inici 

 

TU /TE/AP 

 • Signatura del conveni de formació dual 
 • Analitzar la integració de l’AP a l’empresa. 
 • Acordar les competències a treballar en el primer període i les activitats associades a desenvolupar que s’inclouran en el quadern. 
 • Qüestions/ Posada en comú. 

2a  quinzena de octubre 

2a Reunió semestre d’inici 

TU /TE /AP 

 • Analitzar el saber-fer aconseguit. 
 • Presentar la Memòria d’Activitats (MEM1). 
 • Avaluar el primer període. 

2a  quinzena de gener 

Semestres intermig 

Cada semestre intermig es faran: 

1a Reunió  

TU /TE /AP 

 • Analitzar el saber-fer aconseguit. 
 • Acordar les competències a treballar en el segon  període i les activitats associades a desenvolupar que s’inclouran en el quadern. 
 • Qüestions/ Posada en comú 

2a  quinzena primer mes semestre intermig 

2a  Reunió  

TU/TE/AP 

 • Analitzar el saber-fer aconseguit. 
 • Presentar la Memòria d’Activitats (MEMI). 
 • Avaluar el segon període. 

2a  quinzena darrer mes semestre intermig 

Reunió inici semestre final 

TU/Cotutors TFM/TE/AP 

 • Analitzar el saber-fer aconseguit. 
 • Acordar les competències a treballar en el tercer període i les activitats associades a desenvolupar que se inclouran en el quadern. 
 • Qüestions/Posada en comú.  

2a  quinzena del primer mes del semestre final 

Reunió final 

TU/TE/AP 

 • Analitzar el saber-fer aconseguit. 
 • Presentar la Memòria d’Activitats (MEMF). 
 • Avaluar el darrer període. 
 • Avaluació global del procés de formació dual.  

2a quinzena del darrer mes del semestre final 

 

6.3 QUALIFICACIÓ D’ACTES ACADÈMIQUES 

Al final de cada període de Formació Dual el tutor acadèmic emplenarà amb les qualificacions assolides per part de l’estudiant l’actilla individual de Formació Dual de l’AP i la portarà a la secretaria del centre per a que es traslladin les qualificacions finals dels diferents períodes de formació dual. 

 

 

ANNEX

Els documents bàsics de coordinació i seguiment de la formació de l’Escola politècnica Superior són: 

 1. Procediment de qualitat: procediment general de la Formació dual de l’EPS.
 2. Conveni de formació dual: En el quadern de seguiment es vincula a les tres parts implicades en la Formació Dual de l’EPS que son l’estudiant, la Universitat i l’empresa, i s’especifiquen: el calendari, la missió del tutor i el seguiment de formació, les condicions legals i financeres i la confidencialitat de les dades durant el procés de Formació Dual.
 3. Quadern de seguiment: Cadascun d’aquests quaderns està particularitzat segons les competències de la titulació i les assignatures del pla d’estudis que es cursen en formació dual.

 

 

ESP- Marco metodológico de la Formación Dual EPS

 

Aprobado por Comisión de Estudios el 12 de julio de 2021 

OBJETO  

Este marco metodológico tiene como finalidad considerar las situaciones específicas en la organización, gestión, seguimiento, evaluación y calificación de la Formación Dual en las titulaciones de grado, máster y doble grado que se imparten al EPS, siguiendo las directrices generales aprobadas en las Normativas de la UdL. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN DUAL DE L’ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LA UNIVESITAT DE LLEIDA

La Formación Universitaria Dual es aquella formación orientada a desarrollar un proyecto de aprendizaje integrado al entorno académico y profesional, con una especial corresponsabilidad entre la universidad, la entidad o entidad y el estudiantado, en su codiseño y codesarrollo. Así mismo, la Formación Universitaria Dual está orientada a la capacitación adecuada del estudiante para asegurar tanto su formación universitaria integral, como su empleabilidad cualificada y su capacidad de emprendimiento, creatividad e innovación. No se trata solo de trabajar, o de hacer prácticas para aplicar los conocimientos adquiridos, sinó de desarrollar y completar las competencias en el puesto de trabajo desde el inicio de su formacióń. Se trata de asegurar la integracióń de los aprendizajes realizados en el centro de prácticas -trabajo con los aspectos teórico-prácticos de las materias impartidas en la universidad.  

La Formación Dual de la Escuela Politécnica Superior tendrá que cumplir con las consideraciones siguientes: 

 1. Incluye tres actores principales que son: el alumnado, las personas tutoras de las entidades colaboradoras y el profesorado del centro universitario. 
 2. El estudiante alterna su formación entre universidad y entidad en diferentes intervalos temporales, pero se tiene que garantizar y asegurar en todo momento la posibilidad de compaginar la actividad formativa en el centro universitario y en la entidad. 
 3. Entre el estudiantado y la entidad hay una vinculación jurídica instrumentada con un contrato laboral que tendría que ser específico de Formación Dual universitaria 
 4. Siempre que sea posible se prevé la modalidad de contrato a jornada completa, que permite a la entidad ocupar temporalmente personas sin experiencia. No obstante, mientras no haya un contrato laboral específico de Formación Dual universitaria, en el supuesto de que haya dificultados para la contratación de los estudiantes de formación dual, hay que facilitar esta vinculación mediante alguna otra relación jurídica como pueden ser becas o convenios de cooperación educativa (prácticas académicas externas extracurriculares).  
 5. El proyecto formativo individual de cada estudiante se regulará mediante la firma de un convenio de cooperación entre el estudiante, la Universidad y la entidad. 

2. PRINCIPIOS Y ELEMENTOS DE FORMACIÓN DUAL EN LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

El rol de la entidad en la formación dual 

El estudiante es un/a trabajador/a de la entidad con los mismos derechos y deberes que aquel/la que ocupa un puesto de trabajo. Pero, precisamente, en relación con el puesto de trabajo que ocupa es uno/a estudiante, en situación de adquisición de conocimientos teóricos y prácticos. 

La entidad es formadora: el estudiante adquiere en la entidad los conocimientos y las competencias que contribuyen a darle una experiencia reconocida en su título de formación. 

La entidad tiene que proporcionar al estudiante las ocasiones de aprendizaje que permitan el desarrollo y la adquisición de competencias. 

La Formación Dual permite el enriquecimiento recíproco: 

 • El estudiante aporta a la entidad una dinámica y un bagaje cultural, teórico y práctico, a partir de la formación académica que recibe en la universidad. 
 • La entidad aporta al estudiante contexto que le permite la concreción práctica operacional de los conocimientos adquiridos, la construcción y la adquisición de nuevos conocimientos y de competencias. 
 • La Formación Dual es el medio de hacer evolucionar la entidad y la universidad hacia una convergencia, a través de un proyecto común. 

Las Entidades se implican en la Formación Dual de la Escuela Politécnica Superior en: 

 • El reclutamiento de los/de las aprendices/se. 
 • La evaluación periódica de los/de las aprendices/se. 
 • Las reuniones de trabajo, prospectivas o de evaluación, centradas en la progresión de los/de las aprendices/se. 
 • Las enseñanzas tutorizadas por profesionales. 
 • Las evoluciones pedagógicas de los contenidos de las enseñanzas 

El doble acompañamiento 

La tutorización de cada estudiante (AP) está asegurada por el tándem tutor/a de la entidad (TE) – tutor/a de la universidad (TU). El tutor/a de la entidad acompaña el estudiante en su progresión en la entidad en relación con su formación. Participa en la elaboración de los competencias y actividades que el estudiante tendrá que desarrollar en la empresa. Está informado de los resultados académicos del aprendiz/a. 

Una evaluación dinámica 

La evaluación está orientada en base a competencias que el estudiante desarrolla a la empresa. El tutor/a de la entidad evalúa al estudiante, junto con el tutor/a de la universidad mediante el Cuaderno de Aprendizaje.  

El Cuaderno de Aprendizaje 

Describe en un documento el plan formativo (competencias y actividades) que el estudiante tendrá que desarrollar en la entidad durante el periodo de formación. Este documento estará firmado por los tres actores de la formación dual: estudiante, tutor/a de la entidad y tutor/a de la universidad. El/la tutor/a de la universidad se encargará de custodiar el Cuaderno de Aprendizaje a lo largo de todo el proceso de formación. 

3. VINCULACIÓN ENTRE LOS AGENTES DE LA FORMACIÓN DUAL

3.1 EL CONTRATO LABORAL 

El objeto fundamental del contrato laboral será el desarrollo de la formación del estudiante, y requerirá haber definido previamente las competencias y conocimientos básicos que se pretenden lograr, de forma coordinada y complementaria con las competencias que se trabajen en el tiempo académico.  

Duración 

Tendrá al menos una duración igual a la de los créditos académicos necesarios fijados en el plan de estudios. Atendiendo que el nuevo curso académico se inicia en septiembre se prevé que un estudiante realice la Formación Dual a partir de octubre del nuevo curso académico hasta la finalización del programa específico de dual de su titulación. Este periodo podría variar atendiendo a cada situación particular. 

En cualquier caso, el primer curso de Formación Dual el contrato de Formación Dual se tendrá que formalizar como muy tarde durante el primer trimestre (de octubre a diciembre) del curso. 

Dedicación 

Se recomienda la contratación del estudiantado de Formación Dual a tiempo completo. Este contrato tiene que contemplar que una parte de la jornada se realice en la entidad y otra parte se dedique a la formación académica de la titulación de grado o máster, según se establezca en el plan formativo definido de forma individualizada para cada estudiante. 

Durante los periodos lectivos, el estudiante combinará su formación entre el desarrollo de tareas a la entidad (8 horas diarias) y el de seguimiento de los estudios según el horario establecido en la titulación. Se tiene que garantizar y asegurar en todo momento la posibilidad de compaginar la actividad formativa en el centro universitario y en la empresa/entidad. 

Retribución 

El estudiante en Formación Dual tiene que recibir una retribución económica que se incluirá en el contrato de formación dual. Se recomienda que esta retribución sea igual o superior al Salario mínimo Interprofesional (SMI) o convenio regulador del sector de actividad en el que se desarrolla la formación dual. 

 

3.2 CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA DE FORMACIÓN DUAL

Entre las partes implicadas en la formación dual se firmará un convenio en el que se concretará el proyecto formativo del estudiante, y se indicarán: 

 1. Derechos y obligaciones de las partes que lo subscriben: 
  1. Garantía de la compatibilidad de la actividad académica y de la empresa. 
  2. Confidencialidad de la información 
  3. Protección de datos 
  4. Propiedad intelectual de los posibles resultados de la formación dual 
 2. Recursos materiales: infraestructura e instalaciones adecuada a la formación dual. 
 3. Mecanismos de tutoría y supervisión: doble tutorización del estudiante por parte de los tutores/se de entidad y de universidad. El/la estudiante tendrá un Tutor/a designado/da por la Universidad y un Tutor/a designado/da por la entidad, empresa, organización, institución o administración, que tienen que supervisar conjuntamente el desarrollo del proyecto formativo, bajo el liderazgo de tutor/a de la universidad.  
 4. Sistemas de evaluación: procedimiento de seguimiento y evaluación y el resto de las condicionas que se consideren necesarias por el correcto desarrollo del proyecto formativo común (Ver Anexo). 

4. COORDINACIÓN DE LA FORMACIÓN DUAL

El/la coordinador/a de cada titulación se encargará de coordinar y hacer el seguimiento de la Formación Dual de la titulación que coordina. 

Sus tareas serán: 

 1. Organizar y gestionar el proceso de captación de ofertas de Formación Dual por parte de las Entidades/entidades 
 2. Organizar y gestionar las inscripciones de los estudiantes al proceso de Formación Dual de la titulación 
 3. Facilitar el contacto entre los estudiantes inscritos en el proceso de Formación Dual de la EPS y las entidades que han presentado ofertas. 
 4. Hacer la asignación de los estudiantes de Formación Dual al tutor/s de la universidad que dirigirán los trabajos final de grado o máster. 
 5. Velar por el cumplimiento de este marco metodológico, interpretarlo en aquellos aspectos que puedan resultar ambiguos y proponer en los Jefes de Estudio las modificaciones necesarias para corregirlos. 

5. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA FORMACIÓN DUAL

El seguimiento de la Formación Dual se efectuará mediante una comisión mixta del centro formada por representantes de la universidad y de las entidades colaboradoras en la formación dual. 

Las funciones de esta comisión serán: 

 • Garantizar la coordinación e integración de las actividades desarrolladas en la entidad / institución y las impartidas al aula.  
 • Analizar las incidencias detectadas y proponer.  
 • Hacer el seguimiento de la calidad de la formacióń dual 
 • Hacer el seguimiento del alumnado 
 • Hacer un análisis del logro de los resultados del aprendizaje y proponer mejoras, si és el caso. 

6. PROCEDIMIENTOS DE LA FORMACIÓN DUAL

El procedimiento general de la Formación Dual a la EPS se contempla en el PRC_FLUJO_FDUAL_V_05 que se adjunta en el anexo de este Marc metodológico. 

En este procedimiento de Formación Dual de las titulaciones de grados y máster del EPS hay que considerar tres procesos diferentes en los que están implicados diferentes agentes: 

6.1 INICIO DE LA FORMACIÓN DUAL 

El proceso para iniciar la Formación Dual durante cada curso académico estará formado por los trámites siguientes: 

Abril-Mayo 

Coordinación 

 • Contacta con las Entidades para preparar las ofertas de Formación Dual del curso siguiente 
 • Revisa y valida las ofertas presentadas por las Entidades 
 • Publica las ofertas en la web de la titulación 

Entidades 

Las Entidades envían sus propuestas de actividades formativas: 

 • Se envía la propuesta a coordinación de la titulación 
 • Modifican la oferta, en el supuesto de que sea necesario, siguiendo las indicaciones de coordinación 

Junio 

Estudiantes 

La segunda quincena de junio empieza el periodo de inscripción de la formación dual 

Procedimiento para realizar la inscripción: 

 • Consultar las propuestas de actividades formativas disponibles a la Web 
 • Preparar la documentación necesaria 
 • Inscripción en las propuestas en las que se tenga interés utilizando la herramienta de Campus Virtual 

Documentación: 

Julio-AgostO 

Estudiantes 

 • Fecha tope inscripciones de los candidatos: julio 

Entidades 

 • Las entidades reciben la documentación de los estudiantes interesados en sus ofertas 
 • Contactarán con los estudiantes candidatos 
 • Realizarán los procesos de selección 
 • Comunicarán a la coordinación de la Formación Dual la selección de plazas 

Septiembre 

Estudiantes 

 • Formalización de la matrícula del Grado o máster 
 • Comienzo de las clases del Grado o Máster 
 • Fecha tope para consensuar las contrataciones (2.ª quincena de septiembre) 

Tutor Académico 

 • Prepara el proyecto formativo específico de cada estudiante tutorizado que se plasmará en el convenio de formación dual. 

Octubre 

Los estudiantes seleccionados se incorporan a la entidad acordada para iniciar su periodo de Formación Dual 

 

 

6.2 SEGUIMIENTO DE LA FORMACIÓN DUAL 

La duración de la Formación Dual del grado o del máster del EPS se establecerá en el plan de estudios de la titulación. En cualquier caso el seguimiento de la Formación Dual se basa en la doble tutorización del/la tutor/a de entidad (TÉ) y el/la tutor/a de la universidad (TÚ). El proceso de seguimiento se recoge en el Cuaderno de Aprendizaje de Formación Dual en el que se detallan las competencias y actividades que desarrollará el estudiante durante la formación dual. Este documento de seguimiento se va completando a medida que se van celebrando los encuentros o reuniones de formación dual. Este cuaderno estará también acompañado por las memorias del periodo que también incluirán todas las evidencias necesarias para justificar el nivel de progreso del estudiante. 

CUADERNO De APRENDIZAJE 

El cuaderno de aprendizaje es una herramienta de intercambio entre los tres actores de la Formación Dual que sintetiza los puntos clave de estas reuniones. Es un documento de seguimiento que se completa a medida que se van sucediendo los encuentros o reuniones. Describe en un documento el plan formativo (competencias y actividades) que el estudiante tendrá que desarrollar a la entidad durante el periodo de formación. Este documento estará firmado por los tres actores de la formación dual: aprendiendo/a, tutor/a de la entidad y tutor/a de la universidad. El/la tutor/a de la universidad se encargará de custodiar el Cuaderno de Aprendizaje a lo largo de todo el proceso de formación. 

El cuaderno de aprendizaje formaliza los aprendizajes efectuados tanto en la entidad como en la universidad y detalla el rol de los diferentes actores implicados en la formación dual: Aprendiendo (AP, tutor de entidad (TÉ) y Tutor/a de la Universidad (TÚ). 

MEMORIAS De ACTIVIDADES 

Los estudiantes tienen que presentar al final de cada semestre de Formación Dual una Memoria de Actividades en la que se recogerán las actividades desarrolladas durante el semestre, las competencias trabajadas, así como todas las evidencias necesarias para garantizar el logro de los objetivos pedagógicos del semestre. Estas memorias se presentarán por parte del estudiante al final de cada semestre de Formación Dual delante del TE y del TU. 

REUNIONES PEDAGÓGICAS

Durante cada semestre de Formación Dual el estudiante, el TE y el TU realizan dos reuniones pedagógicas. La primera a comienzos del semestre en la que se determinan las competencias a trabajar y las actividades a desarrollar por parte del estudiante durante el semestre. La segunda se celebra al final del semestre y en este encuentro el estudiante presentará la memoria del periodo y los TU y TE harán su evaluación  

 

En la tabla siguiente se presenta un cuadro resumen de la secuencia y finalidad de cada una de las reuniones pedagógicas de la Formación Dual.

Tabla 1: Reuniones pedagógicas de formación dual. 

Tipo 

Actors 

Finalidad 

Fechas 

Reunión de formación aprendices 

TÚ/AP 

 • Conocer. 
 • Conocer el proceso de formación dual. 
 • Conocer las funciones de todos los actores. 

2.ª quincena de septiembre 

Reunión de formación de Entidades 

TÚ/TÉ 

 • Conocer. 
 • Conocer el proceso de formación dual. 
 • Conocer las funciones de todos los actores 

2.ª quincena de septiembre 

Reunión de inicio 

 

TÚ /TE/AP 

 • Firma del convenio de formación dual 
 • Analizar la integración de la AP a la empresa. 
 • Acordar las competencias a trabajar en el primer periodo y las actividades asociadas a desarrollar que se incluirán en el cuaderno. 
 • Cuestiones/ Posada en común. 

2.ª  quincena de octubre 

2.ª Reunión semestre de inicio 

TÚ /TE /AP 

 • Analizar el saber-fiero conseguido. 
 • Presentar la Memoria de Actividades (MEM1). 
 • Evaluar el primer periodo. 

2.ª  quincena de enero 

Semestres intermig 

Cada semestre intermig se harán: 

1.ª Reunión  

TÚ /TE /AP 

 • Analizar el saber-hacer conseguido. 
 • Acordar las competencias a trabajar en el segundo  periodo y las actividades asociadas a desarrollar que se incluirán en el cuaderno. 
 • Cuestiones/ Posada en común 

2.ª  decimoquinta primero mas semestre intermedio 

2.ª  Reunión  

TÚ/TE/AP 

 • Analizar el saber-hacer conseguido. 
 • Presentar la Memoria de Actividades (MEMI). 
 • Evaluar el segundo periodo. 

2.ª  decimoquinta último mas semestre intermedio 

Reunión inicio semestre final 

TÚ/Cotutores TFM/TE/AP 

 • Analizar el saber-hacer conseguido. 
 • Acordar las competencias a trabajar en el tercer periodo y las actividades asociadas a desarrollar que se incluirán en el cuaderno. 
 • Cuestiones/Posada en común.  

2.ª  quincena del primer mes del semestre final 

Reunión final 

TÚ/TE/AP 

 • Analizar el saber-hacer conseguido. 
 • Presentar la Memoria de Actividades (MEMF). 
 • Evaluar el último periodo. 
 • Evaluación global del proceso de formación dual.  

2.ª quincena del último mes del semestre final 

 

6.3 CALIFICACIÓN DE ACTAS ACADÉMICAS 

Al final de cada periodo de Formación Dual el tutor académico rellenará con las calificaciones logradas por parte del estudiante la actilla individual de Formación Dual y la llevará a la secretaría del centro para que se trasladen al expediente del estudiante las calificaciones finales de los diferentes periodos de formación dual. 

ANEXO

Los documentos básicos de coordinación y seguimiento de la formación de la Escuela politécnica Superior son: 

 1. Procedimiento de calidad: procedimiento general de la Formación dual de la EPS.
 2. Convenio de formación dual: En el cuaderno de seguimiento se vincula a las tres partes implicadas en la Formación Dual de la EPS que sueño el estudiante, la Universidad y la empresa, y se especifican: el calendario, la misión del tutor y el seguimiento de formación, las condiciones legales y financieras y la confidencialidad de los datos durante el proceso de Formación Dual.
 3. Cuaderno de seguimiento: Cada uno de estos cuadernos está particularizado según las competencias de la titulación y las asignaturas del plan de estudios que se cursan en formación dual.
   Darrera modificació: